14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

Warszawa Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Poznań Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Kraków Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Gdańsk Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Wrocław Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • ułatwiane procesu adaptacji do nowej roli zawodowej

  podnoszenie efektywności pracy

  zwiększanie motywacji indywidualnej

  rozwój kompetencji własnych

  doskonalenie współpracy

  kształtowanie proaktywnej postawy wobec pracy

  budowanie poczucia przynależności do firmy i odpowiedzialności za efekty jej funkcjonowania • Program szkolenia:

  Pierwszy dzień

  Wprowadzenie – specyfika pracy kierowniczej
  funkcje kierownika
  role kierownicze
  kompetencje kierownicze
  kierownicy efektywni, efektowni i przeciętni

  Organizacja pracy kierownika

  określanie zakresu obowiązków i wymagań wobec kierownika i pracowników
  zasada Pareto i kluczowe umiejętności
  zachowania wychodzące poza zakres obowiązków

  Budowanie autorytetu kierownika

  źródła autorytetu kierownika
  wykorzystanie różnych metod
  ułożenie relacji z dotychczasowymi koleżankami i kolegami

  Relacje z podwładnymi

  identyfikacja preferowanego stylu kierowania
  dobrzy i źli kierownicy w ocenie podwładnych
  wydawanie poleceń
  delegowanie zadań

  Podsumowanie – „ja jako kierownik”

  Drugi dzień

  Integracja podwładnych – „swoi” i „obcy”
  zasady podziału
  charakterystyka podgrup
  kryteria merytoryczne i pozamerytoryczne
  sposoby przeciwdziałania

  Mój dział – charakterystyka i reguły działania
  cele mojego zespołu
  role w moim zespole
  relacje z innymi działami
  zasady funkcjonowania
  Zebranie jako metoda komunikacji

  etapy i metody pracy zespołowej
  zalety i wady pracy zespołowej
  warunki efektywności zebrań

  Motywowanie samego siebie i innych

  łamanie podstawowych zasad motywowania
  różnice w motywowaniu kobiet i mężczyzn
  „dobre słowo” – rola pochwał i doceniania
  zasady skutecznego motywowania

  Uczenie się kierowania

  współpraca z przełożonym
  metody i techniki kształcenia
  dzielenie się wiedzą i umiejętnościami
  indywidualny plan doskonalenia

  Podsumowanie – „droga ku kierowaniu”

 • dyplom effect group

 • szkolenie prowadzone w formie warsztatu

 • Adresatami szkolenia są pracownicy przewidziani do objęcia stanowisk kierowniczych, którzy w dotychczasowej karierze nie pełnili takich funkcji

 • 1 350,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener Effect Group

Szkolenia o podobnej tematyce