16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany 2019 - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie warsztatowe.

Warszawa Termin pewny 1 250,00 PLN + VAT
6 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawione zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy jak również jego aktów wykonawczych.

 • |Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

  Dzień pierwszy:
  1. Zmiany przepisów Kodeku pracy związane ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją;
  1) zakres, sposób i warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej;
  2) dokumentacja pracownicza w wersji papierowej czy elektronicznej;
  3) zasady obowiązujące w przypadku zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną i z elektronicznej na papierową;
  4) informowanie pracowników o zmianie postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji
  5) sposób i tryb doręczania informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej,
  6) okres przechowania dokumentacji pracowniczej;
  7) okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, która stanowi dowód w postępowaniu
  8) dokumentacja pracownicza w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z pracownikiem
  9) informacje o dokumentacji dołączane do świadectwa pracy;
  10) zniszczenie dokumentacji pracowniczej;
  2. Nowe rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
  1) omówienie szczegółowych zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej;
  2) szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej;
  3) doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji,
  4) wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,
  5) odpowiedź na pytanie czy istnieje obowiązek dostosowania dotychczasowej dokumentacji do wprowadzonych zmian
  3. Nowe obowiązki płatnika składek związane ze zmianą terminu przechowywania akt osobowych – od 1 stycznia 2019r
  1) zakres danych, które będą wykorzystywane w nowych raportach ZUS RIA i ZUS RPA oraz zmiany wprowadzone w formularzach ZUS ZWUA, ZUS DRA, Informacji rocznej/ miesięcznej dla osoby ubezpieczonej;
  2) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów zastąpi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. ;
  4. Zakres danych jakie może żądać pracodawca od zatrudnianego pracownika
  1) rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 z dnia 23 listopada 2018 r. (RPU VIII, poz. 3050)
  2) dostosowanie dokumentacji prowadzonej przez pracodawcę do wymagań RODO,
  3) czy pracodawca może żądać od pracownika podania imion rodziców,
  4) zasady przyznawania określonych składników wynagrodzenia a RODO,
  5) świadczenia przyznawane z ZFŚS z zastosowaniem kryterium socjalnego a RODO,
  6) zgody uzyskane na przetwarzanie danych przed 25 maja 2018r,
  7) przykłady klauzul informacyjnych przekazywanych pracownikowi, zleceniobiorcy,
  8) odpowiedź na pytanie czy istnieje obowiązek usuwania z akt osobowych dokumentów, które obecnie nie są wymagane,
  9) zaświadczenie o zarobkach a RODO,
  10) oświadczenie zleceniobiorcy a RODO,
  11) czy pracodawca ma prawo żądać od pracownika nr NIP, adresu zameldowania,
  12) lista obecności – jakie informacje należało z niej usunąć
  5. Stosowanie monitoringu i kontrola poczty elektronicznej – projektowane zmiany
  6. Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP – od 1 stycznia 2019r
  1) ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i warunkach środowiska pracy;
  2) zwiększenia możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników,
  7. Przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej – od 1 stycznia 2019r
  8. Rodzaje umów o pracę, zawieranie umów terminowych „33 i 3”– rozwiązywanie kazusów, stanowiska urzędów
  1) możliwość zawarcia kolejnej umowy na czas określony,
  2) zawarcie umowy na czas określony wyłączonej spod stosowania reguły 3/33 – informacja do PIP
  9. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów o pracę - analiza przypadków
  1) okresy wypowiedzenia stosowane przy wypowiadaniu umów o pracę zawartych na czas określony
  2) obliczanie stażu zakładowego dla celu ustalenia okresu wypowiedzenia,
  3) przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony w okresie wypowiedzenia,
  4) przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony pracownika korzystającego z ochrony,
  10. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów na czas nieokreślony - dopuszczalne przyczyny wypowiedzenia - analiza aktualnego orzecznictwa
  11. Ochrona stosunku pracy – rozwiązywanie kazusów, analiza aktualnego orzecznictwa,
  1) ochrona stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym od 1.10.2017r,
  2) ochrona w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  3) ochrona w trakcie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem,
  4) ochrona związkowa,
  12. Wpływ ustanowienia zarządu sukcesyjnego na trwałość stosunku pracy po śmierci pracodawcy;
  13. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – powód, termin, czynności pracodawcy poprzedzające rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia,
  14. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika – analiza aktualnego orzecznictwa,
  15. Zmiana warunków pracy i płacy – problemy i wątpliwości, analiza orzecznictwa
  16. Najczęściej pojawiające się wątpliwości i problemy przy wypełnianiu świadectwa pracy – analiza przypadków
  17. Wątpliwości i problemy pojawiające się przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych, urlopów związanych z rodzicielstwem i innych zwolnień od pracy – aktualne orzecznictwo
  1) zasady urlopowe
  2) odpowiedzialność pracodawcy za udzielenie urlopu
  3) zasady nabywania prawa do urlopu – okresy poprzedniego zatrudnienia, urlop w pierwszym roku zatrudnienia
  4) wymiar urlopu w razie zmiany etatu, w równoważnym systemie czasu pracy
  5) udzielenie urlopu w wymiarze godzinowym, przeliczanie urlopu na godziny
  6) urlop proporcjonalny, wypływ nieobecności na wymiar urlopu
  7) planowanie, przesuwanie, odwołanie z urlopu, urlop w okresie wypowiedzenia, możliwość odmowy urlopu na żądanie
  8) udzielenie urlopu bezpłatnego a staż pracy, możliwość odwołania z urlopu bezpłatnego, wypowiedzenie umowy w trakcie urlopu bezpłatnego
  9) zasady jakie powinny być stosowane w przypadku podziału urlopów związanych z rodzicielstwem
  10) inne zwolnienia z pracy i prawo do wynagrodzenia

  Dzień drugi:
  18. Rozliczanie czasu pracy, nieobecności i zwolnień z pracy – aktualne orzecznictwo, stanowiska urzędowe
  1) parametry czasu pracy ustalane w trybie i w granicach określonych w Kodeksie pracy
  2) zasady stosowane przy ustalaniu rozkładu czasu pracy,
  3) ustalenie okresu w jakim należy rozliczyć czas pracy pracownika – okres rozliczeniowy i zasady jego wydłużania, rozliczenie czasu pracy w przypadku ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego,
  4) praca w godzinach nadliczbowych
  -polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
  -zakazy pracy w godzinach nadliczbowych wynikające z przepisów,
  -ustalanie przekroczeń dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy;
  -praca po dniu wolnym a doba pracownicza,
  -rozliczenie ponadwymiarowej pracy między dobami pracowniczymi,
  -nadgodziny w przypadku ruchomego czasu pracy,
  -ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych wynikające ze struktury systemów i rozkładów czasu pracy,
  -wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe – ustalenie wysokości i terminy wypłaty,
  -zasady jakie należy stosować przy ustalaniu ryczałtu za godziny nadliczbowe,
  -udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych a wysokość wynagrodzenia,
  -przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy i przysługująca rekompensata z tego tytułu;
  5) praca w dniach wolnych i zasady rekompensaty za pracę w tych dniach
  -praca w niedzielę i święta i ich rekompensata
  -praca w dniu harmonogramowo wolnym od pracy
  -praca w dniu wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
  6) godziny nadliczbowe pracowników zarządzających
  7) czas pracy i godziny nadliczbowe pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu,
  8) czas pracy pracowników niepełnosprawnych,
  9) wyjścia prywatne i ich odpracowywanie a rozliczanie czasu pracy
  10) rozliczenie dyżuru w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;
  11) rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej;
  12) rozliczanie czasu pracy w przypadku korzystania przez pracowników ze szkoleń
  13) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
  19. Podróże służbowe pracowników – zasady rozliczania, aktualne orzecznictwo i stanowiska urzędów.

  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:

  1250.00zł netto (+23% VAT)

  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:

  Szkolenie szczególnie polecane dla:
  -pracowników administracji publicznej,
  -pracowników działów kadr i płac,
  -właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
  -przedsiębiorców samodzielnie rozliczających współpracowników,
  -osób zainteresowanych omawianą tematyką.

 • 6000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

 • 1 250,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Barbara Tomaszewska
Specjalizacja trenerska:

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku lat wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących zagadnień kadrowo-płacowych, planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 roku prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą kadrowo-płacową firm i doradztwem podatkowym. W codziennej pracy udziela wielu porad i rozwiązuje problemy jakie pojawiają się w związku z czynną obsługą firm w tej dziedzinie.
Autorka licznych artykułów w Portalu Kadrowym, Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. Oprócz wiedzy specjalistycznej posiada przygotowanie pedagogiczne zdobyte na studiach oraz certyfikat trenera. Program zajęć, przygotowana prezentacja, materiały dla słuchaczy, ćwiczenia, kazusy, stanowią program autorski, który dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań Uczestników.

Szkolenia o podobnej tematyce