12 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Prawo Transportowe dla Spedytorów - Umowy, Odpowiedzialność, Reklamacje.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - wskazanie procedur i nowych możliwości zwalniania od odpowiedzialności z tytułu szkód w transporcie po stronie spedytora,
  - zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych przez spedytorów wobec przewoźników,
  - wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie,
  - przećwiczenie metod załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).

  Realizacja każdego przewozu może doprowadzić do powstania roszczeń wobec spedytora, a następnie przewoźnika. Kwestia reklamacji jest jedną z trudniejszych podczas współpracy spedytora z klientem oraz z przewoźnikiem. Kierowca podpisując dokument CMR stwierdza, że otrzymał towar we właściwym stanie i we właściwej ilości. W praktyce może być różnie. Czasami towar uszkodzi przewoźnik, ale wynika to z niewłaściwego jego załadowania lub niewystarczającego opakowania, nie zapewniającego odpowiedniej ochrony, szczególnie przed przemieszczaniem.

  Problemy reklamacji w transporcie nie są zazwyczaj właściwie uregulowane w umowach, albo popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami konwencji przewozowych. Strony zawsze powinny sięgać do tzw. odpowiedzialności z mocy prawa i dokonać weryfikacji warunków ogólnych, na które powołują się niejednokrotnie spedytorzy i przewoźnicy. Odpowiedzialność spedytora i przewoźnika może być w poważnym stopniu ograniczona, pomimo braku jakiegokolwiek zapisu na ten temat w umowie.

  Powiedzmy, że wysyłający przekazuje do przewozu towar o wartości 100 tys. euro, zostaje on uszkodzony w tak poważnym stopniu, że nie nadaje się do użytku, a od przewoźnika otrzyma 3 tys. euro tytułem odszkodowania… Jaki błąd popełnił wysyłający?

  Problemy pojawiają się tu na każdym kroku, przepisy ulegają zmianie, odpowiedzialność jest bardzo dotkliwa, stąd temat wydaje się szczególnie istotny. Już z powyższego przykładu można wywnioskować, że oszczędności z tej wiedzy są duże.

 • 1. SYSTEM PRAWA TRANSPORTOWEGO.
  - Konwencje przewozowe, w tym najważniejsze postanowienia Konwencji CMR.
  - Prawo właściwe dla stosunków transportowych wg. Rozporządzenia PE.
  - Najważniejsze postanowienia ustawy Prawo przewozowe.
  - Zasady pierwszeństwa postanowień Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i Umowy przewozu przy przewozach krajowych i międzynarodowych.
  - Współpraca z przewoźnikiem wg. Kodeksu cywilnego.
  - Współpraca ze spedytorem wg. Kodeksu cywilnego.
  - Ustawa Prawo o ruchu drogowym a odpowiedzialność za niewłaściwy załadunek.
  - Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie procesu reklamacyjnego.

  2. ZWYCZAJE Incoterms ®2010 I OPWS 2010.
  - Problem gestii transportowej w Incoterms ®2010.
  - Problem miejsca dostawy i ryzyka związanego z towarem w poszczególnych terminach.
  - Współpraca ze spedytorem w ramach terminu FCA i zupełnie nowego terminu DAT.
  - Zasady posługiwania się Incoterms ®2010 w dostawach wewnątrzwspólnotowych.
  - Koncepcja zupełnie nowego terminu DAP i zasady jego stosowania w różnych sytuacjach.
  - Pułapki i niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem poszczególnych reguł z wersji 2010.
  - Dostosowanie Incoterms ®2010 do wymagań bezpieczeństwa ładunków.
  - Dochodzenie roszczeń wobec przewoźnika w poszczególnych terminach Incoterms ®2010.
  - Polskie Ogólne Warunki Spedycyjne (OPWS 2010).
  - Ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika i spedytora, nadane im przez obowiązujące prawo i metody eliminowania limitów odpowiedzialności.
  - Problem „winy w wyborze” po stronie spedytora przy doborze przewoźnika.
  - Rozszerzanie odpowiedzialności przewoźnika i spedytora o specjalny interes w przewozie towaru.

  3. UMOWY TRANSPORTOWE.
  - Dobór przewoźników poprzez giełdy transportowe.
  - Zasady odpowiedzialności na linii załadowca - spedytor - przewoźnik – odbiorca.
  - Źródła informacji o przewoźnikach, innych spedytorach, przepisach transportowych.
  - Umowa przewozu w Kodeksie cywilnym.
  - Umowa spedycji w Kodeksie cywilnym oraz odpowiedzialność spedytora za przewoźników.
  - Zasady zawierania umów transportowych, w tym ramowych umów o obsługę transportową .
  - Zlecenie transportowe i zlecenie spedycyjne a zawarcie umowy.
  - Posługiwanie się ogólnymi warunkami usług transportowych i spedycyjnych.
  - Istotne warunki umowy przewozu i umowy spedycji.
  - Postanowienia, które mogą być przedmiotem umów, a których nie można zmienić.
  - Kiedy posłużyć się zleceniem spedycyjnym czy transportowym, a kiedy umową jedno dokumentową.
  - Milcząca akceptacja przy zawarciu umowy poprzez zlecenie.
  - Relacje pomiędzy umową spedycyjną a OPWS 2010.
  - Zasady współpracy ze spedytorem w zakresie roszczeń i odpowiedzialność spedytora w świetle postanowień OPWS, Prawa cywilnego i Umowy spedycji.

  4. REKLAMACJE W TRANSPORCIE.
  - Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w transporcie samochodowym w wyniku ratyfikacji przez Polskę Protokołu genewskiego.
  - Reklamacje w transporcie dotyczące uszkodzenia lub utraty towaru a limity odpowiedzialności.
  - Reklamacje z tytułu niedotrzymania terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
  - Konwencja CMR i proces dochodzenia oraz załatwiania reklamacji w transporcie drogowym.
  - Ubezpieczenia OC przewoźnika, spedytora a ubezpieczenia cargo według nowych klauzul ICC A, B, C – problem zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody w transporcie.
  - Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania.
  - Odpowiedzialność spedytora za działanie strony trzeciej przy szkodach transportowych (orzeczenia SN).
  - Analiza reklamacji w transporcie na przykładach.

  ANALIZA PRZYPADKÓW:
  - praktyczna analiza procesu reklamacyjnego w transporcie na przykładach,
  - przygotowanie argumentów prawnych, uzasadniających zgłoszenie reklamacji i zwolnienie od odpowiedzialności na przykładach.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

  Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem.

 • Wykład, warsztat, konsultacje, analiza przypadków.

 • Do kogo kierujemy nasze szkolenie: działów reklamacji firm spedycyjnych i przewoźników. Osoby odpowiadające za współpracę z przewoźnikami z działów zakupów, sprzedaży, logistyki, transportu i handlu; zajmujące się dochodzeniem i załatwianiem reklamacji.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt. Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu. Zapewniamy: - wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, - materiały szkoleniowe (w segregatorze, długopis), - możliwość konsultacji w trakcie i po szkoleniu, - zaświadczenie ukończenia szkolenia,

Dr hab. Wojciech Budzyński.
Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur, na wszystkich kontynentach.

Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.””

Szkolenia o podobnej tematyce