12 Godzin, 2 Dni

ROBOTY BUDOWLANE - IDENTYFIKACJA RYZYK PRAWNYCH I ICH OGRANICZANIE WARSZTATY Z ASPEKTÓW PRAWNYCH PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • SZANOWNI PAŃSTWO!



  Identyfikacja ryzyka to najważniejszy aspekt, który należy określić w obszarze przygotowania inwestycji budowlanej do realizacji. Niewłaściwa lub niekompletna identyfikacja ryzyka na tym etapie może rodzić poważne konsekwencje w dalszych fazach projektu. Specjalnie dla Państwa zaprosiliśmy eksperta, który w przystępny sposób przekaże praktyczną wiedzę niezbędną do prawidłowego przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej. Szkolenie, dzięki formie warsztatowej w kameralnej grupie, pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie obowiązujących przepisów i planowanych zmian oraz pozwoli na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń między uczestnikami spotkania.



  Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo:



  Jaka jest specyfika inwestycji regulowanych przez specustawy?

  Jakie są czynności faktyczne kryjące się pod definicją robót budowlanych?

  Jaki jest schemat postępowania w procesie budowlanym?

  Jak dopasować finansowanie do procesu budowlanego?

  Jak radzić sobie z decyzjami środowiskowymi w toku procesu budowlanego?

  Jakie są sposoby zabezpieczania wykonania zobowiązań?

  Jakie mogą być konsekwencje prawne odstąpienia od zawartej umowy?

  Jak zabezpieczyć się przez podwójnymi płatnościami?

  Jaki jest zakres obowiązkowej kontroli nadzoru budowlanego?

  Jakie są sankcje w przypadku wzniesienia samowoli budowlanej?

  Na co należy zwrócić szczególną uwagę zawierając umowy?

  Jakie są wzory umów rekomendowanych przez UZP?



 • 23 marca 2015 r.

  PRAWNE ASPEKTY INWESTYCJI BUDOWLANYCH

  JAKIE NORMY PRAWNE REGULUJĄ PROCES INWESTYCJI BUDOWLANYCH?

  Jaki jest zakres kompetencyjny poszczególnych ustaw?
  Sfera regulacji administracyjnoprawnej i cywilnoprawnej
  Jaka jest specyfika inwestycji regulowanych przez specustawy?

  JAK ZIDENTYFIKOWAĆ ZAGADNIENIA PROBLEMOWE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI?

  Jak przeprowadzić audyt nieruchomości - identyfikacja danych dotyczących nieruchomości w rejestrach publicznych
  Kwestie planistyczne – czyli co można na nieruchomości posadowić?
  Jaka jest hierarchia rozstrzygnięć planistycznych?
  Odrolnienie a wyłącznie z produkcji rolnej
  Renta planistyczna i opłata adiacencka – quasi podatki i kalkulacja kosztów publicznoprawnych w trakcie inwestycji

  ADMINISTRACYJNO – PRAWNE ASPEKTY PROCESU BUDOWLANEGO

  JAK ORZECZNICTWO INTERPRETUJE KLUCZOWE DEFINICJE PRAWA BUDOWLANEGO?

  Jak interpretować pojęcie obiekt budowlany?
  Jakie czynności faktyczne kryją się pod definicją robót budowlanych?
  Remont czy ulepszenie – dylemat księgowości
  a problemy inwestora
  Modernizacja i rewitalizacja – dostosowanie finansowania do projektu budowlanego

  CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ WYSTĘPUJĄC O POZWOLENIE NA BUDOWĘ?

  Proces budowlany w pigułce - schemat postępowania
  Przymiot strony w trakcie postępowania
  Jakie dokumenty wymagane są aby uzyskać pozwolenie
  na budowę?
  Decyzja środowiskowa w toku procesu inwestycyjnego
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniepraktyczne wskazówki
  Uzgodnienia z konserwatorem zabytków
  Weryfikacja projektu budowlanego przez organ

  ADMINISTRACYJNO – PRAWNE ASPEKTY PROCESU BUDOWLANEGO

  KIEDY OBIEKT ODDAJEMY ZGŁOSZENIEM A KIEDY POZWOLENIEM?

  Jaka dokumentacja jest niezbędna do oddania obiektu do użytkowania?
  Katalog obiektów wymagających pozwolenia
  na użytkowanie
  Użytkowanie obiektu budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót
  Zakres obowiązkowej kontroli nadzoru budowlanego

  KIEDY MOŻNA PROWADZIĆ LEGALNIE ROBOTY BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ?

  Co zawiera katalog czynności niewymagających pozwolenia na budowę?
  Jaka jest procedura dokonywania zgłoszeń budowlanych?
  Praktyka organów i orzecznicza w zakresie pojęć inwestycji na zgłoszenie

  CO GROZI INWESTOROWI JEŻELI NIE ZASTOSUJE SIĘ DO WYMOGÓW PRAWA BUDOWLANEGO?

  Jaki jest tryb postępowania w przypadku samowoli budowlanej?
  Który obiekt można zalegalizować?
  Ile kosztuje legalizacja?
  Sankcje w przypadku wzniesienia samowoli budowlanej

  UMOWY NA BUDOWIE

  NA JAKIE KWESTIE NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ W UMOWACH?

  Jaka może być forma zawieranych umów?
  Umowa zlecenie czy umowa o dzieło
  – charakterystyka i różnice
  Doprecyzowanie stron w umowie
  Terminy płatności w umowie a ustawa o transakcjach handlowych
  Jak naliczać odsetki od nieterminowych płatności?
  Regulacje Prawa Budowlanego wpływające na kształt umów, a umowy z poszczególnymi uczestnikami procesu budowlanego

  24 marca 2015 r.

  UMOWY NA BUDOWIE

  JAK ZABEZPIECZYĆ INTERESY W UMOWIE O ROBOTY BUDOWLANE?

  Jakie są rodzaje umów o roboty budowlane?
  Projekt jako załącznik do umowy
  Jakie mogą być formy i podstawy płatności?
  Kary umowne jako sankcje za brak terminowości i jakości
  Jakie są sposoby zabezpieczania wykonania zobowiązań?
  Protokoły odbioru częściowego i końcowego – co w nich zamieścić
  i konsekwencje dokonania obioru
  Wada istotna a wada nieistotna – wytyczne z orzecznictwa
  Odstąpienie od zawartej umowy – konsekwencje prawne oraz rozliczenia
  Jakich klauzul unikać w umowach o roboty budowlane oraz dobre praktyki?

  CZYM RÓŻNI SIĘ GWARANCJA OD RĘKOJMI?

  Uprawnienia inwestorów związane z rękojmią
  Gwarancja jakości w praktyce kontraktowej
  Jaka jest odpowiedzialność wykonawcy na zasadach ogólnych?
  Kiedy następuje przedawnienie roszczeń z umowy o roboty budowlane?

  JAK PRAWIDŁOWO ZGŁASZAĆ ROSZCZENIA W TRAKCIE TRWANIA PRAC? (CLAIM MANAGEMENT)

  Jak powinna wyglądać korespondencja dotycząca roszczeń
  w trakcie prac?
  Jak dokumentować roszczenia?
  Jak dochodzić roszczeń?
  Jaki jest zakres odpowiedzialności cywilnej inwestorówi wykonawców?

  JAKIE SĄ KONSEKWENCJE ZATRUDNIANIA PODWYKONAWCÓW?

  Umowy z podwykonawcami objęte są odpowiedzialnością solidarną
  Zgoda inwestora – jakie są formy?
  Odpowiedzialność solidarna wobec podwykonawców a umowa konsorcjum
  Jak zabezpieczyć się przed podwójnymi płatnościami?

  UMOWY NA BUDOWIE

  JAKIE SĄ KONSEKWENCJE PRZYJĘCIA FIDIC JAKO WZORU UMOWNEGO?

  Zakres dopuszczalnych zmian w ramach wzoru FIDIC
  Modelowe podstawy roszczeń wykonawcy i ich zgłaszanie
  Wzór umowy rekomendowany przez UZP – zagadnienia problematyczne

  PODSUMOWANIE

  NA JAKIE OSTATNIO WPROWADZONE ZMIANY W USTAWODAWSTWIE TRZEBA ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?

  Istotne zmiany w Prawie Budowlanym i ustawach powiązanych
  Kodeks Urbanistyczno – Budowlany – rewolucja czy szum medialny
  Zmiany w ustawodawstwie cywilnoprawnym

  KLUCZOWE ELEMENTY WARSZTATU W PIGUŁCE

  Na jakie aspekty należy zawsze zwracać uwagę czytając ustawy?
  Na jakie kruczki prawne w umowach należy uważać?
  Czy są jakieś schematy, które mogą pomóc odnaleźć się w tej ,,materii’’?
  Gdzie można znaleźć aktualne informacje o projektowanych zmianach w prawie?

  INDYWIDULANE KONSULTACJE

  Liczne case study, które umożliwią wizualizację rozwiązań i zdobycie praktycznej wiedzy
  Ćwiczenia dostosowane do wielkości grupy i złożoności problemu.
  Ciekawe i inspirujące przykłady
  Praktyczne rozwiązania problemów
  Możliwość przedstawienia własnego przypadku i uzyskanie propozycji rozwiązań doświadczonego eksperta

 • certyfikat ukończenia szkolenia



 • Asystent

  Kierownik

  Dyrektor

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----





Rafał Dybka



Ekspert prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą kontraktów budowlanych oraz bieżącym doradztwem prawno – podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości.

Uczestniczył w szeregu postępowań weryfikacyjnych nieruchomości (due diligence) sporządzając z nich raporty wraz z wnioskami optymalizacyjnymi. Przygotował i nadzorował kilkanaście procesów kompleksowego przekształcania nieruchomości (w tym spory z organami samorządowymi) połączonych z robotami budowlanymi.

W trakcie kariery zawodowej był zaangażowany w liczne projekty dotyczące wszelkich aspektów rynku nieruchomości, poczynając od fazy nabywania nieruchomości i zapewnienia środków finansowych, poprzez projektowanie i zagospodarowanie, proces konstrukcyjny, aż do fazy oferowania gotowego produktu (prawne wsparcie komercjalizacji obiektów). Reprezentował firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót budowlanych oraz windykacji należności za wykonane prace. Posiadł doświadczenie zarówno w negocjacji porozumień i umów, jak również w prowadzeniu procesu sądowego.



Szkolenia o podobnej tematyce