16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie warsztatowe.

6 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawione zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy jak również jego aktów wykonawczych.

 • 1. Zmiany przepisów planowane w 2019 roku
  1) Projekt zmian dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej wynikające z przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
  2) Projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji osobowej;
  - cztery części akt osobowych,
  - akta osobowe w wersji papierowej lub elektronicznej,
  - wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji elektronicznej,
  - dokumenty dotyczące czasu pracy w części C akt osobowych,
  - przekazywanie dokumentacji pracowniczej pracownikowi lub byłemu pracownikowi
  3) Raport informacyjny – zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  4) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - powszechny, dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania od 2019r.
  5) Zmiany w przepisach kodeksu pracy wprowadzane przez rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 stycznia 2018 r. (RPU VIII, poz. 2215);
  6) Zmiany w przepisach Kodeksu pracy wprowadzone przez rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 22 lutego 2018 r. (RPU VIII, poz. 2293) – zarząd sukcesyjny ustanowiony z chwilą śmierci pracodawcy;
  7) zmiany w przepisach Kodeku pracy wprowadzone przepisami rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 października 2017 r. (RPU VIII, poz. 1933);
  2. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników
  3. Rodzaje umów o pracę i nowe zasady zawierania umów terminowych – rozwiązywanie kazusów
  4. Zmiana warunków pracy i płacy – problemy i wątpliwości, analiza orzecznictwa
  5. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów terminowych
  1) okresy wypowiedzenia stosowane przy wypowiadaniu umów o pracę zawartych na czas określony przed dniem wejścia w życie nowych przepisów
  2) obliczanie stażu zakładowego dla celu ustalenia okresu wypowiedzenia umowy przekształconej w drodze porozumienia stron z bezterminowej w umowę na czas określony – stanowisko MRPiPS
  6. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów na czas nieokreślony – analiza przypadków
  7. Ochrona stosunku pracy – rozwiązywanie kazusów, analiza aktualnego orzecznictwa,
  1) ochrona stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym od 1.10.2017r
  2) ochrona w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  3) ochrona w trakcie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem
  8. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – powód, termin, czynności pracodawcy poprzedzające rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia
  9. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika – rozwiązywanie kazusów, analiza aktualnego orzecznictwa,
  10. Obowiązki pracodawcy w sytuacji gdy stosunek pracy wygasa z powodu śmierci pracownika
  11. Zasady stosowania zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenie
  12. Zmiany przepisów wprowadzone w 2017r.
  1) Nowe zasady wydawania świadectw pracy
  2) Nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
  3) Treść świadectwa pracy – nowy wzór, szczegółowe omówienie zasad wypełniania, najczęściej pojawiające się błędy
  4) Zmiana terminów na wniesienie odwołania do Sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę, żądanie przywrócenia do pracy lub żądanie odszkodowania,
  5) Zmiany w wykazach prac wzbronionych kobietom wprowadzane
  13. Urlop wypoczynkowy i inne zwolnienia od pracy w 2018r
  14. Rozliczanie czasu pracy w 2018 – wybrane zagadnienia
  1) pozostawanie w gotowości do pracy – jak należy to rozumieć
  2) rozliczanie czasu pracy w dobie pracowniczej a ruchomy czas pracy
  3) okres rozliczeniowy a rozliczanie czasu pracy w poszczególnych miesiącach,
  4) rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych i pracy w dni wolne,
  5) wyjścia prywatne a rozliczanie czasu pracy
  6) ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy określają przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305).
  15. Podróże służbowe
  1) delegowanie a podróż służbowa
  2) miejsce pracy a odbywanie podróży służbowej
  3) podstawowe zasady rozliczania podróży służbowej
  4) czas podróży służbowej a czas pracy, dzień wolny po podróży służbowej
  5) podróż służbowa a godziny nadliczbowe
  16. Uprawnienia rodzicielskie po nowelizacji kodeksu pracy
  17. Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę – zmiany od 2019r.
  18.Omówienie zmian w przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wprowadzonych w 2017r. i 2018r.
  19. Umowy cywilnoprawne – problemy i wątpliwości
  1) Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny
  2) zapisy w umowie, które mogą świadczyć o stosunku cywilnoprawnym
  3) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – minimalna stawka godzinowa
  4) Zamiana umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę – konsekwencje wynikające z przepisów prawa pracy, składki ZUS, podatek dochodowy
  5) Obowiązkowe składki z tytułu umowy zlecenia, z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, członka rady nadzorczej, kontraktu menadżerskiego
  6) Zbieg tytułów do ubezpieczeń (umowa zlecenia zawarta w własnym pracownikiem, umowa zlecenia zawarta z emerytem, rencistą, umowa zlecenia z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, umowa zlecenia ze studentem, kilka umów zlecenia).

  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:

  1250.00zł netto (+23% VAT)

  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat)
  Poznań: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1550 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:

  Szkolenie szczególnie polecane dla:
  -pracowników administracji publicznej,
  -pracowników działów kadr i płac,
  -właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
  -przedsiębiorców samodzielnie rozliczających współpracowników,
  -osób zainteresowanych omawianą tematyką.

 • 6000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Barbara Tomaszewska
Specjalizacja trenerska:

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku lat wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących zagadnień kadrowo-płacowych, planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 roku prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą kadrowo-płacową firm i doradztwem podatkowym. W codziennej pracy udziela wielu porad i rozwiązuje problemy jakie pojawiają się w związku z czynną obsługą firm w tej dziedzinie.
Autorka licznych artykułów w Portalu Kadrowym, Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. Oprócz wiedzy specjalistycznej posiada przygotowanie pedagogiczne zdobyte na studiach oraz certyfikat trenera. Program zajęć, przygotowana prezentacja, materiały dla słuchaczy, ćwiczenia, kazusy, stanowią program autorski, który dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań Uczestników.

Szkolenia o podobnej tematyce