12 Godzin, 2 Dni

Skuteczne aplikowanie o fundusze europejskie 2014-2020 na rozwój firm - warsztaty.

więcej terminów () mniej terminów
 • Proponujemy Państwu dwudniowe szkolenie warsztatowe, na którym przedstawimy możliwości uzyskania dofinansowania na rozwój firm w ramach funduszy europejskich do 2023 roku. W wyniku szkolenia uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę na temat dostępnych dla przedsiębiorców źródeł finansowania projektów oraz nabędą umiejętność ich opracowania.

  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności:
  • opracowania wniosku o dotację na projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe dla firm,
  • weryfikacji poprawności wniosku opracowanego przez podmiot zewnętrzny.

  Więcej informacji: http://www.jgt.pl/szkolenia/aplikowanie_o_fundusze_2018apf

 • DZIEŃ I

  1. Źródła finansowania projektów firm z Funduszy Europejskich do 2023 roku:
  • zasady dotyczące finansowania projektów realizowanych przez firmy,
  • gdzie szukać informacji na temat źródeł finansowania projektów z Funduszy Europejskich?
  • czy projekt ma szanse na dotację?
  • programy operacyjne dostępne dla przedsiębiorców do 2023 r.,
  • zmiany w systemie aplikacji o fundusze europejskie.

  2. Aplikowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:
  • najważniejsze obszary wsparcia dla firm,
  • warsztat: szczegółowe omówienie aktualnych konkursów na dofinansowanie projektów, w tym:
  o 3.2.1 POIR Badania na rynek,
  o 1.1.1 POIR Badania przemysłowe i prace rozwojowe (MSP- regiony słabiej rozwinięte).

  3. Aplikowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:
  • najważniejsze obszary wsparcia dla firm,
  • szczegółowe omówienie aktualnych konkursów na dofinansowanie projektów.

  4. Aplikowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój:
  • najważniejsze obszary wsparcia dla firm,
  • warsztat: szczegółowe omówienie aktualnych konkursów na dofinansowanie projektów.

  DZIEŃ II

  Metodologia opracowywania wniosku o dofinansowanie.

  1. Szczegółowe omówienie formularza wniosku o dofinansowanie:
  • opis projektu,
  • zadania merytoryczne w projekcie i wybór optymalnych wskaźników,
  • harmonogram realizacji projektu,
  • zasoby zaplanowane do realizacji projektu,
  • budżet projektu (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane; wkład własny wnioskodawcy).

  2. Opracowanie formularza wniosku o dofinansowanie – warsztat.

  3. Omówienie wyników prac nad opracowanym projektem wniosku o dotację:
  • analiza wyników prac uczestników,
  • wskazanie mocnych i słabych stron projektu,
  • wykaz czynności: co zmienić, a co poprawić,
  • wybór najlepszych projektów.

  4. Doradztwo indywidualne dla uczestników szkolenia.

  5. Podsumowanie szkolenia.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

 • Szkolenie prowadzone jest w oparciu o aktualną dokumentację konkursową w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój a także Regionalnego Programu Operacyjnego.

  Zajęcia odbywają się w 40% jako wykład i w 60% jako interaktywny warsztat (praca w grupach oraz indywidualna) w oparciu o obowiązujące wzory dokumentów i formularzy.

  W trakcie szkolenia uczestnicy mają również możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą.

  Metody szkoleniowe:
  • wykład,
  • warsztaty i ćwiczenia,
  • odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości,
  • indywidualne konsultacje.

 • Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców i ich pracowników z terenu całej Polski zainteresowanych aplikowaniem o fundusze unijne, opracowywaniem projektów lub nadzorem nad opracowywanymi projektami.

Ekspert w zakresie opracowania, realizacji i rozliczania projektów unijnych. Od 2010 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich. Jest członkiem zespołu ekspertów do oceny projektów w ramach POWER 2014-2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013. Prowadzi szkolenia od ponad 12 lat.

Szkolenia o podobnej tematyce