12 Godzin, 2 Dni

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.

więcej terminów () mniej terminów
 • Na szkoleniu przedstawiamy przepisy prawa konsumenckiego, które obowiązują od grudnia 2014. Wskazujemy, jakie prawa konsumentów zostały wzmocnione, jakie dodatkowe obowiązki mają sprzedawcy, w jaki sposób przekłada się to na praktyczne działania i jak postępować, by nie łamać przepisów i nie narażać się na kary.

  W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:
  • jakie są zasady postępowania gdy towar lub usługa jest wadliwa,
  • jaka jest różnica między rękojmią i gwarancją,
  • jakie uprawnienia przysługują nabywcom z tytułu rękojmi i gwarancji,
  • jakie są sposoby wykonywana uprawnień przysługujących nabywcom,
  • jakie pułapki stosują sprzedawcy w treści umów w celu uniknięcia odpowiedzialności,
  • jakie są sposoby na uniknięcie pułapek w umowach i na co zwrócić szczególną uwagę w treści umów.

  Więcej informacji: http://www.jgt.pl/szkolenia/reklamacje_2017rew

 • 1. Ogólna charakterystyka aktów prawnych regulujących problematykę rękojmi i gwarancji:
  o pojęcie obrotu gospodarczego oraz obrotu konsumenckiego,
  o definicja przedsiębiorcy i konsumenta,
  o różnice w unormowaniach prawnych w obrocie dwustronnie profesjonalnym oraz z udziałem konsumentów. Aktualny stan prawny. Kiedy do odpowiedzialności sprzedawcy znajdą zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a kiedy należy stosować przepisy ustawy o tzw. sprzedaży konsumenckiej?
  o jakie przepisy uległy zmianie, a które zostały uchylone? Czy nadal do odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru stosować przepisy ustawy o tzw. sprzedaży konsumenckiej regulujące odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową? Jakie przepisy należy stosować do rękojmi i gwarancji po 25 grudnia 2014 r.? ależy stosować do rękojmi i gwarancji po 25 grudnia 2014 r.?

  2. Ogólna charakterystyka umowy sprzedaży w obrocie profesjonalnym i konsumenckim:
  o treść i forma umowy, ogólne warunki umów, wzory umów i regulaminy,
  o nowe obowiązki sprzedawcy przy zawieraniu umów z konsumentami w lokalu przedsiębiorcy po dniu 25 grudnia 2014 r.,
  o niedozwolone klauzule umowne przy sprzedaży konsumenckiej,
  o cena w umowie sprzedaży, terminy płatności ceny, przedmiot umowy sprzedaży, jakość świadczenia sprzedawcy, skutki niewykonania i nienależytego wykonania umowy sprzedaży,
  o szczególne rodzaje sprzedaży (sprzedaż na raty, prawo odkupu, prawo pierwokupu, sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności), sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i sprzedaż na odległość,
  o jakie przepisy po wejściu w życie zmian regulują sprawy związane z niezgodnością towaru konsumpcyjnego w obrocie konsumenckim i profesjonalnym, czy nadal będzie obowiązywać ustawa o sprzedaży konsumenckiej?

  3. Wady rzeczy, czyli niezgodność towaru z umową. Jednolita definicja wad rzeczy w obrocie z udziałem konsumentów i przedsiębiorców po zmianach przepisów kodeksu cywilnego. Skutki zmian dla odpowiedzialności sprzedawców.
  o pojęcie wady fizycznej i wady prawnej, niezgodność towaru z umową,
  o brak właściwości rzeczy jako przesłanka wady fizycznej, znaczenie dokumentów gwarancyjnych, atestów certyfikatów itp. wydawanych kupującemu wraz z towarem,
  o niekompletność rzeczy, problem odpowiedzialności sprzedawcy za braki ilościowe i opakowania rzeczy, zakres odpowiedzialności za wady rzeczy używanych,
  o znaczenie publicznych zapewnień producenta i innych osób o właściwościach (sprzedaż wg. próbki lub wzoru), zapewnienia zawarte w reklamach towaru),
  o nieprawidłowość w zamontowaniu i uruchomieniu rzeczy jako wada fizyczna,
  o dopuszczalność i zakres umownych modyfikacji odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Czy sprzedawca może wyłączyć lub ograniczyć swoją odpowiedzialność wobec konsumenta z tego tytułu? Przykłady klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wad,
  o akty staranności kupującego po zawarciu umowy sprzedaży:
  - terminy do zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie (notyfikacja wady; czy i kiedy kupujący będzie miał obowiązek zbadania rzeczy w chwili zawarcia umowy lub jej wydania przez sprzedawcę, wada jawna i wada ukryta,)
  - skutki podstępnego zatajenia wady przez sprzedawcę i zapewnienia, że wady nie istnieją,
  - sposób i forma zawiadomienia o wadzie,
  o reklamacje czyli uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi, jaki wpływ na uprawnienia kupującego będą mieć planowane zmiany, omówienie poszczególnych uprawnień przysługujących kupującemu:
  - obniżenie ceny, kto i w jaki sposób ustala wysokość obniżenia?
  - odstąpienie od umowy i jego skutki, jak sprzedawca może bronić się przed żądaniem zwrotu ceny, czy sprzedawca może obciążyć kupującego za częściowe zużycie rzeczy, która okazała się wadliwa?
  - wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad, sposób i termin wymiany,
  - naprawa rzeczy, sposób naprawy,
  - żądanie demontażu rzeczy i ponownego jej zamontowania, skutki niewykonania tych czynności przez sprzedawcę, zwłoka sprzedawcy z odebraniem wadliwej rzeczy od kupującego.
  o koszty naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu itp.
  o w jakim terminie kupujący może zgłaszać reklamacje? terminy wygaśnięcia uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową,
  o terminy odpowiedzialności sprzedawcy za wady czyli w jakim czasie sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady,
  o regres sprzedawcy wobec dostawcy wadliwego towaru,
  o znaczenie obniżenia ceny (przeceny) towaru oraz akcji promocyjnych i wyprzedaży dla istnienia oraz zakresu uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową, dopuszczalność wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy w obrocie konsumenckim, czy sprzedawca może uniknąć odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową
  o co zrobić w sytuacji, gdy kupujący nie odbiera towaru po naprawie, czy sprzedawca może przejąć towar na własność lub zniszczyć go?

  4. Gwarancja przy sprzedaży.
  o Gwarancja – pojęcie, forma i treść gwarancji, czas trwania gwarancji. Rękojmia a gwarancja – które uprawnienia mają pierwszeństwo? Które uprawnienia są korzystniejsze dla kupującego? Czy można zrezygnować z gwarancji? Krzyżowanie się uprawnień z niezgodności towaru z umową i gwarancji, skutki wyboru reżimu odpowiedzialności sprzedawcy.
  o Kto ponosi koszty związane z realizacją przez kupującego uprawnień w ramach gwarancji?
  o Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji a odpowiedzialność z innych tytułów, odpowiedzialność za produkt niebezpieczny.

  5. Przepisy intertemporalne dla nowych zasad odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wad oraz gwarancji (kiedy będziemy stosować dotychczasowe przepisy, a kiedy przepisy znowelizowane).

  6. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstw oraz sprzedaż na odległość - zmiany wprowadzone ustawą o prawach konsumenta:
  o zakres zastosowania ustawy,
  o pojęcie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstw oraz sprzedaż na odległość,
  o wyłączenie stosowania w/w przepisów,
  o obowiązki sprzedawcy przy zawieraniu umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość,
  o zasady i tryb zawierania umów z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość; regulaminy sprzedaży, potwierdzenie zawarcia umowy.
  o nowa regulacja dotycząca odstąpienia od umowy – termin do odstąpienia, forma odstąpienia, praktyczne znaczenie gotowych formularzy przeznaczonych do odstąpienia od umowy, obowiązki sprzedawcy po złożeniu przez kupującego oświadczenia o odstąpieniu, kto ponosi koszty związane ze zwrotem zakupionej rzeczy, sposób zwrotu pieniędzy przez sprzedawcę, obowiązki kupującego w zakresie zwrotu rzeczy, skutki nadmiernego zużycia rzeczy przez kupującego.
  o kiedy konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy?
  o przepisy intertemporalne, czyli kiedy stosować nową ustawę o prawach konsumenta, a kiedy przepisy dotychczasowe.

  7. Pytania, dyskusja, konsultacje.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o liczne przykłady. Kameralna grupa stwarza możliwości konsultowania się z wykładowcą i analizowania przypadków z własnej praktyki zawodowej.

 • Szkolenie polecamy:
  • osobom odpowiedzialnym za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie,
  • pracownikom działów handlowych i działów zamówień,
  • pracownikom działu obsługi klienta,
  • wszystkim osobom, które w swojej pracy spotykają się z problemami wynikającymi z realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji - zarówno po stronie sprzedawcy jak i po stronie nabywcy towarów i usług.

Sędzia Sądu Rejonowego, Kierownik Sekcji ds. Upadłościowych i Gospodarczych w Sądzie Rejonowym. W 2006 r. delegowany na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Spraw Gospodarczych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

Szkolenia o podobnej tematyce