16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 18

Rachunek Opłacalności i Analiza Finansowa Projektów

Gdańsk Trwa nabór 1 200,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Pogłębienie zagadnień z zakresu oceny projektów inwestycyjnych
  Zaprezentowanie metod szacowania przepływów pieniężnych generowanych przez projekt
  Omówienie i przećwiczenie z użyciem arkusza kalkulacyjnego metod analizowania opłacalności
  Zaprezentowanie metod oceny projektu inwestycyjnego
  Przećwiczenie na kanwie wybranych studiów przypadku zastosowania metodologii oceny finansowej efektywności projektu
  Zaprezentowanie narzędzi oceny finansowej efektywności projektów inwestycyjnych
  Zaprezentowanie i przećwiczenia na kanwie wybranych studiów przypadku analizy wrażliwości i progu efektywności projektu
  Omówienie metod szacowania rachunków zysków i strat pro forma oraz bilansów pro forma dla projektu

 • PROJEKTY INWESTYCYJNE RODZAJE I TYPY

  rodzaje inwestycji
  typy inwestycji z punktu widzenia generowanych przepływów
  rodzaje korzyści
  inwestycje wymuszone

  MATEMATYKA FINANSOWA – WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

  stopa dyskonta – WACC – średnio ważony koszt kapitału
  nominalna i efektywna stopa procentowa (NAR, EAR)
  wartość przyszła i kapitalizacja (FV)
  wartość bieżąca i dyskontowanie (PV)
  wartość przyszła annuity (FVA)
  wartość bieżąca annuity (PVA)
  wartość bieżąca perpetuity (PVP)
  wartość rezydualna (RV),metody jej szacowania i kalkulacji

  NARZĘDZIA I METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
  W OPARCIU O PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

  wartość bieżąca netto (NPV,NTV)
  wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
  wskaźniki: PI; NPVR; V.I.R
  metoda czasu zwrotu (PP, DPP)
  marginesy bezpieczeństwa

  SZACOWANIE PARAMETRÓW FINANSOWYCH PRO FORMA DLA PROJEKTU

  P&L: EBITDA, EBIT; EBT; EAT
  podstawowe pojęcia związane z rachunkiem przepływów pieniężnych generowanych przez projekt:
  CF, FCF, FCFF, FCFE, DCF, DCFF, DCFE.
  podstawowe pojęcia związane z konstrukcją bilansów pro forma dla projektu
  amortyzacja środków trwałych i jej rola w przepływach pieniężnych
  szacowanie zmian w kapitale pracującym
  szacowanie wartości końcowej (rezydualnej) projektu

  BEZWZGLĘDNY RACHUNEK OPŁACALNOŚCI PROJEKTU – STUDIUM PRZYPADKU: „ELEKTROWNIA”

  szacowanie horyzontu czasowego
  szacowanie nakładów inwestycyjnych
  szacowanie amortyzacji podatkowej i bilansowej w odniesieniu do poszczególnych składników majątku trwałego wchodzących w skład projektu
  szacowanie przychodów, kosztów i wyniku finansowego
  szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekt
  szacowanie zmian w kapitale pracującym
  metody i szacowanie wartości rezydualnej
  szacowanie poszczególnych pozycji bilansów pro forma
  analiza relacji: zysk a przepływy gotówkowe w okresie projekcji projektu
  projekcje finansowe pro forma:

  ANALIZA WRAŻLIWOŚCI PROJEKTU – SYMULACJE W ARKUSZACH KALKULACYJNYCH

  jedno i wielokierunkowe analizy projektu metodą odchylania parametrów o +/- 10%
  jedno i wielokierunkowe analizy wrażliwości projektu metodą progu efektywności NPV = 0
  analiza scenariuszowa

  ASPEKTY KAPITAŁOWE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

  źródła finansowania i ich koszt
  finansowanie projektu kapitałami własnymi i/lub obcymi
  analiza wpływu obcych źródeł finansowania na finansową efektywność projektu –dźwignia finansowa
  projekcje przepływów pieniężnych związanych z obsługą długu

  WZGLĘDNY RACHUNEK OPŁACALNOŚCI

  problemy wynikające z różnorodności porównywanych projektów
  prezentacja metodologii

  PODSUMOWANIE – ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW

  wyniki i ich podatność na manipulacje
  analiza efektywności projektu z uwzględnieniem efektów zewnętrznych
  analiza efektywności grupy projektów realizowanych przez grupę kapitałowa

 • Certyfikat ukończenia szkolenia Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów

 • Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

 • Osoby realizujące projekty, członkowie zespołów projektowych, wykonawcy prac projektowych, jak też osoby, które przygotowują się do prowadzenia projektów.

 • 1 200,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe

Lucjan Śledź specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zarządzania strategicznego i finansowego oraz oceny finansowej projektów inwestycyjnych.

Dyrektor ds. Rozwoju w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, wykładowca na Profesjonalnym Studium Finansów, Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami dla Menedżerów oraz programu Executive Master of Business Administration, prowadzonego przez GFKM we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i walidowanego przez Rotterdam School of Management Erasmus University.

Unikalny styl prezentacji oraz praktyczne podejście do pracy z uczestnikami szkoleń stawiają go w pozycji czołowego konsultanta z dziedziny finansów GFKM.

Do jego kluczowych kwalifikacji należą zarządzanie finansami, zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, tworzenie i analizowania biznes planów. Zajmuje się planowaniem inwestycyjnym oraz analizuje efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Jest członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych w spółkach akcyjnych notowanych na giełdzie.

Z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył Ekonomikę i Organizację Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim.

W swej praktyce konsultanta przeprowadził liczne programy szkoleniowe dla wielu firm, m.in. Bridgestone, Delphi Mechatronic Systems, Energa, Federal-Mogul Bimet, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Grupa LOTOS, Grupa Żywiec, Hortex Holding, Intercell, International Paper Kwidzyn, K.P.B. UNI-BUD, Kimberly-Clark, LU Polska, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Nordea Bank Polska, PERN, Philip Morris Polska, Philips Consumer Electronics Industries Poland, PKN Orlen, Poczta Polska, Polimex-Mostostal, Polkomtel, Stocznia Remontowa GRYFIA, Vector, Związek Pracodawców Elektrociepłowni.

Szkolenia o podobnej tematyce