6 Godzin, 1 Dni

grupa max. 15

Prawo pracy po zmianach w 2018 r. - szkolenie dla zaawansowanych

więcej terminów () mniej terminów
 • Analiza i wykładnia zmienionych przepisów Kodeksu pracy dotyczącymi zasad zatrudniania okresowego po wejściu w życie nowych przepisów, zakres obowiązywania tych przepisów w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie różnych umów o pracę
  Zapoznanie uczestników i przeanalizowanie zmian dotyczących potwierdzania zawartych umów o pracę, oraz nowych form oświadczeń woli w Kodeksie cywilnym, w tym formy elektronicznej i dokumentowej, nowych zasad wystawiania świadectw pracy i terminów odwoławczych
  Przedstawienie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadzającej minimalną stawkę godzinową dla zatrudnionych na umowy zlecenia i samozatrudnionych
  przedstawienie głównych założeń projektowanej ustawy (wg. projektu Ministerstwa Rozwoju wprowadzającej skrócony okres przechowywania akt osobowych pracowników oraz przewidujących digitalizację teczek akt osobowych.

 • 1. Potwierdzanie umów o pracę – obowiązujące zasady

  pisemność umowy
  zawarcie umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej i skutki takiej czynności
  potwierdzanie ustaleń dotyczących zatrudnienia

  2. Formy oświadczeń woli po zmianach Kodeksu Cywilnego i ich konsekwencje

  forma pisemna
  forma elektroniczna – jako forma kwalifikowana, użycie podpisu elektronicznego
  forma dokumentowa

  3. Wydawanie przepisów zakładowych: regulaminy pracy i wynagradzania

  4. Zasady wydawania świadectw pracy

  5. Zmiany terminów do składania odwołań w sprawach pracowniczych

  6. Zasady dotyczące terminowych umów o pracę

  Zakres obowiązywania w stosunku do pracowników samorządowych
  Obowiązujące rodzaje umów o pracę po nowelizacji:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieumowa na okres próbny
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieumowa na czas określony
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieumowa na czas nieokreślony
  Zniesienie umów na czas wykonywania określonej pracy
  Zmiany w zakresie umów na okres próbny
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniecel umowy
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniemaksymalny termin
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezasady zawierania
  Ograniczenia w zawieraniu umów terminowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniemaksymalny zakres terminów na jakie można zatrudnić czasowo pracownika
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniemaksymalna liczba umów terminowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronienowe okresy wypowiedzenia umów na czas określony
  Przypadki, w których nie stosuje się zasady maksymalnej liczby umów zawartych na czas określony
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieinformacje związanie z zawieraniem umów terminowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieinformacje o celu zawarcia umowy
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieobowiązek powiadomienia właściwego inspektora pracy o zawarciu kolejnych umów o pracę na czas określony oraz uzasadnienie takiego zatrudnienia,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieskutki braku powiadomienia PIP – kary dla pracodawcy.
  Skutki dla umów obowiązujących
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezakres obowiązywania terminów w umowach o pracę po wejściu w życie przepisów,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieokres wypowiedzenia dla umów zawartych przed nowelizacją – po zmianach

  7. Zasady zwalniania z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia po nowelizacji przepisów

  8. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r.

  Minimalna stawka godzinowa dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
  Kogo dotyczy stawka minimalna godzinowa: wykonawcy zleceń, samozatrudnieni
  Zlecenia wykonywane zespołowo
  Pisemne potwierdzanie godzin przepracowanych, dokumentacja godzin wykonywanych usług
  Przechowywanie dokumentacji czasu wykonywania usług
  Forma wypłaty wynagrodzenia
  Wyjątki w stosowaniu minimalnej stawki godzinowej
  Sankcje za zaniżanie wynagrodzeń
  Podstawy określania corocznego minimalnej stawki godzinowej
  Uchylenie 80% stawki minimalnej dla „młodych pracowników”

  9. Archiwizacja i planowane zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej

  projekt ustawy resortu rozwoju
  skrócenie terminu przechowywania teczek akt osobowych
  digitalizacja akt osobowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieformy prowadzenia teczki akt osobowych: tradycyjna (papier) i elektroniczna
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezasady przenoszenia teczki akt osobowych na formę cyfrową
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedokumentacja tworzona w formie elektronicznej po zmianach: rodzaje dokumentów, zastosowanie formy elektronicznej z e-podpisem, składanie oświadczeń woli przez pracodawcę i pracownika w formie elektronicznej

 • TAK

 • wykład z elementami ćwiczeń warsztatowych, prezentacja multimedialna, odpowiedzi na zgłaszane problemy, omawianie kazusów i ćwiczenia praktyczne w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę wg. nowych przepisów (propozycje praktycznych rozwiązań od uczestników i ich ocena).

 • Specjaliści wydziałów kadr i szkoleń.

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych m.in. redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”. Doświadczony trener i wykładowca, prowadzi szkolenia od 2006 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie i oświacie.

Autor i współautor licznych artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy. Ważniejsze publikacje:

"Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz” C.H.Beck, Warszawa 2015
„Spółki jednostek samorządu terytorialnego” C.H. Beck, Warszawa 2014,
„Kadry i płace w jednostkach samorządowych”, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014,
„13 – dodatkowe wynagrodzenie roczne” ODiDK, Gdańsk 2011,
„Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych” Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010 ,
„Niewypłacalność pracodawcy. Praktyczne zagadnienia” Infor, Warszawa 2010.

Realizował projekty szkoleniowe m.in. dla:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2014 r.,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku - warsztaty dotyczące oświadczeń majątkowych – 2014 r.,
Izb Skarbowych - półroczny cykl szkoleń dla pracowników kadr - 2014 r.,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - wykłady Konferencja Menedżerów Kultury w Krakowie w 2013 r.

Szkolenia o podobnej tematyce