21 Godzin, 3 Dni

Six Sigma - poziom Black Belt - cztery zjazdy

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele szkolenia:
  • przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji projektów według zintegrowanej metodyki Lean Six Sigma poz. Black Belt.
  • nabycie umiejętności organizowania efektywnej pracy zespołowej i kierowania pracą zespołową
  • nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem programu Minitab.
  • realizacja własnego projektu Lean Six Sigma na poziomie Black Belt, zgodnie z metodyką DMAIC, jego obrona i uzyskanie certyfikatu.

  Korzyści dla Uczestnika
  Po szkoleniu Uczestnik będzie:
  • Samodzielnie prowadził projekty doskonalące zgodnie z zintegrowaną metodyką Lean Six Sigma (DMAIC i ewentualnie DFSS - DMADV lub IDOV)
  • Samodzielnie uruchamiał projekty pilotażowe
  • Znał i stosował statystyczne narzędzia jakości do oceny i redukcji zmienności w procesach
  • Znał i stosował metodyki realizacji projektów Lean Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów statystycznych Minitab i Excel
  • Skutecznie prowadził i nadzorował pracę zespołów doskonalących biorących udział projektach
  • Merytorycznie wspierał i szkolił Green Beltów w ich projektach doskonalących
  • Miał możliwość mentoringu, konsultacji i przedyskutowania problemów związanych z projektami doskonalenia
  z konsultantem/trenerem

  Korzyści dla przedsiębiorstwa
  • Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez realizację projektów Lean Six Sigma w organizacji na poziomie Black Belt – nastawionych na wysokie korzyści finansowe.
  • Zwrot z inwestycji już w pierwszych miesiącach od zakończenia szkolenia

 • DZIEŃ 1
  1.Istota Lean Six Sigma
  - Ewolucja programów Lean i Six Sigma
  - Integracja metodyki i narzędzi Lean i Six Sigma
  - Istota programu Lean Six Sigma
  - Korzyści z realizacji programu Lean Six Sigma
  - Przykłady projektów LSS w produkcji i usługach
  - Role i zadania w programie Lean Six Sigma
  - Rola, szkolenie i wymagania dotyczące Black Belta
  2. Metodyki Lean Six Sigma
  Metodyka realizacji projektów Lean Six Sigma
  - Kategoryzacja problemów występujących w firmie
  - Istota i cele projektów Lean Six Sigma
  - Priorytetyzacja, kryteria i dobór projektów
  - Metodyka DMAIC
  - Metodyka DMADV
  - Przykłady projektów
  3.Analiza projektów Lean Six Sigma (Case Study)
  Projekt 1: poprawa zdolności procesu
  Projekt 2: Skrócenie cyklu (czasu realizacji) procesu
  Projekt 3: Poprawa wydajności procesu/stanowiska/linii

  DZIEŃ 2
  1.Warsztat realizacji projektu .
  Wprowadzenie do warsztatów Lean Six Sigma
  - Cele warsztatu
  - Przebieg warsztatów
  2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
  FAZA 1 – DEFINE (definiuj projekt)
  - Definiowanie projektów doskonalenia
  - Podstawowe cele i mierniki projektów Six Sigma
  - Sformułowanie problemu i celu projektu
  - Zakres projektu
  - Kamienie milowe
  - Przygotowanie Project Charter (karty projektu)
  - Analiza (top level) procesu
  - Analiza SIPOC
  - Analiza VSM
  - Analiza VOC (Kano, CTX, badania klientów)
  - Definiowanie parametrów CTQ
  Przegląd wyników fazy Define
  3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
  FAZA 2 – MEASURE(mierz obecny stan procesu)
  - Określenie mierników rezultatów procesu Y;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedefiniowanie CTQ, CTQ Tree
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedefinicje operacyjne Y
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedefiniowanie specyfikacji Y (standardy, specyfikacja)
  DZIEŃ 3
  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
  FAZA 2 – MEASURE(mierz obecny stan procesu)
  - Określenie planu zbierania danych
  - rodzaje danych
  - proces zbierania danych
  - wielkość prób
  - identyfikacja potencjalnych czynników X wpływających na Y
  - opracowanie planu zbierania danych
  - walidacja systemu pomiarowego (R&R, Atribute Study)
  - Walidacja systemu pomiarowego dla parametrów ciągłych i atrybutowych
  - Gage R&R Study
  - Metoda Kappa
  - Warunki opracowania skutecznego planu zbierania danych
  2. Metodyka realizacji projektu LSS wg etapów DMAIC
  FAZA 2 – MEASURE(mierz obecny stan procesu) - przegląd wyników, analiza zmienności procesu, ocena stabilności i zdolności procesu
  - Badanie rozkładu danych
  - Wykresy: histogram, Dotplot, Boxpolt, ScatterPlot, Matrixplot,
  - Badanie normalności rozkładu
  - Określenie prawdopodobieństwa określonego zdarzenia losowego
  - Analiza zmienności procesu w czasie (karty kontrolne, Run Chart)
  - Analiza stabilności procesu; Interpretacja zmienności specjalnej
  - Analiza obecnej zdolności procesu: Cp, Cpk, Pp, Ppk, Zst, Zlt, Z-shift, DPMO, wartość Sigma
  - Interpretacja wyników
  Prezentacja funkcji i możliwości programu Minitab
  3. Realizacja projektu własnego
  Przygotowanie się uczestników do procesu zbierania danych o procesie
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSESJA II
  DZIEŃ 4
  1. Prezentacja analiz danych
  - Prezentacja zebranych danych i ich analiz przez uczestników
  2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
  FAZA 2 – MEASURE(mierz obecny stan procesu) - przegląd wyników, analiza zmienności procesu, ocena stabilności i zdolności procesu
  - Analiza stabilności procesu; Interpretacja zmienności specjalnej
  - Analiza obecnej zdolności procesu:
  - Interpretacja otrzymanych wyników
  Przegląd wyników fazy Deasure
  3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
  FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu) - analiza procesu
  - Tworzenie szczegółowych map procesu
  - analiza procesu i identyfikacja możliwych przyczyn
  - Variables Flow Chart
  - Value Stream Map
  - wytyczne dla sporządzania map
  - Analiza strat w procesie (Waste Analysis)
  - Określenie mapy przebiegu procesu oraz szybkich możliwości jego doskonalenia (Quick Wins)
  - Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy
  - C&E Matrix
  - Wykres i analiza Pareto
  - Metoda 5 Why
  - Is/Is not analysis
  - diagram FTA
  - Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA)
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDZIEŃ 5
  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
  FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu) - analiza czynników procesu
  - Metody identyfikacji czynników X procesu
  - Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy
  - C&E Matrix
  - Wykres i analiza Pareto
  - Metoda 5 Why
  - Is/Is not analysis
  - diagram FTA
  - Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA)
  2. Metodyka realizacji projektu wg etapów DMAIC
  FAZA 3 – ANALYSE (analizuj straty w procesie) - analizy uzupełniające strat w procesie
  - Analiza VSM
  - Analiza OEE
  - inne analizy (SMED, diagram spaghetti)
  3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
  FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu) - weryfikacja wpływu czynników procesu X na rezultaty Y
  - Metody identyfikacji czynników X procesu
  - Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy
  - C&E Matrix
  - Wykres i analiza Pareto
  - Metoda 5 Why
  - Is/Is not analysis
  - diagram FTA
  - Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA)
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDZIEŃ 6
  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
  FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu) - weryfikacja wpływu czynników procesu X na rezultaty Y
  - Definiowanie i testowanie hipotez
  - Test T, test F, ANOVA, Two-way ANOVA, General Linear Model
  - Proporcje, Test Chi kwadrat,
  - Regresja liniowa I wielokrotna
  Przegląd wyników fazy Analyse
  2. Analiza projektów Lean Six Sigma (Case Study)
  Projekt 4: Skrócenie czasu realizacji procesu usługowego
  Projekt 5: Optymalizacja parametrów procesu (np. suszenia powłoki lakierniczej)
  Projekt 6: Redukcja wadliwości procesu
  3. Realizacja projektu własnego
  Przygotowanie się uczestników do generowania i wyboru rozwiązań
  SESJA III
  DZIEŃ 7
  1. Prezentacja realizowanych projektów
  - Prezentacja wyników realizacji projektów przez uczestników
  2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
  FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) - generowanie i wybór rozwiązań dla czynników krytycznych X
  - Zadania fazy Improve
  - Strategia usprawnienia procesu (czynniki krytyczne i parametry procesu)
  - Istota zmiennych utajonych
  - Metody generowania i wyboru rozwiązań
  - burza mózgów
  - SCAMPER
  - metoda morfologiczna
  - Metody wyboru najlepszych rozwiązań
  - Kryterialny wybór rozwiązań
  3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
  FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) - określenie optymalnych nastaw parametrów operacyjnych procesu (DOE - Design of Experiments)
  - Zastosowania projektowania eksperymentów (DOE)
  - Celowość używania DOE
  - optymalizacja jakości, zmienności, krzepkości,
  - interakcje zachodzące między czynnikami
  Model procesu (Transfer Function)
  - Planowanie i realizacja eksperymentu
  - wybór parametrów,
  - wybór funkcji celu,
  - realizacja eksperymentu
  - Tworzenie i interpretacja równania procesu/systemu (Transfer Function)
  - Tworzenie wykresów interakcji
  - Wybór czynników istotnych,
  - Interpretacja uzyskanych wyników
  - Optymalizacja nastaw parametrów
  - Przykłady zastosowania DOE
  DZIEŃ 8
  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
  FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) - określenie optymalnych nastaw parametrów operacyjnych procesu (DOE - Design of Experiments)
  - Ćwiczenie z helikopterem lub katapultą: przygotowanie eksperymentu, obliczenia, decyzja dotycząca rozwiązania, próba sprawdzająca skuteczność decyzji (rozwiązania)
  - Eksperymenty ułamkowe
  - Eksperymenty nieliniowe
  - Metody nieliniowe
  - Wady modeli liniowych
  - Zastosowanie technik nieliniowych
  2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
  FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) - opracuj proces Lean
  - Istota doskonalenia procesu wg Lean
  - Główne narzędzia i rozwiązania Lean
  - Organizacja ciągłego przepływu (Flow)
  - Analiza strat (Muda)
  - Value Stream Map (VSM)
  - Identyfikacja strat wg OEE/OAE/TPE
  - standaryzacja rozwiązań (5S, standardy operacyjne, wizualizacja)
  - Rozwiązania Quick Changeover (SMED)
  DZIEŃ 9
  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
  FAZA 4 –IMPROVE (ulepszaj proces) - sprawdź rozwiązania
  - Redukcja ryzyk defektów/błedów
  - FMEA
  - Error-Proofing (Poka-Yoke)
  - Wykonanie planu pilotowego wdrożenia rozwiązań
  - plan szkolenia uczestników
  - wstępny Control Plan
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronierealizacja próby pilotażowej
  - Weryfikacja/ testowanie nowej zdolności procesu
  2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
  FAZA 4 – FAZA 4 –IMPROVE (ulepszaj proces) - przegląd rezultatów fazy Improve
  - rezultaty i zadania fazy Improve
  - Wykonanie przegladu rezultatów fazy Improve
  3. Realizacja projektu własnego
  Planowanie dalszej realizacji projektu pilotażowego przez uczestników
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSESJA IV
  DZIEŃ 10
  1. Prezentacja realizowanych projektów
  Prezentacja wyników realizacji projektu pilotażowego przez uczestników
  2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
  FAZA 5 – CONTROL (opracuj system sterowania nowym procesem)
  - Ustalenie i walidacja systemu pomiarowego dla kluczowych czynników
  - tworzenie, wdrażanie i stosowanie wykresów kontrolnych
  - lokalizacja stanowisk kontrolnych
  - odpowiedni rozmiar i jednolitość próbek
  - Opracowanie i wdrożenie wykresów kontrolnych
  - wybór kart kontrolnych
  - rodzaje wykresów kontrolnych (X-R, X-S, I-MR, p, np. c, u, MA, EVMA, CUSUM, T2 Hottelinga)
  - Interpretacja wykresów kontrolnych
  - zaawansowane metody interpretacji wykresów kontrolnych
  - typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych
  - Opracowanie planów reakcji (OCAP)
  3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
  FAZA 5 – CONTROL (opracuj plan wdrożenia rozwiązań)
  - Planowanie wdrożenia
  - Standaryzacja
  - różne poziomy dokumentacji procesu
  - zasady tworzenia procedur i instrukcji
  - plan szkoleń
  - plan komunikowania
  - plan audytów
  - Zamknięcie projektu
  - lista kontrolna na zamknięcie projektu
  - końcowa dokumentacja projektu
  - Określenie efektów, kosztów i rekomendacji
  - Podsumowanie i zamknięcie projektu

  DZIEŃ 11
  1. Metodyka Design for Six Sigma (DFSS
  Istota metodyki Design for Six Sigma (DfSS )
  - Istota, etapy i narzędzia metodyki DMADV
  - Istota, etapy i narzędzia metodyki IDOV
  - inne metodyki DfSS( IDEAS, DMEDI, DCCDI)

  2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV
  Faza 1 i 2 metodyki DMADV (Define & Measure) - Identyfikacja projektu oraz określenie oczekiwań klientów (VOC) - transformacja VOC w CTQ
  Faza 1 metodyki IDOV (Identify) - Identyfikacja projektu oraz określenie oczekiwań klientów (VOC) - transformacja VOC w CTQ
  - Project Charter (cele i efekty z projektu, zakres projektu, MGP, ryzyka projektu)
  - Określenie oczekiwań klientów (Customer Needs Table, Affinity Diagram, Tree Diagram, Analiza Kano, priorytetyzacja oczekiwań klientów, NGT, AHP)
  - Transformacja oczekiwań klientów w atrybuty produktu/systemu/usługi/procesu CTQ
  - Analiza funkcji produktu/systemu/usługi/procesu
  - Zastosowanie Quality Function Deployment
  - Specyfikacja CTQ
  3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV
  Faza 3 metodyki DMADV (Analyse) - projektowanie produktu/systemu/usługi/procesu
  Faza 2 metodyki IDOV (Design) - projektowanie produktu/systemu/usługi/procesu
  - generowanie koncepcji produktu/systemu/usługi/procesu (droga, macierz syntezy, metoda morfologiczna, benchmarking, TRIZ i przezwyciężanie sprzeczności w projekcie)
  - wybór najlepszej koncepcji (Pugh Matrix)
  - wykonanie szczegółowego projektu koncepcji produktu/systemu/usługi/procesu (zasady projektowania Value Engineerin, projektowanie procesu)
  4. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV
  Faza 4 metodyki DMADV (Design) - optymalizacja projektu produktu/usługi/procesu
  Faza 3 metodyki IDOV (Opimize) - optymalizacja projektu produktu/usługi/procesu
  - ocena i usuniecie ryzyk w projekcie produktu/systemu/usługi/procesu (FMEA, FTA, Error-Proofing, Poka-Yoke)
  - zapewnienie krzepkości produktu/systemu/usługi/procesu (P-diagram, czynniki Noise i Control, Robust Design Taguchi'ego, DOE Taguchi'ego )
  - wykonanie eksperymentów DOE Taguchi'ego dla ćwiczenia z helikopterem lub katapultą
  - zapewnienie realizowalności i zdolności projektu produktu/systemu/usługi/procesu (Design for X: Design for Manufacture & Assambly DFMA, Design for Reliability DFR)
  DZIEŃ 12
  1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV
  Faza 5 metodyki DMADV (Verify) - oceń projekt produktu/systemu/usługi/procesu
  Faza 4metodyki IDOV (Verify) - oceń projekt produktu/systemu/usługi/procesu
  - projektowanie i przeprowadzenie testów/pilotażu
  - wdrożenie w pełnej skali
  - ocena efektywności projektu
  - zamkniecie projektu
  2. System zarządzania Lean Six Sigma
  Istota i rozwiązania systemu zarządzania Lean Six Sigma
  Zarządzanie projektami Six Sigma (zastosowanie Quality Companion 3 do zarządzania projektami Lean Six Sigma)
  3. Egzamin
  Egzamin (150 pytań testowych jednokrotnego wyboru, 3,5 godziny),
  Ogłoszenie wyników (warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 70% poprawnych odpowiedzi)
  Realizacja projektu pilotażowego
  Przegląd projektów realizowanych przez uczestników. Określenie i prezentacja dalszych planów dotyczących realizacji projektów pilotażowych przez uczestników.- Konsultacje

 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz możliwość otrzymania certyfikatu Black Belt po zrealizowaniu oraz zaliczeniu projektu doskonalącego

 • Szkolenie ilustrowane przykładami, symulacjami, ćwiczeniami w grupach

 • • Kandydaci na Black Belts
  • Six Sigma Green Belts
  • Koordynatorzy ciągłego doskonalenia
  • Agenci zmiany z bardzo dobrą znajomością procesów oraz projektami doskonalącymi na swoim koncie.
  • Uczestnicy programów i członkowie zespołów Six Sigma oraz zespołów Lean Manufacturing (w tym World Class Manufacturing),

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener TQMsoft, specjalista

Szkolenia o podobnej tematyce