1 Dni

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad przygotowywania wniosków o dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) z wykorzystaniem elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu zawartego w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu opracowywania zarówno części merytorycznej, jak i finansowej wniosków oraz kwalifikowalności wydatków współfinansowanych z EFS w ramach nowej perspektywy.

  Szkolenie przeznaczone jest dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. funduszy unijnych w jednostkach, które zamierzają składać projekty edukacyjne, rozwojowe i społeczne w ramach POWER sięgając po środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

 • Program 1. Nowa filozofia programowania na lataSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  2. Opracowanie części merytorycznej wniosku o dofinansowanie
  • Cele, wskaźniki oraz sposób ich pomiaru – czyli zacznijmy od rzeczy najważniejszych
  • Szczegółowy opis grupy docelowej i sposobu rekrutacji
  • Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu
  • Opis projektu
  • Zadania
  • Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów
  • Sposób zarządzania projektem
  3. Standard minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POWERSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie 4. Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lataSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  • Matryca logiczna kwalifikowalności
  • Wybór wykonawców – nowe zasady i nowe limity
  • Wynagrodzenie personelu - istotne zmiany
  • Nowe podejście do kosztów zarządzania projektem i nowe limity
  • Zakup środków trwałych a amortyzacja dla potrzeb projektu EFS
  • Zlecanie usług merytorycznych
  • Uproszczone formy rozliczania wydatków w ramach EFS
  5. Konstrukcja budżetu w ramach POWER
  6. System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) – praktyczne wskazówki do pracy z systemem

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • wykłady,ćwiczenia

Ingrid Szrajer

Szkolenia o podobnej tematyce