16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Prawo zamówień publicznych 2015 - nowelizacja przepisów w ujęciu praktycznym -2-dniowe warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców.

5 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Zapraszamy na warsztaty, których celem jest przedstawienie najbardziej problematycznych tematów dotyczących przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szkolenie to będzie także okazją do zapoznania się z najnowszą nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych w związku z tym, że 25 lipca 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  Ze szczególną uwagą potraktujemy zmiany w zakresie weryfikacji oferty z rażąco niską ceną.

 • Powitanie, omówienie harmonogramu, rozpoczęcie szkolenia
  I. OMÓWIENIE I INTERPRETACJA ZMIENIONYCH LUB NOWYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH:
  1. przesłanki odstąpienia od stosowania przepisów Pzp,
  2. przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  3. zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
  4. odpowiedzialności wykonawcy i podmiotu trzeciego za realizację zamówienia publicznego,
  5. zamieszczenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia pracowników wykonawcy, podwykonawcy na podstawie umowy o pracę,
  6. kryteriów oceny ofert odnoszących się do aspektów społecznych, środowiskowych, oraz innowacyjnych,
  7. zasad stosowania ceny, jako jedynego kryterium oceny ofert,
  8. obowiązku uwzględnienia w niektórych umowach określonych zapisów dotyczących m.in. zasad zmian wysokości wynagrodzenia.

  II. WERYFIKACJA RAŻĄCO NIKIEJ CENY – ZMIANA PRZEPISÓW
  1. Pojęcie rażąco niskiej ceny
  a. - zagrożenia związane z przyjęciem oferty z rażąco niską ceną,
  b. - konsekwencje nieuprawnionego odrzucenia oferty z rzekomo rażąco niską ceną,
  c. - analiza przepisów i opinii prawnych,
  d. - pojęcie rażąco niskiej ceny:
  rażąco niska cena w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej,
  rażąco niska cena w orzecznictwie Sądów Okręgowych.
  2. Błędy Zamawiającego sprzyjające składaniu ofert z rażąco niską ceną;
  a. - opis przedmiotu zamówienia,
  b. - warunki udziału w postępowaniu,
  c. - dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
  d. - konstruowanie wzorów umów i określanie istotnych postanowień umowy,
  e. - kształtowanie warunków ew. zmian umowy,
  3. Etapy procedury określonej w art. 90 Ustawy Pzp.
  a. - uzasadnienie domniemania rażąco niskiej ceny,
  b. - wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień ( zakres, forma wezwania, wyznaczenie terminu na złożenie wyjaśnień),
  c. - złożenie wyjaśnień przez Wykonawcę (błędy Wykonawców),
  d. - ocena wyjaśnień (błędy Zamawiających),
  e. - rozstrzygnięcie postępowania,
  f. - reakcje Wykonawców.
  4. Zmiany w art. 90 ustawy Pzp. – szczegółowa analiza zmian w weryfikacji rażąco niskiej ceny !
  5. Procedura odwoławcza:
  a. Odwołania na etapie postawienia zarzutu domniemania zarzutu rażąco niskiej ceny, wezwania do
  b. Odwołania na etapie oceny wyjaśnień postawienia zarzutu domniemania zarzutu rażąco niskiej ceny
  c. Analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej z uwzględnieniem najciekawszych orzeczeń.
  6. Analiza zmian w postępowaniu odwoławczym i skargowych w zakresie ciężaru dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

  III. NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW:
  W tej części szkolenia doświadczony trener - audytor pokaże jak wygląda redukcja, likwidacja, tolerancja, bądź unikanie ryzyka przy realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
  Wybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej związane z:
  1. opisem przedmiotu zamówienia
  a. Znaczenie opisu przedmiotu zamówienia.
  b. Zasady opisu przedmiotu zamówienia.
  c. Opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych.
  (przykłady/rozwiązania/błędy/wyniki kontroli Prezesa UZP)
  2. szacowaniem wartości zamówienia
  a. szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane,
  b. szacowanie wartości zamówienia na usługi i dostawy,
  c. specyfika szacowania wartości zamówień realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.
  (przykłady/rozwiązania/błędy/wyniki kontroli Prezesa UZP)
  3. opisem sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz weryfikacją dokumentów podmiotowych i przedmiotowych
  a. Podmiotowe warunki uczestnictwa w postępowaniu.
  b. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  c. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
  d. Potencjał innych podmiotów.
  e. Ocena dokumentów innych podmiotów o których mowa w art. 26 ust.2b Pzp.
  f. Procedura weryfikacji warunków wymaganych od Wykonawców.
  g. Ocena gwarancji wadialnych
  h. Grupa kapitałowa – i problemy związane z tym tematem,
  i. Ocena ofert wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  j. Uzupełnienia dokumentów,
  k. Wyjaśnienia treści dokumentów.
  l. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
  (przykłady/rozwiązania/błędy/wyniki kontroli Prezesa UZP)
  4. Oceną ofert:
  a. Ocena formalna a ocena merytoryczna,
  b. Ocena pełnomocnictw,
  c. Przedłużanie terminu do składania ofert,
  d. Przedłużanie terminu związania ofertą.
  e. Wyjaśnienia treści ofert,
  f. Oferty częściowe, oferty wariantowe,
  g. Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny,
  h. Poprawa oczywistych omyłek pisarskich,
  i. Poprawa innych omyłek.
  j. Opis techniczny sposobu prawidłowej oceny ofert przez komisję przetargową – wzór arkusza oceny ofert,
  (przykłady/rozwiązania/błędy/wyniki kontroli Prezesa UZP)
  5. Odrzuceniem oferty:
  a. Przesłanki odrzucenia.
  b. Czynności podejmowane przez zamawiającego w związku z odrzuceniem oferty.
  (przykłady/rozwiązania/błędy/wyniki kontroli Prezesa UZP)
  6. Wyborem oferty najkorzystniejszej:
  a. Oferty o takiej samej cenie.
  b. Obowiązki zamawiającego po wyborze oferty najkorzystniejszej.
  (przykłady/rozwiązania/błędy/wyniki kontroli Prezesa UZP)
  7. Unieważnieniem postępowania:
  a. Lista podstaw unieważnienia.
  b. Unieważnienie postępowania w sytuacji, gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.
  c. Podstawa unieważnienia postępowania z braku wystarczającego pokrycia finansowego.
  d. Obowiązki informacyjne zamawiającego po unieważnieniu postępowania.
  (przykłady/rozwiązania/błędy/wyniki kontroli Prezesa UZP)
  8. Pytania zainicjowane przez uczestników - rozwiązywanie problemów.
  9. Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia.

  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie


  Inwestycja:

  990 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


  Zgłoszenie:

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:

  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Adres strony został usunięty

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA
  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.


  Uwaga:

  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Metodologia:

  Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Przydatne i ciekawe szkolenie specjalistyczne dla Zamawiających i Wykonawców, Audytorów, Kontrolujących - chcących sprawdzić prawidłowość działań przy udzielaniu zamówień publicznych a także poznać najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych.

 • 5500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Trener:

Andrzej Łukaszewicz
Specjalizacja trenerska:
Od 1998 r. zajmuje się dziedzina zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych . Stała współpraca z Wolters Kluwer Polska oraz wydawnictwem wiedza i Praktyka.
Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej ( Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno – Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ( Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ( Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych).
Od 2007 r. Prowadzi autorskie szkolenia z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców.


Trener:
Małgorzata Niemiec
Specjalizacja trenerska:
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie prawa zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Posiata Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Szkolenia o podobnej tematyce