14 Godzin, 2 Dni

Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji dla wykonawców

640,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Głównym celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zakresu ostatniej nowelizacji Prawa zamówień publicznych w tym nowego podejścia do trybu zamówień z wolnej ręki i jego konsekwencji. Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji osób reprezentujących wykonawców, zajmujących się ofertowaniem oraz przygotowaniem i kompletowaniem wymaganych przez zamawiających dokumentów w ramach ubiegania się o zamówienia publiczne. Dzięki zwiększeniu znajomości aktualnych przepisów, szkolenie pomoże w prawidłowej interpretacji dokumentacji przetargowych przekazywanych przez zamawiających oraz sprawnym dopełnianiu obowiązków, jakie nakłada na wykonawców zarówno ustawa jak i zamawiający

 • Dzień I
  I Zasady udzielania zamówień.
  II Prawa i obowiązki wykonawcy.
  III Złożenie oferty:
  1. Ważność oferty:
  - Osoby uprawnione do podpisywania ofert;
  - Pełnomocnictwo – zakres i forma;
  - Oświadczenie woli według Kodeksu Cywilnego.
  2. Konsorcjum – ustanowienie i rola Lidera;
  3. Rola i zakres umowy Konsorcjum;
  4. Oświadczenia i dokumenty – składane razem i osobno;
  5. Jak wycofać, uzupełnić, poprawić ofertę przed upływem terminu składania ofert;
  6. Oferty spóźnione;
  7. Forma i treść oferty;
  8. Tajemnica przedsiębiorstwa, a odtajnienie oferty przez zamawiającego;
  9. Uzupełnianie dokumentów w toku prowadzonego postępowania
  Dzień II
  IV Badania i ocena ofert
  10. Warunki udziału w postępowaniu:
  a. Warunki formalne:
  - solidny wykonawca i ten który wyrządził szkodę,
  - co to znaczy być uprawnionym do wzięcia udziału w postępowaniu,
  - zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS,
  - Krajowy Rejestr Karny
  b. Warunki merytoryczne:
  - wiedza i doświadczenie,
  - osoby zdolne do wykonania zamówienia i co zamawiający ma prawo o nich wiedzieć,
  - czy można dysponować podwykonawcami,
   kondycja finansowa podmiotów składających ofertę wspólną.
  11. Wykluczenie z postępowania – przesłanki;
  12. Odrzucenie ofert – przesłanki;
  13. Zgodność oferty z przedmiotem zamówienia:
   oferty porównywalne,
   precyzyjny opis przedmiotu zamówienia,
   równoważność i wariantowość ofert.
  14. Kryteria oceny ofert – obiektywne, subiektywne;
  15. Wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie:
   treści oferty,
   rażąco niskiej ceny.
  16. Poprawianie ofert:
   omyki pisarskie i rachunkowe,
   niezgodność treści oferty z treścią siwz.
  17. Wybór najkorzystniejszej oferty – podstawowe czynności zamawiającego;
  18. Zawieranie umów:
   kto podpisuje umowę i na jakiej podstawie,
   rola, udział i prawa podwykonawców.
  19. Warsztaty i dyskusja.

  Szkolenie ma charakter warsztatu, dlatego oprócz informacji przekazywanych w formie wykładów uczestnicy będą rozwiązywać zadania – ćwiczenia oraz prowadzić dyskusję moderowaną przez trenera.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie ma charakter warsztatu, dlatego oprócz informacji przekazywanych w formie wykładów uczestnicy będą rozwiązywać zadania – ćwiczenia oraz prowadzić dyskusję moderowaną przez trenera.

 • Firmy występujące jako wykonawcy zamówienia publicznego

 • 640 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe

Mariola Błażewicz

Szkolenia o podobnej tematyce