16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Prawo Pracy 2016 - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe warsztaty praktyczne

4 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawione zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy jak również jego aktów wykonawczych.

 • I. Rodzaje umów o pracę i nowe zasady zawierania umów terminowych – najczęściej pojawiające się problemy
  1) Nawiązanie i cel umowy na okres próbny
  2) Czas trwania umowy na okres próbny
  3) Możliwość zawarcia drugiej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem
  4) Umowy na okres próbny i umowy na czas określony trwające w momencie wejścia w życie nowych przepisów – przepisy przejściowe
  5) Nowe zasady limitowania umów na czas określony wprowadzane 22 lutego 2016r.- zasady stosowania limitu 33 miesięcy i 3 umów
  6) Umowy na czas określony zawierane poza limitami
  7) Obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy, które umożliwiają zawieranie umów bez limitów
  8) Prace o charakterze dorywczym lub sezonowym, które umożliwiają zawieranie umów bez limitów
  9) Konsekwencje nie zachowania limitów 33 miesięcy i 3 umów
  10) Zmiany przepisów i ich wpływ na zawieranie umów na zastępstwo
  11) Ilość umów na zastępstwo i okres ich trwania

  II. Obowiązki pracodawcy związane z nawiązaniem stosunku pracy:
  1) dokumentowanie podjęcia zatrudnienia
  2) treść umowy o pracę – nowy wzór umowy o pracę
  3) konsekwencje określenia miejsca pracy jako punktu lub obszaru
  4) pracownik mobilny a termin rozpoczęcia i zakończenia pracy
  5) uzupełnienie treści umowy o pracę po zmianie przepisów
  6) zmiana treści umów o pracę na czas określony trwających w momencie wejścia w życie nowych przepisów
  7) obowiązek przekazania pracownikom informacji w formie pisemnej, ze umowa na czas określony przekształciła się w umowę na czas nieokreślony
  8) nowe obowiązki informacyjne wobec PIP
  7) zmiana i uzupełnienie informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia
  8) prowadzenie i przechowywanie akt osobowych

  III. Badania lekarskie
  1) Czy pracodawca jest zobowiązany do podpisania umowy o badania profilaktyczne z jednostką służby medycyny pracy
  2) W jakich sytuacjach pracodawca nie ma obowiązku kierowania na badania wstępne nowego pracownika
  3) Czy badania wstępne i okresowe powinny być wykonywane w godzinach pracy
  4) czy pracownik może wykonać badania okresowe w czasie urlopu wypoczynkowego
  5) czy pracodawca może skierować wcześniej pracownika na badania okresowe w przypadku gdy ma podejrzenie o pogorszeniu się zdrowia pracownika
  6) co powinien zrobić pracodawca gdy pracownik pomimo obowiązku nie wykonuje badań lekarskich
  7) czy w przypadku gdy po długotrwałej chorobie pracownik nie ma ważnych badań okresowych, należy pracownika skierować na badania okresowe i kontrolne,
  8) zasady wystawiania skierowania za badania lekarskie – treść, ilość egzemplarzy

  IV. Zmiana treści umowy o pracę
  1) co wybrać porozumienie zmieniające czy wypowiedzenie zmieniające
  2) czy w przypadku zastosowania wypowiedzenia zmieniającego umowa o pracę może ulec rozwiązaniu
  3) czy dodanie nowych obowiązków zawsze musi oznaczać zmianę warunków umowy o pracę
  4) czasowe powierzenie innych obowiązków

  V. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów terminowych – zmiana przepisów od 22.02.2016r.,
  1) okresy wypowiedzenia stosowane przy wypowiadaniu umów o pracę zawartych na czas określony przed dniem wejścia w życie nowych przepisów
  2) okresy wypowiedzenia stosowane do umów na zastępstwo
  3) skracanie okresu wypowiedzenia stosowanego do umów na czas określony
  4) informacja o okresie wypowiedzenia w umowie o pracę zawartej na czas określony po zmianie przepisów
  5) wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony po zmianie przepisów – czy istnieje konieczność uzasadnienia
  6) obowiązki jakie spoczywają na pracodawcy w związku z wydłużeniem okresu wypowiedzenia terminowych umów o pracę
  7) roszczenia jakie przysługują pracownikowi w przypadku wadliwego rozwiązania umowy o pracę na czas określony przez pracodawcę

  VI. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów na czas nieokreślony
  1) dopuszczalne i niedopuszczalne przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę – analiza przypadków
  2) bieg okresu wypowiedzenia, od jakiej daty liczymy okres wypowiedzenia, w przypadku gdy pismo wysłane zostało pocztą
  3) ustalanie zakładowego stażu pracy
  5) rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  6) nieobecność w pracy a możliwość wypowiedzenia umowy o pracę
  7) zmiana okresu wypowiedzenia w drodze porozumienia stron
  8) skrócenie okresu wypowiedzenia

  VII. Ochrona stosunku pracy
  1) ochrona przedemerytalna, wyłączenie ochrony przedemerytalnej
  2) ochrona w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  3) ochrona w trakcie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem

  VIII. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
  1) powody uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – co oznacza ciężkie naruszenie obowiązków pracownika
  2) przyczyny wypowiedzenia dyscyplinarnego – aktualne orzecznictwo
  3) termin na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  4) czynności pracodawcy poprzedzające rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia

  IX. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
  1) powody uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
  2) termin na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

  X. Wygaśnięcie stosunku pracy

  XI. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia po zmianie przepisów

  XII. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 844)
  1) Jaki pracodawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy
  2) Etapy postepowania w przypadku zwolnień grupowych
  3) Kiedy można wręczyć wypowiedzenie pracownikowi
  4) Czy w przypadku zwolnień grupowych lub indywidualnych można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi podlegającemu szczególnej ochronie
  5) Ponowne zatrudnienie pracownika
  XIII. Zasady wydawania świadectwa pracy
  1) Terminy wystawiania świadectw pracy
  2) Treść świadectwa pracy

  XIV. Urlop wypoczynkowy i inne zwolnienia od pracy
  1) Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego- pierwszy urlop wypoczynkowy
  2) Okresy wliczane do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego
  3) Urlop w dodatkowym miejscu pracy
  4) Wymiar urlopu wypoczynkowego – jaki liczyć i od czego zależy
  5) Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
  6) Urlop wypoczynkowy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  7) W jakich przypadkach można przesunąć urlop lub odwołać pracownika z urlopu
  8) Czy pracodawca, który odmówi udzielenia urlopu we wnioskowanym przez pracownika terminie popełnia wykroczenie
  9) Dodatkowe urlopy wypoczynkowe - Pracownicy niepełnosprawni
  10) Urlop dla pracowników podnoszących kwalifikacje
  11) Inne zwolnienia z pracy - dni na poszukiwane pracy, 2 dni opieki nad dzieckiem, przerwy na karmienie
  12) Urlop bezpłatny
  13) Przedawnienie prawa do urlopów

  XV. Uprawnienia rodzicielskie po nowelizacji kodeksu pracy
  1) Zmiany w urlopach macierzyńskich od 2 stycznia 2016r.
  2)Zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego po zmianach przepisów
  3) Zasady i możliwości podziału urlopu rodzicielskiego na części – analiza przypadków
  4) Urlop rodzicielski wykorzystywany po przerwie jednorazowo czy w dwóch częściach, a jeśli w dwóch to czy przypadających bezpośrednio jedna po drugiej
  5) Czy urlop rodzicielski może być poprzedzony urlopem wypoczynkowym
  6) Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze etatu
  7) Zmiana miejsca pracy pracownika, który łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze etatu
  8) Zasady wydłużania urlopu rodzicielskiego
  9) możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego a wyrównanie zasiłku macierzyńskiego
  10) Zmiany w urlopie ojcowskim
  11) Zmiany w urlopie wychowawczym
  12)zasady łączenia urlopu wychowawczego z pracą
  13) łączenie urlopu wychowawczego z pracą a składki zus
  14) zamiast urlopu wychowawczego praca w obniżonym wymiarze etatu
  15) Zmiany dotyczące dni wolnych na opiekę nad dzieckiem

  XVI. Zasady rozliczania czasu pracy w 2016r.
  1) Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy
  2) Doba pracownicza
  3) W jakich przypadkach naruszenie doby nie spowoduje powstania godzin nadliczbowych
  4) Wymiar czasu pracy w 2016 roku- wymiar czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych, obniżenie etatu a wymiar czasu pracy, rozwiązanie stosunku pracy a wymiar czasu pracy, wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego,
  5) Okresy odpoczynku i ich wpływ na planowanie czasu pracy - kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego, równoważenie naruszonego odpoczynku dobowego (stanowiska MPiPS i GIP), skrócenie odpoczynku tygodniowego, dni w jakich przypada odpoczynek tygodniowy, odpoczynek po podróży służbowe,
  6) Okresy rozliczeniowe- możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego, procedura wydłużenia okresu rozliczeniowego, wydłużenie okresu rozliczeniowego a rozliczenie czasu pracy
  7) Nowe obowiązki w zakresie sporządzania harmonogramów czasu pracy
  8) Zakres stosowania przerywanego systemu czasu pracy – przerwa, która nie jest zaliczana do czasu pracy
  9) Czas pracy kadry kierowniczej
  10) Praca w godzinach nadliczbowych - naruszenie doby pracowniczej, kilka stosunków pracy a praca w godzinach nadliczbowych, przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy, zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, niepełny wymiar etatu a praca w godzinach nadliczbowych,
  11) Odpracowywanie wyjść prywatnych
  12) Praca w porze nocnej
  13) Dopuszczalność pracy w niedzielę i święta
  14) Praca w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy i jej rekompensowanie
  19) Podróż służbowa a czas pracy - godziny nadliczbowe w podróży służbowej, długotrwałe wykonywanie pracy w innym miejscu pracy

  XVII. Podstawowe informacje dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  1) Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o ZFŚS
  2) Podstawy prawne rezygnacji z tworzenia funduszu
  3) Odpis podstawowy na ZFŚS,
  4) Metody ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych – jaką metodę zastosować (przykłady praktyczne)
  5) Osoby uwzględniane i nie uwzględniane do naliczania odpisu
  6) Terminy przekazania środków na fundusz
  7) Osoby uprawnione do korzystania z funduszu
  8) Regulamin ZFŚS
  9) Przeznaczenie środków funduszu na działalność socjalną:
  10) Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z ZFŚS.

  XI. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1250 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1550 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Szkolenie szczególnie polecane dla:
  -pracowników działów kadr i płac,
  -właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
  -przedsiębiorców samodzielnie rozliczających współpracowników,
  -osób zainteresowanych omawianą tematyką.

 • 4500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku lat wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących zagadnień kadrowo-płacowych, planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 roku prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą kadrowo-płacową firm i doradztwem podatkowym. W codziennej pracy udziela wielu porad i rozwiązuje problemy jakie pojawiają się w związku z czynną obsługą firm w tej dziedzinie.
Autorka licznych artykułów w Portalu Kadrowym, Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. Oprócz wiedzy specjalistycznej posiada przygotowanie pedagogiczne zdobyte na studiach oraz certyfikat trenera. Program zajęć, przygotowana prezentacja, materiały dla słuchaczy, ćwiczenia, kazusy, stanowią program autorski, który dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań Uczestników.

Szkolenia o podobnej tematyce