12 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

SKUTECZNY SPECJALISTA DS. TRANSPORTU I SPEDYCJI.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Realizacja każdego przewozu może doprowadzić do powstania roszczeń wobec przewoźnika.

  Kwestia reklamacji jest jedną z trudniejszych podczas współpracy z przewoźnikiem. Problem ten występuje zarówno przy zakupach jak i przy sprzedaży.

  Problemy reklamacji w transporcie nie są zazwyczaj właściwie uregulowane w umowach, albo popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami konwencji przewozowych. Strony zawsze powinny sięgać do tzw. odpowiedzialności z mocy prawa i dokonać weryfikacji warunków ogólnych, na które powołują się niejednokrotnie spedytorzy i przewoźnicy.

  Odpowiedzialność przewoźnika może być w poważnym stopniu ograniczona, pomimo braku jakiegokolwiek zapisu na ten temat w umowie.

  Powiedzmy, że wysyłający przekazuje do przewozu towar o wartości 100 tys. euro, zostaje on uszkodzony w tak poważnym stopniu, że nie nadaje się do użytku, a od przewoźnika otrzyma 3 tys. euro tytułem odszkodowania… Jaki błąd popełnił wysyłający?

  Problemy pojawiają się tu na każdym kroku, przepisy ulegają zmianie, odpowiedzialność jest bardzo dotkliwa, stąd temat wydaje się szczególnie istotny. Już z powyższego przykładu można wywnioskować, że oszczędności z tej wiedzy są duże.


  Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

  - wskazanie procedur zawierania różnego typu umów przewozowych i spedycyjnych z wykorzystaniem nowych możliwości prawnych i zwyczajowych; nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów,

  - zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych wobec przewoźników i spedytorów,

  - wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie,

  - poznanie zasad ograniczania ryzyka transportowego poprzez aktywne negocjowanie bazy dostawy.

  SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA GRUP JUŻ OD 5 OSÓB – JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 22 853 35 23

 • 1.ORGANIZACJA PROCESÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
  - Ryzyka transportowe w łańcuchu dostaw.
  - Zalety i ryzyka wykorzystania spedytora i współpraca ze spedytorem
  - Dobór przewoźników.
  - Zasady odpowiedzialności na linii załadowca - spedytor - przewoźnik – odbiorca.
  - Metody usprawniania procesów transportowych.
  - Źródła informacji o przewoźnikach, spedytorach, przepisach transportowych.

  2. ZAWIERANIE BEZPIECZNYCH UMÓW W TRANSPORCIE I SPEDYCJI.
  - Najnowsze zmiany prawa, konwencji i zwyczajów
  - zasady zawierania umów transportowych, w tym ramowych.
  - Ograniczenia i rozszerzanie odpowiedzialności przewoźnika i spedytora.
  - Zlecenie transportowe i spedycyjne a zawarcie umowy.
  - Zabezpieczanie interesu firmy w umowach w transporcie samochodowym.
  - Relacje pomiędzy Prawem przewozowym a Konwencją CMR.
  - Konwencja COTIF/CIM - umowy w transporcie kolejowym.
  - Umowy z agentami i armatorami w transporcie morskim.
  - Konwencja RHV a Rotterdam Rules.
  - Posługiwanie się notą bukingową przy przewozach liniowych.
  - Konwencja montrealskia - umowy w transporcie lotniczym.
  - Zlecenie spedycyjne czy umowa jedno dokumentowa?

  3. AKTYWNY DOBÓR BAZY DOSTAWY WG. INCOTERMS 2010 A RYZYKO TRANSPORTOWE.
  - Problem miejsca dostawy i ryzyka związanego z towarem.
  - Problem gestii transportowej w Incoterms ®2010.
  - Współpraca ze spedytorem.
  - Zasady posługiwania się Incoterms 2010 w dostawach wewnątrzwspólnotowych i krajowych.
  - Termin DAP i zasady jego stosowania.
  - Terminy przydzielające ryzyko transportowe sprzedającemu/kupującemu i ich negocjowanie.
  - Zmiany w grupie terminów dla transportu morskiego.
  - Nowa koncepcja terminu FOB i zwiększone ryzyko dla sprzedającego.
  - Zmiany w zakresie przejścia ryzyka w terminie CIF.
  - Pułapki i niebezpieczeństwa.
  - Incoterms ®2010 a wymagania bezpieczeństwa ładunków (m.in. C-TPAT i CSI) oraz procedur przy odprawach celnych.
  - Dochodzenie roszczeń wobec przewoźnika.

  4. DOKUMENTY TRANSPORTOWE I UBEZPIECZENIA W TRANSPORCIE.
  - Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR a krajowy list przewozowy.
  - Zasady wystawiania międzynarodowych listów przewozowych CIM i SMGS.
  - Rozwiązywanie problemów z czystością konosamentu. Indosowanie konosamentu. Zapewnienie dokumentu czystego na towary załadowane.
  - B/L w akredytywie, według UCP600.
  - List przewozowy, wystawiony wg. Konwencji montrealskiej.
  - FCR - zaświadczenie spedytora o przejęciu towaru.
  - Protokoły szkody sporządzane - wymogi prawne.
  - Ubezpieczenia OC przewoźnika (OCP) i spedytora (OCS).
  - Ubezpieczenia cargo według klauzul ICC A, B, C - odpowiedzialność ubezpieczyciela.

  5.DOCHODZENIE REKLAMACJI Z TYTUŁU SZKÓD W TRANSPORCIE.
  - Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w transporcie samochodowym - Protokół genewski
  - Uszkodzenia lub utrata towaru a limity odpowiedzialności.
  - Reklamacje z tytułu niedotrzymania terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
  - Zwolnienia przewoźnika od odpowiedzialności w Prawie przewozowym a postanowienia Umowy przewozu.
  - Zasady pierwszeństwa postanowień Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i Umowy przewozu przy przewozach krajowych i międzynarodowych.
  - Wykorzystanie Ogólnych Warunków Przewozu w procesie zwolnienia od odpowiedzialności przewoźnika.
  - Proces dochodzenia oraz załatwiania reklamacji w transporcie drogowym.
  - Możliwości eliminowania limitów określonych w Konwencjach przewozowych.
  - Postanowienia Konwencji COTIF/CIM a reklamacje w transporcie kolejowym.
  - Zasady dochodzenia reklamacji według Konwencji montrealskiej.
  - Reguły Haskie, Kodeks morski i Rotterdam Rules a problem awarii wspólnej.
  - Zasady współpracy ze spedytorem w zakresie roszczeń i odpowiedzialność spedytora w świetle postanowień OPWS, Prawa cywilnego i Umowy spedycji.
  - Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania.
  - Odpowiedzialność przewoźnika i spedytora za działanie strony trzeciej przy szkodach transportowych.

  Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
  DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
  Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

  Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt.

 • Zaświadczenie odbycia szkolenia wraz z programem.

 • Wykład, case study, dyskusja

 • Osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt. Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu. Zapewniamy: - wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, - materiały szkoleniowe (w segregatorze, długopis), - możliwość konsultacji w trakcie i po szkoleniu, - zaświadczenie ukończenia szkolenia,

Dr hab. Wojciech Budzyński.
Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur, na wszystkich kontynentach.

Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.””

Szkolenia o podobnej tematyce