6 Godzin, 1 Dni

Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - część I. Orzecznictwo KIO, SO, SN

więcej terminów () mniej terminów
 • Poznanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kontrowersyjnych i powodujących najczęstsze problemy.

 • 1. Pisemność postępowania

  2. Ogłoszenia w postępowaniu

  •ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
  •SIWZ a ogłoszenie
  3. SIWZ

  •elementy
  •zmiana
  •analiza wybranych SIWZ
  •jakich dokumentów zamawiający może wymagać i od kogo
  4. Składanie ofert

  •co to jest oferta
  •terminy składania ofert
  •forma i treść oferty
  •oferta wspólna
  •związanie ofertą
  5. Ocena ofert

  •warunki udziału w postępowaniu
  •dokumenty potwierdzające spełnianie warunków (uzupełnienie dokumentów)
  •kim jest podwykonawca a kim podmiot trzeci
  •kryteria oceny ofert
  •cena rażąco niska
  •odrzucenie oferty
  •wykluczenie wykonawcy
  6. Omyłki i błedy w ofertach

  •kiedy omyłka jest "oczywista" a kiedy "nieistotna"
  •jak poprawiać

 • Członkowie komisji przetargowych, pracownicy wykonawcy, kierownicy zamawiającego oraz podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Arkadiusz Szyszkowski

Prawnik, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA oraz Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych. Absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Były Zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego ds. Zaopatrzenia Sił Zbrojnych Współautor i redaktor merytoryczny publikacji „Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta” (wyd. C. H. Beck 2003), współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych (ODDK 2009). Ponadto autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych w „Rzeczypospolitej”, „Monitorze Zamówień Publicznych”, „Prawie Przedsiębiorcy”, „Monitorze Prawniczym”, „Przetargach Publicznych”

Szkolenia o podobnej tematyce