4 Godzin, 24 Dni

grupa max. 20

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

8 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Naszym zadaniem jest doprowadzenie do takiego stanu rzeczy, żeby nasz Słuchacz:
  • wiedział gdzie można znaleźć przepisy Prawa zamówień publicznych oraz ich wiążące interpretacje,
  • znał konstrukcję podstawowych aktów prawnych normujących system zamówień publicznych,
  • poznał podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych,
  • poznał podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia oraz metod szacowania jego wartości,
  • poznał tryby udzielania zamówień publicznych,
  • poznał zasady udzielania zamówień poniżej kwot określonych w art. 4 pkt8 ustawy Pzp,
  • poznał schematy czynności Zamawiającego i Wykonawcy w trybach podstawowych i najczęściej wykorzystywanych,
  • poznał zasady wnoszenia odwołań.

 • 1. Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych
  1) Zasady udzielania zamówień publicznych:
  1.1. Zasada bezstronności i obiektywizmu,
  1.2. Zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,
  1.3. Zasada pisemności,
  1.4. Zasada jawności,
  1.5. Prymat przetargu ograniczonego i nieograniczonego.
  2) Tryby udzielania zamówień publicznych:
  2.1. Procedury otwarte,
  2.2. Procedury zamknięte/niekonkurencyjne,
  2.3. Udzielanie zamówień publicznych na zasadach szczególnych,
  2.4. Udzielanie zamówień „sektorowych”.
  3) Udzielanie zamówień poniżej kwot określonych w prawie zamówień publicznych

  2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  1) Opis przedmiotu zamówienia:
  1.1. Znaczenie opisu przedmiotu zamówienia,
  1.2. Zasady opisu przedmiotu zamówienia,
  1.3. Roboty budowlane,
  1.4. Dostawy,
  1.5. Usługi,
  1.6. Słownik CPV,
  1.7. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia,
  1.8. Normy europejskie,
  1.9. Specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, aprobaty,
  1.10. Opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych.
  2) Wartość szacunkowa zamówienia:
  2.1. Metody szacowania wartości zamówienia,
  2.2. Czas ustalenia wartości zamówienia,
  2.3. Wartość zamówienia na dostawy i usługi,
  2.4. Zamówienia na roboty budowlane,
  2.5. Zasady ogólne szacowania wartości zamówienia,
  2.6. Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych,
  2.7. Szacowanie na przykładach.
  3) Progi kwotowe i dobór procedury.
  4) Schemat procedur - ćwiczenia praktyczne.
  5) Powołanie komisji przetargowej.
  6) Opracowanie dokumentacji przetargowej:
  6.1. Projekt ogłoszenia,
  6.2. Projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  6.3. Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  6.4. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  6.5. Specyfikacja na roboty budowlane/przykłady,
  6.6. Specyfikacja na dostawy/przykłady,
  6.7. Specyfikacja na usługi/przykłady.
  7) Oferta:
  7.1. Opis sposobu przygotowania ofert,
  7.2. Wyznaczenie terminu i miejsca składania ofert,
  7.3. Przedłużanie terminu do składania ofert,
  7.4. Wyznaczenie terminu i miejsca otwarcia ofert,
  7.5. Wyznaczenie terminu związania ofertą,
  7.6. Wyjaśnienia treści ofert,
  7.7. Oferty częściowe,
  7.8. Oferty wariantowe.
  8) Przygotowywanie przykładowych ofert
  9) Ocena wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne
  9.1. Podmiotowe warunki uczestnictwa w postępowaniu,
  9.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
  9.3. Procedura weryfikacji warunków wymaganych od wykonawców,
  9.4. Wykluczenie z postępowania,
  9.5. Obowiązki informacyjne wiązane z wykluczeniem wykonawcy,
  9.6. Formułowania przykładowych warunków udziału w postępowaniu.
  10) Otwarcie i ocena ofert:
  14.1. Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  14.1. Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny,
  14.1. Poprawa oczywistych omyłek pisarskich,
  14.1. Poprawa innych omyłek.
  14.1. Poprawianie na konkretnych przykładach.
  11) Odrzucenie oferty:
  11.1. Przesłanki odrzucenia,
  11.2. Czynności podejmowane przez zamawiającego w związku z odrzuceniem oferty.
  12) Wybór oferty najkorzystniejszej;
  12.1. Oferty o takiej samej cenie,
  12.2. Obowiązki zamawiającego po wyborze oferty najkorzystniejszej.
  13) Projekty pism informacyjnych.
  14) Unieważnienie postępowania:
  14.1. Lista podstaw unieważnienia,
  14.2. Unieważnienie postępowania w sytuacji, gdy zamawiający dopuścił możli-wość składania ofert częściowych,
  14.3. Podstawa unieważnienia postępowania z braku wystarczającego pokrycia finan-sowego,
  14.4. Obowiązki informacyjne zamawiającego po unieważnieniu postępowania
  15) Dokumentowanie postępowania:
  15.1. Prowadzenie protokołu postępowania,
  15.2. Prowadzenie pozostałej dokumentacji przetargowej,
  15.3. Zasady udostępniania dokumentacji przetargowej.
  16) Udostępnianie informacji publicznych:
  16.1. Przepisy regulujące kwestie prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działal-ności organów władzy publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publicz-ne,
  16.2. Udostępnianie informacji przetargowej.

  3. Procedura odwoławcza
  Cele szkolenia w tym zakresie :
  • poznanie sposobu i zasad wnoszenia odwołań,
  • nabycie umiejętności prawidłowej konstrukcji odwołania,
  • poznanie przepisów regulujących sposób wniesienia skargi do sądu na rozstrzygnięcie Kra-jowej Izby Odwoławczej,
  • poznanie niektórych ważnych dla systemu udzielania zamówień publicznych wyroków KIO, SO i orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
  Program w tym zakresie:
  1) Podstawy odwołania:
  1.1. Terminy wnoszenia odwołania,
  1.2. Wymogi formalne wnoszenia odwołania,
  1.3. Rozpoznanie odwołania,
  1.4. Rozstrzygnięcia izby w razie uwzględnienia odwołania,
  1.5. Kara finansowa.
  2) Skarga do sądu
  3) Analiza orzecznictwa
  4) Orzecznictwo KIO, SO, ETS

  4. Pytania zainicjowane przez uczestników - rozwiązywanie problemów.

  5. Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia.


  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:
  3 noclegi w pokoju 2-osobowym (za dopłatą 350 zł możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)
  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
  W dwupoziomowym Wellness & SPA (600m2) Uczestnicy w ramach szkolenia mogą korzystać z:
  basenu z podwodnym systemem hydroterapii
  kameralnego jacuzzi
  sauny fińskiej, łaźni parowej i kabiny na podczerwień
  siłowni
  dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu
  bezpłatny parking
  Szczegółowa agenda wydarzenia:
  Dzień I:
  Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie uczestników (doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00).
  Kolacja.
  Czas wolny (basen, sauna, jacuzzi, siłownia, zwiedzanie okolicy).

  Dzień II:
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 10.00-18.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Czas wolny (basen, sauna, jacuzzi, siłownia, zwiedzanie okolicy).
  Kolacja.

  Dzień III:
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Czas wolny (basen,, sauna, jacuzzi, siłownia, zwiedzanie okolicy).
  Kolacja.

  Dzień IV:
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Podsumowanie wydarzenia, wręczenie dyplomów Uczestnikom szkolenia, wyjazd z hotelu.

  Inwestycja:

  1990 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:
  3 noclegi w pokoju 2-osobowym (za dopłatą 400 zł możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)
  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
  W dwupoziomowym Wellness & SPA (600m2) Uczestnicy w ramach szkolenia mogą korzystać z:
  basenu z podwodnym systemem hydroterapii
  kameralnego jacuzzi
  sauny fińskiej, łaźni parowej i kabiny na podczerwień
  siłowni
  dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu
  bezpłatny parking

  Zgłoszenie:

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).

  Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.


  Kontakt:

  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  www.szkolenia-semper.pl

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA
  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Przydatne i ciekawe szkolenie specjalistyczne dla Zamawiających, Audytorów, Kontrolujących a także Wykonawców chcących skutecznie uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  Grupa docelowa:

  pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
  specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
  przedstawiciele administracji rządowej;
  wykonawcy;
  wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

 • 8000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Andrzej Łukaszewicz
Specjalizacja trenerska:
Od kilkunastu lat jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych. Doktorant i wykładowca uczelnii wyższych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.
Od 1998 r. związany jest z rynkiem zamówień publicznych. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych. Aktualnie przeprowadza postępowania od strony wykonawcy, działając na rzecz kilkunastu firm oraz od strony zamawiającego. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na WSB Poznań, Politechnice Poznańskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2001 r. Konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Publicznych. Jako publicysta stale współpracuje z Wolters Kluwer Polska- „Zamówienia Publiczne Lex” oraz Wiedzą i Praktyką- „Zamówienia publiczne od A do Z”, „Zamówienia publiczne w Orzecznictwie”, „Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach”.

Trener:
Małgorzata Niemiec
Specjalizacja trenerska:
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie prawa zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Posiata Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Szkolenia o podobnej tematyce