16 Godzin, 2 Dni

Prawo Zamówień Publicznych w praktyce tworzenie: SIWZ, OPZ, UMOWY

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia : Szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie wiedzy na temat stworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu umowy. Szczegółowe omówienie problemów dotyczących umów w zamówieniach publicznych.

 • "PROGRAM

  Zasady udzielania zamówień publicznych:
  - zasada uczciwej konkurencji
  - zasada równego traktowania
  - zasada jawności
  - zasada pisemności
  - zasada języka polskiego
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej zwana SIWZ):
  - informacje zawarte w SIWZ
  - zasady, terminy składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ
  Opis przedmiotu zamówienia:
  - znaczenie opisu przedmiotu zamówienia
  - zasady opisu przedmiotu zamówienia
  - opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych
  Wartość szacunkowa zamówienia:
  - metody szacowania wartości zamówienia
  - czas ustalenia wartości zamówienia
  - wartość zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane
  - zasady szacowania wartości zamówienia
  Formułowanie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentowanie ich spełnienia. Nowelizacja ustawy w zakresie podwykonawstwa:
  - nowe obowiązkowe zapisy w SIWZ
  - nowe możliwości ograniczania podwykonawstwa
  - dokumentowanie zawierania umów z podwykonawcami
  - wypłata wynagrodzenia podwykonawcom
  - kary umowne dla wykonawców w związku z zaniedbaniami dotyczącymi podwykonawstwa
  - rozliczenie wynagrodzenia za zamówienia wykonane przez podwykonawców
  Umowy:
  - konstrukcja umowy
  - termin zawarcia umowy
  - forma umowy
  - termin realizacji umowy
  - formalności poprzedzające umowę
  - zakaz dokonywania zmian w umowach
  - zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  - okoliczności nieważności umowy o zamówienie publiczne
  - skutki prawne nie wykonanie lub nienależytego wykonania
  Wybór najkorzystniejszej oferty:
  - kryteria oceny ofert i ich znaczenie
  - uzupełnienie oferty
  - wyjaśnienia treści oferty
  - korekta oczywistych omyłek
  - Unieważnienie postępowania
  Środki ochrony prawnej:
  - odwołanie
  - skarga do sądu
  - przesłanki stosowania
  - sposoby i terminy wnoszenia
  Ogłoszenie o zamówienie publiczne:
  - rodzaje ogłoszeń
  - obowiązki zamawiającego"

 • Certyfikaty ukończenia

 • "Metody dydaktyczne: metody dydaktyczne są zróżnicowane, by urozmaicić i uatrakcyjnić, a przede wszystkim ułatwić zdobywanie wiedzy uczestnikom ; nadto po rozpoznaniu aktualnej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia, metody dydaktyczne zostaną dopasowane do ich stopnia znajomości przedmiotu:  - wykład

  - dyskusja moderowana

  - praca w grupach

  "

 • Adresatami szkolenia są osoby zainteresowane zamówieniami publicznymi, przetargami, projektami itp.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Kadra Trenerska: Atutem naszych projektów są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami; przede wszystkim praktycy.

Szkolenia o podobnej tematyce