7 Godzin, 1 Dni

Regulamin ZFŚS tworzenie prawa zakładowego

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej tworzenia regulaminu ZFŚS.

 • I. WARSZTATY PRAKTYCZNE
  Ogólna charakterystyka budowy ZFŚS:

  omówienie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz innych aktów prawnym poświęconych ZFŚS;
  budowa zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  omówienie przykładowych świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – dyskusja z udziałem wszystkich uczestników szkolenia
  Budowa regulaminu ZFŚS:

  delegacja ustawowa;
  przepisy ogólne;
  przepisy dotyczące poszczególnych świadczeń przyznawanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  przepisy dotyczące postępowania w przedmiocie przyznania świadczeń;
  przepisy przejściowe i końcowe
  Regulamin ZFŚS – warsztaty legislacyjne.
  Omówienie wzorów dokumentów:
  regulamin wyboru przedstawiciela załogi na potrzeby ZFŚS;
  tabele dopłat do usług socjalnych;
  informacja o wyborze przedstawiciela załogi;
  informacja o nietworzeniu ZFŚS;
  oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego do korzystania z funduszu;
  wniosek o przyznanie zapomogi;
  wniosek o wypłatę świadczenia urlopowego;
  wniosek o refundację „wczasów pod gruszą”;
  wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka;
  wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej;
  karta ewidencji korzystania z ZFŚS;
  plan rzeczowo-finansowy z ZFŚS;
  II. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZFŚS
  Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:
  na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS;
  na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość ograniczyć zakres działalności socjalnej
  Przedmiot działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?
  zapomogi – rzeczowe i pieniężne;
  obiekty działalności socjalnej;
  dofinansowania do wypoczynku, działalności rekreacyjnej, kulturalnej i oświatowej;
  paczki;
  bony towarowe;
  świadczenie pieniężne;
  pożyczki mieszkaniowe
  Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe:
  zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
  wniosek o udzielenie pożyczki
  oprocentowanie pożyczki
  bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe
  zasady udzielania pomocy mieszkaniowej w formie zwrotnej (pożyczek)
  warunki zawieszenia i umorzenia pożyczki
  skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty
  Pojęcie kryteriów socjalnych.
  Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych.
  na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
  czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
  czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?
  Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych.
  Czego nie można finansować z ZFŚS.
  Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:
  jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu
  objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
  osoby przebywające na urlopach bezpłatnych
  korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów
  Status Komisji socjalnej i jej uprawnienia:
  zasady tworzenia komisji socjalnych
  skład komisji
  komisja socjalna jako organ opiniodawczy
  komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia
  Przedmiot działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?
  zapomogi – rzeczowe i pieniężne
  obiekty działalności socjalnej
  dofinansowania do wypoczynku, działalności rekreacyjnej, kulturalnej i oświatowej
  paczki
  bony towarowe
  świadczenie pieniężne
  pożyczki mieszkaniowe-rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy.
  Problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych- nowe orzecznictwo!
  Rekapitulacja • Mini wykład

  Wykład z prezentacją

  Pytania i odpowiedzi

  Ćwiczenia, zadania

  Dyskusja

  Rozwiązywanie kazusów

  Podczas szkolenia prowadzone są liczne warsztaty, aktywizuję uczestników licznymi pytaniami i omawianiem case’ów „z życia wziętych”.

 • przedstawiciele Pracodawcy,

  reprezentanci załogi, przedstawiciele Związków Zawodowych,

  członkowie Komisji Socjalnej,

  specjaliści działów personalnych,

  pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie Funduszu.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce