30 Dni

Rodzina a dziecko specjalnej troski - szkolenie on-line.

130,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia: zapoznanie specjalistów pedagogiki specjalnej, nauczycieli nauczania przedszkolnego i początkowego w szkołach podstawowych, terapeutów z rolą środowiska rodzinnego, rolą matki i ojca, rodzeństwa pełnosprawnego i niepełnosprawnego w funkcjonowaniu dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w rodzinie, w diagnozowaniu, terapii i rehabilitacji, a także z procesem dydaktyczno-wychowawczym w domu rodzinnym i w szkole.

 • Zagadnienia programowe:

  · Funkcja wychowawcza rodziny, matki i ojca w wychowaniu dziecka specjalnej troski.
  · Uwarunkowania funkcji wychowawczej rodziny.
  · Struktura rodziny. Funkcja wychowawcza rodzeństwa.
  · Rodzeństwo pełnosprawne i dziecko niepełnosprawne.
  · Dziecko niepełnosprawne intelektualnie w rodzinie.
  · Współpraca ze środowiskiem rodzinnym w wychowaniu i kształceniu.
  · Zaspokajanie potrzeb dziecka.
  · Rola temperamentu w wychowaniu, nauczaniu i interwencyjnym oddziaływaniu na odchylenia.
  · Cele i zasady wychowawcze.
  · Cechy wychowawcy.
  · Umiejętność nawiązywania stosunku uczuciowego, wychowawczego i atmosfery wychowawczej domu rodzinnego.
  · Metody wychowawcze.
  · Nagrody i kary.
  · Czynniki wspierające proces rehabilitacji jednostek niepełnosprawnych intelektualnie. Instytucje opieki nad dziećmi i młodzieżą wspierające rodzinę.
  · Wychowanie – oddziaływanie pedagogiczne – nauczanie i interwencyjne oddziaływanie na odchylenia.

 • Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

  - Doskonalenia zawodowego nauczycieli

  - Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w pracy nauczyciela

 • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

 • Adresaci: szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół specjalnych, nauczycieli szkół integracyjnych, nauczycieli nauczania początkowego, wychowawców, ośrodków szkolno-wychowawczych, terapeutów w ośrodkach domów społecznych, instruktorów zawodowych warsztatów terapii zajęciowej, pedagogów i psychologów szkolnych, opiekunów społecznych.

 • 130 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Cena kursu dla jednego uczestnika.

- wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.
- doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
- 1998 - 2002 –studia doktoranckie z pedagogiki KUL w Lublinie z zakresu pedagogiki rodziny. Rozprawa doktorska pt.: „Stan i uwarunkowania kultury pedagogicznej współczesnych rodziców w świetle badań”.
- 1993 - 1998 –studia doktoranckie z pedagogiki KUL praca magisterska z psychopedagogiki pt: „Osobowościowe uwarunkowania destruktywnych i konstruktywnych sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych u chłopców w okresie adolescencji”.

Szkolenia o podobnej tematyce