16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian.

więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi realizację następujących celów:
  -Przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia projektów unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020.
  -Zapoznanie uczestników z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020.
  -Praktyczna analiza wytycznych obowiązujących w zakresie kwalifikowalności wydatków.
  -Przekazanie Uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020.
  -Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki pozwalające na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów.

 • DZIEŃ 1
  1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE w latachSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  § Obowiązek realizacji Projektu z należytą starannością zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa i procedurami w ramach Programu Operacyjnego
  § Obowiązek i formy prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej
  § Obowiązek i terminy archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu
  § Zasady opisywania dowodów księgowych
  § Obowiązek ujawniania wszystkich dochodów powstałych w związku z realizacją projektu
  § Obowiązek i terminy utrzymania trwałości projektu

  2. Zasady kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowejSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  § Ramy czasowe kwalifikowalności
  § Zasięg geograficzny kwalifikowalności.
  § Ocena kwalifikowalności projektu
  § Zasada faktycznego poniesienia wydatku
  § Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
  § Uproszczone metody rozliczania wydatków: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe
  § Zakaz podwójnego finansowania

  3. Podstawowe kategorie kosztów kwalifikowanych w latachSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  § Wkład niepieniężny
  § Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu
  § Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  § Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  § Leasing
  § Podatek VAT od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty
  § Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
  § Koszty pośrednie
  - Przygotowanie projektu
  - Zarządzanie projektem
  § Koszty związane z angażowaniem personelu
  - Stosunek pracy
  - Stosunek cywilnoprawny
  - Osoby samozatrudnione
  - Inne formy angażowania personelu projektu

  DZIEŃ 2
  1. Wniosek o płatność w perspektywie finansowejSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  § Terminy składania Wniosku o płatność
  § Rodzaje i funkcje Wniosków o płatność
  § Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe
  § Prezentacja wniosku o płatność oraz przykładów dokumentów rozliczeniowych
  § Załączniki do Wniosku o płatność
  § Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu
  § Omówienie pól sprawozdawczych we wniosku o płatność
  § Obsługa systemu informatycznego służącego składaniu Wniosków o płatność
  § Typowe błędy w toku procesu rozliczeń

  2. Warsztaty - Studium przypadku
  § Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych
  § Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków
  § Sporządzanie Wniosku o płatność na podstawie zadań rozliczeniowych
  § Ustalanie wysokości kosztów kwalifikowanych, wysokości dofinansowania, kolejnych transz zaliczek i kwot

  3. Podsumowanie szkolenia:
  § dyskusja końcowa,
  § konsultacje indywidualne

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1190 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1550 zł netto (+23% Vat)
  Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1510 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • -główni księgowi,
  -pracownicy administracji publicznej i samorządowej,
  -osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne,
  -kierownicy działów finansowo-księgowych,
  -członkowie zespołów projektowych,
  -osoby, które planują aplikować o środki finansowe w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020,
  -osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.

Bartosz Wolański

Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera. Ceniony wykładowca i ekspert w zakresie projektów unijnych. Wybitny ekspert w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Szkolenia o podobnej tematyce