180 Godzin, 0 Dni

Przestępczość Zorganizowana i Terroryzm

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem studiów podyplomowych w specjalności Przestępczość Zorganizowana i Terroryzm jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje osobowościowe, wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.  Specjalność ta adresowana jest głównie do funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz służb wywiadu i kontrwywiadu wojskowego i innych jednostek MON i MSW i A do zadań których należy ujawnianie, wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw. Ponadto studia te skierowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji i instytucji w zakresie zadań których jest organizowanie działań w sytuacjach kryzysowych, będących skutkiem działań przestępczych lub ataków terrorystycznych.

 • - zwalczanie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej,
  - przestępczość w sektorze paliw,
  - korupcja,
  - cyberprzestępczość,
  - działania antyterrorystyczne;
  - przestępczość zorganizowana i terroryzm,
  - stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe,
  - przestępczość kryminalna,
  - współczesny terroryzm,
  - terror kryminalny;
  - analiza i synteza systemowa,
  - polityka bezpieczeństwa,
  - środowisko bezpieczeństwa,
  - strategia bezpieczeństwa,
  - psychologiczne aspekty bezpieczeństwa,
  - socjologiczne aspekty bezpieczeństwa,
  - prawne aspekty bezpieczeństwa,
  - profilaktyka bezpieczeństwa: edukacja, wywiad i kontrwywiad,
  - stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe.

Szkolenia o podobnej tematyce