104 Godzin, 13 Dni

PRINCE2 Foundation - Szkolenie akredytowane z egzaminem, zarządzanie projektami + gra symulacyjna (EFS)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Projekt łódzki - Certyfikat Menedżera Projektu PRINCE2® Foundation zapewnia uczestnikom cykl dofinansowanych szkoleń pozwalających na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych dla pracujących osób dorosłych zamieszkałych i/lub zatrudnionych w woj. łódzkim.

  Dzięki przygotowanemu cyklowi szkoleń, pracujące osoby zdobędą/zaktualizują wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania projektami w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej ”Profesjonalny Project Manager – program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Rekrutacja trwa do 30.11.2012r. lub do wyczerpania 264 miejsc szkoleniowych.

  Każdy uczestnik programu weźmie udział w cyklu szkoleniowym szkoleń stacjonarnych i e-learning składającym się z następujących modułów:

  1. Szkolenie Wprowadzenie do zarządzania projektami - e-learning (6h) - 10-16.01.2012r. Dostęp do szkolenia przez co najmniej 5 dni, przed szkoleniem nr 2.

  2. Prince2 Foundation (zajęcia stacjonarne).

  (szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji Project Managera i międzynarodowego certyfikatu P2F APMG) -

  18-22.01.2012.

  3. Praktyczne aspekty pracy Projekt Managera (zajęcia stacjonarne) - 24.01-05.02.2012.

  4. Szkolenie Harmonogramowanie projektów - e-learning (11h) - 27.01-03.02.2012r. Dostęp do szkolenia przez co najmniej 5 dni.

  5. Gra symulacyjna PRINCEOPOLY (zajęcia stacjonarne) - 07-09.02.2012.

  Szczegółowy harmonogram szkoleń przedstawia tabela:

  http://szkolenia.altkom.pl/tl_files/dokumenty/projekty_efs/zplod/harmonogram_gr6_09122011.pdf  Szkolenia skierowane są do pracujących osób dorosłych zamieszkujących i/lub zatrudnionych (również umowy cywilno-prawne) w województwie łódzkim, szczególnie w branży logistycznej, chcących poza czasem pracy zdobyć/zaktualizować wiedzę i umiejętności.

  Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:

  Nie jest wymagane specjalne przygotowanie słuchaczy, chociaż znajomość metod i narzędzi projektowych może być przydatna.

  Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

  Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o brytyjską metodykę PRNICE2®, powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami. Kurs kończy się egzaminem na poziomie Foundation.

  Szkolenie praktyczne dla managerów projektów zapewnia wzrost efektywności komunikowania się zarówno wewnątrz zespołu projektowego jak i z zewnętrznymi interesariuszami projektu, dobór odpowiedniego stylu kierowania do zespołu, sytuacji w projekcie, rozwoju firmy, wzmocnienie umiejętności rozwiązywania konfliktów, wzmocnienie umiejętności zarządzania czasem własnym i podległego zespołu, skuteczne podejmowanie decyzji związanych z funkcjami kierowniczymi.

  Gra symulacyjna to swoisty mikrokosmos funkcjonujący jak prawdziwa organizacja, pozwalający wyraźniej i w znacznie krótszym czasie zobaczyć konsekwencje decyzji uczestników. W świecie gry, gracze zachowują się realistycznie: testują możliwe rozwiązania, widzą ich skutki, popełniają błędy i uczą się ich nie powtarzać w rzeczywistości. Wspólnie poszukują rozwiązań.

  Gra pozwala na przełożenie teorii na praktyczne zastosowania, z możliwością obserwowania rezultatów w dość krótkim czasie i bez szkody dla organizacji. To swoistego rodzaju laboratorium biznesowe, w którym przyśpieszamy procesy i patrzymy na organizację przez mikroskop.

  Gra symulacyjna umożliwia zwiększenie kompetencji graczy (gry skutecznie przekazują wiedzę i umiejętności),

  umożliwia zdiagnozowania aktualnej sytuacji oraz poziomu kompetencji przed i po szkoleniu,

  umożliwia przetestowania planowanych działań i narzędzi otrzymanych na szkoleniu (nowe rozwiązania, nowe strategie), pozwala na zbudowania silnego zespołu poprzez przećwiczenie współpracy i uzyskanie kompetentnej informacji zwrotnej od trenera.

  Warunki ukończenia szkolenia:

  Uczestnictwo w 80% zajęć oraz uzyskanie kompetencji Project Managera i międzynarodowego certyfikatu P2F po pozytywnym zdaniu egzaminu, prowadzone na mocy akredytacji udzielonej Altkom Akademii przez APMG.

  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu:

  http://szkolenia.altkom.pl/certyfikat-menedzera-projektu-prince2-foundation.html • Tematy zajęć:

  1. Szkolenie Wprowadzenie do zarządzania projektami - e-learning (6h) 120 ekranów.

  2. Prince2 Foundation (zajęcia stacjonarne).
  (szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji Project Managera i międzynarodowego certyfikatu P2F APMG).

  1.Wstęp do szkolenia.
  2.Czym jest PRINCE2®.
  3.Projekt i środowisko projektu.
  4.Pryncypia PRINCE2®.
  5.Wstęp do procesów.
  6.Proces: Przygotowanie Projektu.
  7.Wstęp do tematów PRINCE2®.
  8.Temat: Uzasadnienie Biznesowe.
  9.Temat: Organizacja.
  10.Podsumowanie omówionego materiału - ćwiczenia konsolidujące.
  11.Proces: Zarządzanie strategiczne.
  12.Proces: Inicjowanie Projektu.
  13.Tworzenie Dokumentacji Inicjowania Projektu.
  14.Temat: Plany.
  15.Proces: Zarządzanie Końcem Etapu.
  16.Proces: Sterowanie Etapem cz1.
  17.Proces: Zarządzanie Dostarczaniem Produktów.
  18.Podsumowanie omówionego materiału - ćwiczenia konsolidujące.
  19.Omówienie przykładowego testu egzaminacyjnego.
  20.Temat: Jakość.
  21.Technika Przegląd Jakości.
  22.Temat: Zmiana.
  23.Proces: Sterowanie Etapem cz.2.
  24.Temat: Postępy.
  25.Temat: Ryzyko.
  26.Proces: Zamykanie Projektu.
  27.Strategia zdawania egzaminu.
  28.Egzamin Foundation (2 godziny, w tym egzamin - 1 godzina).

  3. Praktyczne aspekty pracy Projekt Managera (zajęcia stacjonarne).

  1.Wprowadzenie do zagadnienia komunikacji w projekcie.
  2.Niezbędne umiejętności przywódcze w zarządzaniu projektami.
  3.Komunikacja w zespole.
  4.Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
  5.Bariery komunikacyjne.
  6.Sztuka aktywnego słuchania i techniki manipulacji.
  7.Komunikacja w projekcie.
  8.Analiza wymagań dotyczących wymiany informacji.
  9.Definiowanie potrzeb i analiza interesariuszy.
  10.Plan zarządzania komunikacją w projekcie.
  11.Zespół projektowy.
  12.Praca w grupie a praca indywidualna.
  13.Postawy członków zespołu projektowego.
  14.Efektywność, tożsamość i integracja zespołu.
  15.Etapy tworzenia zespołu projektowego.
  16.Komunikacja zadań w oparciu o strukturę zespołu.
  17.Metody twórczej pracy.
  18.Kierowanie zespołem.
  19.Style kierowania zespołem projektowym.
  20.Dobór efektywnego stylu kierowania do fazy rozwoju zespołu.
  21.Idealny obraz managera. Analiza własnego stylu kierowania ludźmi.
  22.Koordynacja działań zmierzających do osiągnięcia postawionych celów.
  23.Motywowanie w zarządzaniu zespołem projektowym.
  24.Rodzaje motywacji.
  25.Konstruktywna krytyka oraz udzielanie informacji zwrotnej.
  26.Znaczenie języka w motywowaniu.
  27.Coaching.
  28.Czym jest i jak go stosować.
  29.Technika GROW.
  30.Konflikt i negocjacje.
  31.Istota i typy konfliktów.
  32.Główne źródła konfliktów.
  33.Style zachowania przy opanowywaniu konfliktów.
  34.Zebrania, seminaria i narady.
  35.Cele i rezultaty.
  36.Najlepsze praktyki.
  37.Podsumowanie szkolenia.

  4. Szkolenie Harmonogramowanie projektów - e-learning (11h) 220 ekranów.

  5. Gra symulacyjna PRINCEOPOLY (zajęcia stacjonarne)

  •Zarządzanie na różnych szczeblach (możliwość zamiany rolami; przyjęcia innej funkcji niż pełnionej w rzeczywistości).
  •Trudności komunikacyjne typowe dla wielopoziomowej struktury zarządzania.
  •Rola współpracy (szczególnie w obszarze wymiany i skoordynowanego przepływu informacji) dla osiągania zakładanych celów.
  •Rola przywództwa (na każdym poziomie).
  •Współzależności między wszystkimi poziomami zarządzania.
  HARMONOGRAM SZKOLENIA
  I dzień
  09:00-10:30
  Mini wykład - zarządzanie projektami - gra symulacyjna.
  10:30-10:45
  Przerwa kawowa.
  10:45-12:15
  Zarządzanie projektami - gra symulacyjna.
  12:15-12:45
  Przerwa obiadowa.
  12.45-14:15
  Zarządzanie projektami - gra symulacyjna.
  14:15-14:30
  Przerwa kawowa.
  14:30-16:00
  Zarządzanie projektami - gra symulacyjna.
  II dzień
  09:00-10:30
  Zarządzanie projektami - gra symulacyjna.
  10:30-10:45
  Przerwa kawowa.
  10:45-12:15
  Zarządzanie projektami - gra symulacyjna .
  12:15-12:45
  Przerwa obiadowa.
  12:45-14:15
  Zarządzanie projektami - gra symulacyjna.
  14:15-14:30
  Przerwa kawowa.
  14:30-16:00
  Zarządzanie projektami - gra symulacyjna.

 • Certyfikat P2F po pozytywnym zdaniu egzaminu, prowadzone na mocy akredytacji udzielonej Altkom Akademii przez APMG.

 • - Wykład i dyskusje.

  - Praca indywidualna i w grupach.

  - Ćwiczenia oparte na studium przypadku ”outsourcing”.

  - Ćwiczenia utrwalające i konsolidujące.

  - Gra symulacyjna.

 • Projekt szkoleniowy skierowany jest do osób dorosłych, zatrudnionych (również na umowy cywilno-prawne) i/lub zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabywaniem nowych kwalifikacji. Priorytetowo będą traktowane osoby zatrudnione w firmie logistycznej oraz z maksymalnie średnim wykształceniem. Chcąc wzmocnić pozycję kobiet na regionalnym rynku pracy oraz ich umiejętności z dziedziny zarządzania, 30% miejsc szkoleniowych jest przeznaczone dla kobiet.

  Z dofinansowania mogą korzystać pracownicy wszystkich przedsiębiorstw (również administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe) bez względu na sektor i wielkość, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  Każdy uczestnik weźmie udział w 97-godzinnym cyklu szkoleniowym blended-learning: 17h zajęć e-learning i 80h zajęć z trenerami (5 sesji weekendowych = 10 dni szkolenia).

  Zajęcia odbywają się w weekendy, w godz. 9-16 lub w dni powszednie w godzinach popołudniowych.

  Harmonogram szkoleń przedstawia tabela zamieszczona pod tym adresem:

  http://szkolenia.altkom.pl/tl_files/dokumenty/projekty_efs/zplod/harmonogram_gr6_09122011.pdf

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  elementy integracyjne
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • Program jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za szkolenia.

Szkolenia o podobnej tematyce