16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Public relations stopień zaawansowany (2 dni)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Krótko o szkoleniu:

  Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie możliwości wykorzystania nowoczesnych technik PR, dopasowania ich do specyfiki oraz strategii firmy a także budowania instrumentów wspierających efektywne ich wdrażanie.
  Korzyści ze szkolenia:

  1.Możliwość zapewnienia ciągłości działań PR dzięki wdrożonemu dokumentowi strategicznemu
  2.Poprawa efektywności działań wizerunkowych
  3.Tworzenie nowych, innowacyjnych koncepcji wizerunkowych oraz poprawa jakości ich wdrażania dzięki zaplanowaniu realizacji
  4.Możliwość bazowania na obiektywnej wiedzy o oczekiwaniach otoczenia dzięki za analizie wyników analiz
  5.Możliwość wprowadzenia odpowiadających specyfice firmy standardów wewnętrznych wpłynie na ocenę jej wiarygodności oraz postawy proetycznej
  6.Możliwość przyciągnięcia zainteresowania otoczenia przez podejmowanie innowacyjnych inicjatyw
  7.Aktywizacja kontaktów z mediami, możliwość zyskania większego wpływu na przekaz reklamowy
  8.Możliwość przygotowania się do wywiadów i unikania pułapek dziennikarskich
  9.Możliwość szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych.
  Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:

  1.Tworzenie dokumentów strategicznych wspierających budowanie wizerunku urzędu
  2.Tworzenie planów wdrażania instrumentów PR
  3.Umiejętność wykorzystania technik twórczego myślenia do tworzenia nowych koncepcji, ulepszania istniejących rozwiązań oraz planowania wdrażania wybranych inicjatyw
  4. Budowanie narzędzi badawczych takich jak kwestionariusz ankiety i analizowanie wyników badań i budowanie rekomendacji
  5.Tworzenie dokumentów oraz planu wdrażania wewnętrznych standardów firmowych wspierających pozytywny wizerunek
  6. Wykorzystanie narzędzi nowoczesnego marketingu dla budowania relacji z otoczeniem
  7. Budowanie wstępnych scenariuszy reportaży, filmów promocyjnych, product placement
  8. Radzenie sobie w bezpośrednich kontaktach z dziennikarzami – wywiady, komentarze
  9. Tworzenie scenariuszy reagowania kryzysowego urzędu i przygotowywania informacji o sytuacji trudnej.

 • 1.Planowanie strategiczne działań wizerunkowych
  •Strategia PR jako element strategii firmy
  •Analiza czynników oddziałujących na wizerunek firmy
  •Wykorzystanie technik twórczego myślenia w tworzeniu strategii PR
  •Zasady formułowania celów strategicznych PR
  •Tworzenie dokumentu strategii PR
  Cel sesji: Przedstawiony zostanie temat opracowywania dokumentu strategii public relations firmy z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych jej działania, analizy potrzeb informacyjnych otoczenia oraz zasobów koniecznych do realizacji przyjętych założeń.
  Metody: miniwykład, praca indywidualna, symulacje
  Przykładowe ćwiczenia: Wieloczynnikowa analiza potrzeb informacyjnych otoczenia

  2.Wykorzystanie badań marketingowych dla celów wizerunkowych
  •Rodzaje badań stosowanych w PR
  •Wybór i tworzenie narzędzi badawczych
  •Analiza wyników – wnioskowanie
  •Współpraca z zewnętrznymi firmami badawczymi
  Cel sesji: Rozszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i samodzielnej realizacji badań marketingowych na potrzeby firmy z wykorzystaniem różnych metod i technik badawczych oraz przedstawienie zasad współpracy z firmami badawczymi.
  Metody: miniwykład, praca indywidualna, dyskusja
  Przykładowe ćwiczenia: Tworzenie kwestionariusza ankietowego
  3.Budowanie wewnętrznych standardów firmy wspierających PR
  •Wizerunek kadry zarządzającej oraz pracowników
  •Tworzenie oraz zmiana wartości firmowych i kultury organizacyjnej
  •Projektowanie standardów obsługi klienta
  •Procedury komunikacji wewnętrznej w kontekście PR
  Cel sesji: Celem sesji jest przekonanie uczestników o roli wewnętrznych standardów pracy, których istnienie i funkcjonowanie znacznie podnosi wiarygodność firmy w opinii otoczenia. Podjęty zostanie temat budowania oraz sposobów wdrażania takich dokumentów jak dress code, standardy obsługi oraz procedury obiegu komunikacji wewnątrz jednostki. Ważnym aspektem będzie również podkreślenie wagi tworzenia oraz codziennej pracy w kontekście firmowych wartości i obowiązując ej kultury organizacyjnej.
  Metody: mini wykład, praca zespołowa, burza mózgów, case study
  Przykładowe ćwiczenia: Tworzenie dokumentu wybranego standardu firmowego
  4.Zaawansowane narzędzia kreowania wizerunku
  •Employer branding
  •Działania „ambasadorów” firmy
  •Marketing szeptany a PR
  •Wykorzystanie guerilla marketingu w budowaniu wizerunku firmy
  •CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu
  •Lobbing
  Cel sesji: Celem sesji jest przestawienie możliwości wykorzystania różnorodnych narzędzi nowoczesnego marketingu w budowaniu zainteresowania otoczenia oraz pozytywnego wizerunku firmy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona idei CSR czyli filozofii zaangażowania przedsiębiorstwa w życie społeczne.
  Metody: mini wykład, praca zespołowa, case study, prezentacja audio-wizualna
  Przykładowe ćwiczenia: Opracowywanie scenariusza i planu realizacji działan z zakresu guerilla marketingu.

  5.Kontakty z mediami
  •Podtrzymywanie relacji z dziennikarzami – zaproszenia, imprezy
  •Stała współpraca z przedstawicielami mediów – eksperci, raporty, rubryki dedykowane, reportaże, filmy promocyjne, product placement, konkursy
  •Sztuka udzielania wywiadów
  Cel sesji: Celem sesji jest przybliżenie uczestnikom znaczenia pozytywnych kontaktów z mediami jako pośrednikiem w promowaniu pozytywnego wizerunku instytucji. Podjęty zostanie temat zaawansowanych form komunikowania z prasą, portalami internetowymi oraz przedstawicielami radia i TV.
  Metody: miniwykład, praca indywidualna, case study
  Przykładowe ćwiczenia: Udzielanie krótkiej informacji przed kamerą
  6.PR w czasie kryzysu oraz zmiany
  •Wpływ sytuacji kryzysowych na PR firmy
  •Przygotowanie zespołu zaangażowanego w działania antykryzysowe
  •Działania wizerunkowe w kryzysie
  •Wprowadzanie zmian w organizacji
  Cel sesji: Celem sesji jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego komunikowania z otoczeniem w sytuacjach trudnych, często spotykanych w codziennym funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej. Szczególny nacisk położony będzie na działania prewencyjne - przygotowywanie scenariuszy i tworzenie procedur reagowania w najczęściej pojawiających się sytuacjach kryzysowych. Ważnym aspektem będzie również umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach zaskakujących.
  Metody: mini wykład, scenki, case study, praca indywidualna
  Przykładowe ćwiczenia: analiza SWOT, stake holders, wybór strategii, przygotowanie wytycznych do działania w róznych sytuacjach kryzysowych

 • Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową: wykład: 30%, ćwiczenia praktyczne: 70%  Miniwykład

  Wykład z prezentacją

  Pytania i odpowiedzi

  Film

  Ćwiczenia indywidualne, zadania

  Dyskusja

  Praca w małych grupach

  Analiza przypadku (Case Study)

  Burza mózgów

  Ćwiczenia z kamerą

  Scenki z odgrywaniem ról

 • Szkolenie adresowane jest do osób posiadających bazową wiedzę i doświadczenie w zakresie budowania wizerunku firmy, których celem jest zapoznanie się z nowymi trendami i narzędziami PR.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Magdalena Ignaczak

Trener i wykładowca. W ciągu dziesięciu lat prowadziła szkolenia dla kadry menedżerskiej, pracowników oraz związkowców, studentów i absolwentów uczelni wyższych, doradców zawodowych a także osób poszukujących zatrudnienia. Jako pracownik wielkopolskich uczelni wyższych i administracji publicznej a także konsultant zewnętrzny brała udział w wielu projektach z zakresu public relations oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu public relations, psychologii zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi oraz profesjonalnej obsługi sekretariatu. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe Zarządzanie Projektami Europejskiego Funduszu Społecznego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Szkolenia o podobnej tematyce