20 Godzin, 3 Dni

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRAKTYKA STOSOWANIA USTAWY DLA ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Na szkoleniu zostaną omówione oraz zilustrowane przykładami newralgiczne problemy rzutujące na praktykę pracy osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych.

 • 1. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieobliczanie wartości zamówienia – co należy brać pod uwagę,

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronierodzaje zamówień – jak interpretować przepisy.

  Orzecznictwo GKO

  2. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI DO 14.000 EURO

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniejakie przepisy trzeba stosować w zamówieniach do 14.000 euro a jakie można,

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieregulamin udzielania zamówień podprogowych.

  3. DZIELENIE ZAMÓWIEŃ

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedopuszczalny zakres dzielenia zamówienia,

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedzielenie zamówienia w robotach budowlanych, dostawach i usługach,

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedzielenie zamówień a późne przyznanie środków.

  Orzecznictwo KIO i GKO

  4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedopuszczalność stosowania znaków towarowych i marek,

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieoferty częściowe – obowiązek czy możliwość.

  Orzecznictwo SO i KIO

  5. TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieprzetarg ograniczony,

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieprzetarg nieograniczony,

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniewolna ręka,

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieart. 5 pzp - zamówienia niepriorytetowe

  6. BADANIE I OCENA OFERT

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniepodpisy, pieczątki, parafy, kopie i oryginały dokumentów, datowanie dokumentów - częsta podstawa odrzucenia i wykluczenia

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniewarunki udziału w postępowaniu

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniekryteria oceny ofert (w tym kryteria pozacenowe) – jak docenic jakośc produktu

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieomyłki w ofertach – co można poprawiać

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronierażąco niska cena – kiedy cena razi

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniepróbki – jak je oceniać

  7. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniekiedy można wykluczyć wykonawcę

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniekiedy zamawiający wyklucza wykonawcę a nie powinien

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronienowa przesłanka wykluczenia – własne negatywne doświadczenia zamawiającego

  8. WADIUM

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniejak wnosić wadium zgodnie z pzp,

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezwrot wadium

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezatrzymanie wadium

  Orzecznictwo SO i KIO

  9. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezasady sporządzania,

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniebłędy w siwz – zakres dopuszczalności poprawienia,

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniemodyfikacja siwz.

  Orzecznictwo KIO

  10. UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezawarcie umowy – w terminie związania ofertą i poza terminem,

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronietreść umowy

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezmiana umowy – przesłanki dopuszczalności

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieklauzule waloryzacyjne

  Orzecznictwo SO i KIO

  11. KARY UMOWNE/ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieprzepisy obowiązujące – pzp, kc, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny fp,

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniekiedy obowiązkowe a kiedy pożądane,

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieco powinno być objęte karą/zabezpieczeniem,

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieczy można nie dochodzić kary umownej,

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieczy można zmniejszyć wysokość kary umownej.

  Orzecznictwo SO i KIO

  12. NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – W ŚWIETLE NOWELIZACJI Z DNIA 19 SIERPNIA 2011

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniebrak ogłoszeń a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniejak „naprawić” naruszenie i uniknąć - zgodnie z prawem – odpowiedzialności

  13. PLANOWANE ZMIANY W PZP W 2012 R. WYNIKAJĄCE Z NAJNOWSZEJ NOWELIZACJI ORAZ DYREKTYW UE

 • imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • zamawiający i wykonawcy

prawnik, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA oraz Urzędu Zamówien Publicznych na stanowisku naczelnika Wydziału Legislacyjno - Prawnego w Departamencie Prawnym, autor licznych publikacji dotyczących zamówien publicznych w "Rzeczypospolitej", "Monitorze Zamówien Publicznych", "Prawie Przedsiębiorcy" i "Monitorze Prawniczym". Współautor i redaktor merytoryczny publikacji "Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta" (wyd. C. H. Beck 2003).

Szkolenia o podobnej tematyce