16 Godzin, 2 Dni

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (Hotel Mercure*** noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Naszym zadaniem jest doprowadzenie do takiego stanu rzeczy, żeby nasz Słuchacz:

   wiedział gdzie można znaleźć przepisy Prawa zamówień publicznych oraz ich wiążące interpretacje,

   znał konstrukcję podstawowych aktów prawnych normujących system zamówień publicznych,

   poznał podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych,

   poznał podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia oraz metod szacowania jego wartości,

   poznał tryby udzielania zamówień publicznych,

   poznał zasady udzielania zamówień poniżej kwot określonych w art. 4 pkt8 ustawy Pzp,

   poznał schematy czynności Zamawiającego i Wykonawcy w trybach podstawowych i najczęściej wykorzystywanych,

   poznał zasady wnoszenia odwołań.

 • 1. Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych
  1) Zasady udzielania zamówień publicznych:
  1.1. Zasada bezstronności i obiektywizmu,
  1.2. Zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,
  1.3. Zasada pisemności,
  1.4. Zasada jawności,
  1.5. Prymat przetargu ograniczonego i nieograniczonego.
  2) Tryby udzielania zamówień publicznych:
  2.1. Procedury otwarte,
  2.2. Procedury zamknięte/niekonkurencyjne,
  2.3. Udzielanie zamówień publicznych na zasadach szczególnych,
  2.4. Udzielanie zamówień „sektorowych”.
  3) Udzielanie zamówień poniżej kwot określonych w prawie zamówień publicznych

  2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  1) Opis przedmiotu zamówienia:
  1.1. Znaczenie opisu przedmiotu zamówienia,
  1.2. Zasady opisu przedmiotu zamówienia,
  1.3. Roboty budowlane,
  1.4. Dostawy,
  1.5. Usługi,
  1.6. Słownik CPV,
  1.7. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia,
  1.8. Normy europejskie,
  1.9. Specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, aprobaty,
  1.10. Opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych.
  2) Wartość szacunkowa zamówienia:
  2.1. Metody szacowania wartości zamówienia,
  2.2. Czas ustalenia wartości zamówienia,
  2.3. Wartość zamówienia na dostawy i usługi,
  2.4. Zamówienia na roboty budowlane,
  2.5. Zasady ogólne szacowania wartości zamówienia,
  2.6. Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych,
  2.7. Szacowanie na przykładach.
  3) Progi kwotowe i dobór procedury.
  4) Schemat procedur - ćwiczenia praktyczne.
  5) Powołanie komisji przetargowej.
  6) Opracowanie dokumentacji przetargowej:
  6.1. Projekt ogłoszenia,
  6.2. Projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  6.3. Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  6.4. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  6.5. Specyfikacja na roboty budowlane/przykłady,
  6.6. Specyfikacja na dostawy/przykłady,
  6.7. Specyfikacja na usługi/przykłady.
  7) Oferta:
  7.1. Opis sposobu przygotowania ofert,
  7.2. Wyznaczenie terminu i miejsca składania ofert,
  7.3. Przedłużanie terminu do składania ofert,
  7.4. Wyznaczenie terminu i miejsca otwarcia ofert,
  7.5. Wyznaczenie terminu związania ofertą,
  7.6. Wyjaśnienia treści ofert,
  7.7. Oferty częściowe,
  7.8. Oferty wariantowe.
  8) Przygotowywanie przykładowych ofert
  9) Ocena wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne
  9.1. Podmiotowe warunki uczestnictwa w postępowaniu,
  9.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
  9.3. Procedura weryfikacji warunków wymaganych od wykonawców,
  9.4. Wykluczenie z postępowania,
  9.5. Obowiązki informacyjne wiązane z wykluczeniem wykonawcy,
  9.6. Formułowania przykładowych warunków udziału w postępowaniu.
  10) Otwarcie i ocena ofert:
  14.1. Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  14.1. Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny,
  14.1. Poprawa oczywistych omyłek pisarskich,
  14.1. Poprawa innych omyłek.
  14.1. Poprawianie na konkretnych przykładach.
  11) Odrzucenie oferty:
  11.1. Przesłanki odrzucenia,
  11.2. Czynności podejmowane przez zamawiającego w związku z odrzuceniem oferty.
  12) Wybór oferty najkorzystniejszej;
  12.1. Oferty o takiej samej cenie,
  12.2. Obowiązki zamawiającego po wyborze oferty najkorzystniejszej.
  13) Projekty pism informacyjnych.
  14) Unieważnienie postępowania:
  14.1. Lista podstaw unieważnienia,
  14.2. Unieważnienie postępowania w sytuacji, gdy zamawiający dopuścił możli-wość składania ofert częściowych,
  14.3. Podstawa unieważnienia postępowania z braku wystarczającego pokrycia finan-sowego,
  14.4. Obowiązki informacyjne zamawiającego po unieważnieniu postępowania
  15) Dokumentowanie postępowania:
  15.1. Prowadzenie protokołu postępowania,
  15.2. Prowadzenie pozostałej dokumentacji przetargowej,
  15.3. Zasady udostępniania dokumentacji przetargowej.
  16) Udostępnianie informacji publicznych:
  16.1. Przepisy regulujące kwestie prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działal-ności organów władzy publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publicz-ne,
  16.2. Udostępnianie informacji przetargowej.

  3. Procedura odwoławcza
  Cele szkolenia w tym zakresie :
   poznanie sposobu i zasad wnoszenia odwołań,
   nabycie umiejętności prawidłowej konstrukcji odwołania,
   poznanie przepisów regulujących sposób wniesienia skargi do sądu na rozstrzygnięcie Kra-jowej Izby Odwoławczej,
   poznanie niektórych ważnych dla systemu udzielania zamówień publicznych wyroków KIO, SO i orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
  Program w tym zakresie:
  1) Podstawy odwołania:
  1.1. Terminy wnoszenia odwołania,
  1.2. Wymogi formalne wnoszenia odwołania,
  1.3. Rozpoznanie odwołania,
  1.4. Rozstrzygnięcia izby w razie uwzględnienia odwołania,
  1.5. Kara finansowa.
  2) Skarga do sądu
  3) Analiza orzecznictwa
  4) Orzecznictwo KIO, SO, ETS

  4. Pytania zainicjowane przez uczestników - rozwiązywanie problemów.

  5. Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia.

  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:
  3 noclegi w Hotelu Mercure*** w Zakopanem w pokoju 2-osobowym (za dopłatą możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)
  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
  możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel:
  -basen
  -sauna
  -fitness
  parking
  dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.
  Szczegółowa agenda wydarzenia:
  Dzień I:
  Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie uczestników (doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00).
  Kolacja.
  Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).

  Dzień II:
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 10.00-18.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
  Kolacja.

  Dzień III:
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
  Kolacja.

  Dzień IV:
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Podsumowanie wydarzenia, wręczenie dyplomów Uczestnikom szkolenia, wyjazd z hotelu.


  Inwestycja:

  1990 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:
  3 noclegi w Hotelu Mercure*** w Zakopanem w pokoju 2-osobowym (za dopłatą możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)
  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
  możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel:
  -basen
  -sauna
  -fitness
  parking
  dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.

  Zgłoszenie:

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:

  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Adres strony został usunięty

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA
  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

  Uwaga:

  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:

  pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;

  specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;

  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;

  przedstawiciele administracji rządowej;

  wykonawcy;

  wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych. • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Specjalizacja trenerska:

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie prawa zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Posiata Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.Szkolenia o podobnej tematyce