14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Podczas szkolenia na wielu przykładach zostaną szczegółowo omówione kwestie przepływów towarowych oraz dowiedzą się Państwo o najnowszych a także planowanych zmianach w prawie celnym i systemie Intrastat.

 • Zasady funkcjonowania prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej
  • zarys źródeł polityki celnej i prawa celnego,
  • unia celna – istota i znaczenie w handlu zagranicznym w UE i w Polsce
  • organy celne w krajach UE i w Polsce - ich kompetencje.

  Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych w Polsce
  • Właściwość miejscowa
  • Właściwość rzeczowa

  Zgłoszenie celne
  • Rodzaje i formy zgłoszeń celnych, praktyczne aspekty ich wykorzystania

  Podstawy stosowania prawa celnego
  • podstawy prawne przywozu/wywozu i tranzytu towarów w Unii Europejskiej,
  • przeznaczenia celne,
  • procedury celne,
  • procedury gospodarcze i procedury zawieszające

  Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą
  • SAD (JDA) – wersja elektroniczna
  • faktura
  • listy przewozowe
  • pozostałe dokumenty

  Elementy kalkulacyjne stosowane odprawach celnych:
  • pochodzenie towarów
  • wartość celna,
  • taryfikacja towarów, Wiążąca Informacja Taryfowa - WIT
  • praktyczne aspekty stosowania kursów walut

  Pochodzenie towarów – zastosowanie w handlu zagranicznym
  • pochodzenie niepreferencyjne
  • cel, zakres stosowania i zasady ustalania pochodzenia towaru
  • zasady dokumentowania pochodzenia niepreferencyjnego
  • uniwersalne świadectwa pochodzenia w niepreferencyjnym obrocie handlowym
  • uproszczenie w zakresie dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia towarów w art.49 RWKC wraz z możliwością stosowania procedury „in-blanco”
  • pochodzenie preferencyjne
  • umowy handlowe, preferencyjne bilateralne i wielostronne, autonomiczne porozumienia
  • preferencyjne, w tym dedykowane niektórym krajom i regionom
  • ogólny System Preferencji (System GSP)
  • produkty całkowicie uzyskane
  • istota produktów poddanych wystarczającej i niewystarczającej obróbce lub przetworzeniu
  • zasada terytorialności i kumulacji pochodzenia
  • zasada transportu bezpośredniego i wymagania jego dokumentowania
  • Dokumentowanie pochodzenia
  • świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED., ATR, deklaracja na fakturze, świadectwo pochodzenia Form A
  • procedura wystawianie świadectw pochodzenia, świadectwa przewozowe wystawiane z mocą wsteczną, duplikaty i świadectwa zastępcze
  • warunki sporządzania deklaracji lub deklaracji EUR-MED na fakturze
  • upoważniony eksporter
  • terminy ważności dowodów pochodzenia
  • weryfikacja dowodów pochodzenia
  • Wiążąca Informacja o Pochodzeniu towarów (WIP)

  Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO)
  • Istota statusu AEO, kogo dotyczy AEO?
  • Wytyczne, warunki, normy i kryteria przyznawania świadectw AEO
  • Korzyści dla posiadaczy świadectw AEO,
  • Aktualne zasady ubiegania się o wydanie świadectwa AEO
  • Proces audytu (metody i zakres kontroli) na gruncie najnowszych uregulowań prawnych,
  • Skutki prawne świadectw AEO,
  • Zawieszanie i cofanie świadectw AEO.

  Procedury celne uproszczone, ich istota w praktyce odpraw celnych
  • kryteria oceny przedsiębiorcy ubiegającego się o pozwolenie na stosowanie uproszczonych procedur celnych
  • zasady wnioskowania i udzielania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej
  • działanie procedury uproszczonej na przykładach
  • rola i znaczenie zastosowania przedstawicielstwa bezpośredniego i pośredniego w procedurach uproszczonych
  • instytucja pozwolenia pojedynczego SASP

  Postępowanie administracyjne w sprawach celnych
  • przedstawicielstwo w sprawach celnych i jego rodzaje – praktyka zastosowania
  • kontrola towarów, aspekty prawne kontroli przedsiębiorców
  • postępowanie administracyjne, uwagi prawne i aspekty praktyczne

  System kontroli eksportu ECS
  • aktualne warunki sporządzania oraz dokonywania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurze wywozu, ich sprostowań i unieważnień
  • procedura uzyskiwania klucza do bezpiecznej transmisji danych w systemie ECS i jego stosowanie,
  • aktualny przebieg standardowego i uproszczonego procesu obsługi zgłoszenia celnego w systemie
  • ECS, aktualne, zmienione zasady dokumentowania wywozu towarów poza obszar celny UE i uzyskiwania potwierdzeń dla potrzeb podatkowych

  Rozliczenie podatku VAT w imporcie w deklaracji podatkowej
  • rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów wynikające z art.33a ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracjach podatkowych
  • uwarunkowania formalno-prawne stosowania rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej
  • zniesienie obowiązku zabezpieczenia należności z tytułu podatku VAT w imporcie w procedurach uproszczonych i korzyści z niego wynikające

  Deregulacja wykonywania zawodu agenta celnego
  • korzyści i negatywne aspekty deregulacji

 • Pracownicy działów exportu, importu, logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agenci celni i doradcy podatkowi.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce