24 Godzin, 3 Dni

grupa max. 12

Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie z systemu INTRASTAT przeznaczone jest dla podmiotów gospodarczych które dokonują obrotu towarowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Deklaracje INTRASTAT dotyczą fizycznego przewozu towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Celem szkolenia jest przekazanie pełnego zakresu informacji dotyczących obowiązku składania deklaracji statystycznych w obrocie towarowym w UE nałożonym na podmioty gospodarcze od 1 maja 2004 r. czyli wejścia Polski do UE, jak również poinformowanie o zmianach wprowadzonych oraz planowanych na kolejne lata.

 • Dzień I

  1. System INTRASTAT.

  2. Podstawy prawne systemu INTRASTAT.

  3. Regulacje krajowe.

  4. Obowiązek sprawozdawczy w nabyciu i dostawie towarów w UE.

  5. Metodologiczne podstawy systemu INTRASTAT.

  6. Terytorium systemu INTRASTAT.

  7. Uczestnicy systemu INTRASTAT.

  8. Wezwania, upomnienia, kary finansowe przy nieprawidłowościach w systemie INTRASTAT.

  9. Kto musi dokonywać obowiązku sprawozdawczego i jak go określać.

  10. Reprezentacja podmiotów w systemie INTRASTAT.

  11. Organizacja miejscowa i rzeczowa systemu dla zgłoszeń INTRASTAT.

  12. Podsystem Danych Referencyjnych (PDR).

  13. Instrukcja wypełniania deklaracji INTRASTAT w progach statystycznych.

  14. Nomenklatura Scalona (CN) na dany rok kalendarzowy.

  15. Sprawdzanie poprawności deklarowanych danych.

  16. Postępowanie w szczególnych przypadkach.

  17. Uproszczone deklarowanie niektórych rodzajów obrotów.

  18. Planowane zmiany w systemie INTRASTAT po 2016 r.

  19. Część praktyczna, czyli wypełnianie deklaracji INTRASTAT. W wywozie i przywozie.

  20. Rozwiązywanie problemów indywidualnych.

  Dzień II – Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych (Optymalizacja procesów celnych na potrzeby podmiotów gospodarczych).

  1. AEO - instytucja upoważnionego przedsiębiorcy:
  • co daje status upoważnionego podmiotu gospodarczego?
  • uzyskanie pozwolenia,
  • przypadki cofnięcia statusu upoważnionego podmiotu,
  • praktyczne korzyści i ułatwienia wynikające z uzyskania statusu AEO,
  • wymogi i zakres kontroli przeprowadzane przez Organy Celne w przypadku starania się o status.

  2. Procedury uproszczone, czyli w jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
  • podstawy prawne uproszczeń celnych,
  • procedury uproszczone, czyli jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
  • podstawy prawne uproszczeń celnych,
  • na jakie procedury celne możemy uzyskać pozwolenie i jak to zrobić?
  • formy uproszczonych zgłoszeń celnych,
  • wymagane dokumenty (zabezpieczenie),
  • pozwolenie - co zawiera, przypadki, w których pozwolenie nie zostanie udzielone lub cofnięte,
  • czego nie można odprawiać w procedurze uproszczonej?
  • elektroniczna obsługa procedur uproszczonych.

  3. Elektroniczna obsługa zgłoszeń celnych do celów rozliczeń podatkowych:
  • CELINA,
  • ECS.

  4. Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie procedur gospodarczych:
  • skład celny,
  • odprawa czasowa,
  • przetwarzanie pod kontrolą,
  • uszlachetnianie czynne,
  • uszlachetnianie bierne.

  Dzień III

  1. Nowelizacja ustawy o Służbie Celnej.

  2. Projekt Krajowej Administracji Skarbowej.

  3. Deregulacja agenta celnego:
  • brak wymogu zdawania egzaminu państwowego,
  • umiejętności i kompetencje,
  • odpowiedzialność.

  4. Unijny Kodeks Celny:
  • rodowód unijnego kodeksu celnego po 1 maja 2016r.,
  • faza przejściowa przepisów celnych z wspólnotowego kodeksu celnego,
  • podstawowe zmiany merytoryczne w UKC – nowe definicje:
  • przedstawiciel celny,
  • formalności celne,
  • środki polityki handlowej.
  • zadania i środki organów celnych określone w UKC:
  • w zakresie bezpieczeństwa,
  • w zakresie kontroli.
  • zmiana podejścia do powrotnego wywozu,
  • przepływ informacji pomiędzy podmiotami a organami celnymi:
  • e-zgłoszenie celne,
  • e-pozostała wymiana informacji.
  • informatyzacja podstawą działania UKC:
  • programy do komunikacji z organem celnym,
  • programy do 2020 r..
  • postępowania administracyjne:
  • decyzja administracyjna,
  • pozwolenie,
  • postępowanie administracyjne.
  • zarządzanie ryzykiem i kontrola celna,
  • jedno okienko:
  • kontrole w jednym miejscu przez inne organy uprawnione.
  • zasady obliczania kwot należności celno – przywozowych:
  • wartość celna,
  • korekty wartości celnej,
  • podejście do ustalania wartości celnej w uszlachetnianiu czynnym,
  • podejście do ustalania wartości celnej w uszlachetnianiu biernym.
  • procedury celne:
  • zwykłe,
  • specjalne.
  • tymczasowe składowanie:
  • zmiany w magazynie czasowego składowania,
  • zmiana okresu składowania.
  • scentralizowana odprawa celna:
  • przeniesienie pozwolenia krajowego na terytorium UE.
  • rewizja towaru i pobieranie próbek:
  • brak wymogu obecności przedstawiciela przy kontroli i pobieraniu próbek.
  • nowe podejście do uzyskania AEO:
  • nowe audyty,
  • rozszerzenie przywilejów w UKC.
  • zmiany w zakresie Wiążącej Informacji Taryfowej,
  • zmiany w zakresie pochodzenia towarów:
  • nowe zasady ustalania pochodzenia towarów,
  • ustalanie pochodzenia o reguły pochodzenia w państwie importera.
  • analiza porównawcza z WKC.

  5. Najnowsze zmiany w prawie celno – podatkowym, m.in.:
  • e-klient SC,
  • nowelizacja Ordynacji podatkowej:
  • nowe odsetki,
  • zasady interpretacji podatkowych,
  • klauzula obejścia prawa podatkowego.
  • nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym,
  • rozszerzenie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (WPT) na Serbię.

 • ukończenia szkolenia

 • W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną na temat systemu INTRASTAT, jak i umiejętności praktycznego sporządzania deklaracji zawierających informacje o zrealizowanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach towarowych w przywozie i wywozie. W części teoretycznej przekazywane są informacje dotyczące podstawowych założeń systemu INTRASTAT, celów realizacji obowiązku sprawozdawczego, podstawy prawnej systemu, nowych wymogów organizacyjnych w zakresie rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych, reguł ustalania zakresu obowiązku, jak również podawane są zasady poprawnego dokonywania zgłoszeń INTRASTAT oraz korekt, możliwości korzystania z uproszczeń w deklarowaniu oraz dalsze planowane zmiany w systemie. W części praktycznej uczestnicy wykonują ćwiczenia polegające na samodzielnym wypełnianiu deklaracji INTRASTAT w przypadku dokonywania zgłoszenia oraz korygowania wcześniej złożonych deklaracji. Szkolenie prowadzone jest w pierwszej części w formie wykładu przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej, w trakcie którego istnieje możliwość zadawania pytań czy wyjaśniania wątpliwości. Część druga - praktyczna, sprowadza się do wypełniania papierowej formy deklaracji INTRASTAT celu zgłoszenia przywozu i wywozu towarów, dokonania korekty deklaracji oraz przeprowadzenia monitoringu w zakresie obowiązku sprawozdawczego w świetle nowych wysokości progów statystycznych.

 • -

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Joanna Kuznowicz

Szkolenia o podobnej tematyce