14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

Katowice Termin pewny Last minute 1300 PLN 1 235,00 PLN + VAT
Kraków Trwa nabór 1 300,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 1 300,00 PLN + VAT
Wrocław Trwa nabór 1 300,00 PLN + VAT
Gdańsk Trwa nabór 1 300,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 1 300,00 PLN + VAT
Kraków Trwa nabór 1 300,00 PLN + VAT
Gdańsk Trwa nabór 1 300,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Podczas szkolenia na wielu przykładach zostaną szczegółowo omówione kwestie przepływów towarowych oraz dowiedzą się Państwo o najnowszych a także planowanych zmianach w prawie celnym i systemie Intrastat.

 • Program szkolenia:
  Dzień I


  Zasady funkcjonowania prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej
  zarys źródeł polityki celnej i prawa celnego,
  unia celna – istota i znaczenie w handlu zagranicznym w UE i w Polsce
  organy celne w krajach UE i w Polsce – ich kompetencje.

  Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych w Polsce
  Właściwość miejscowa
  Właściwość rzeczowa

  Zgłoszenie celne
  Rodzaje i formy zgłoszeń celnych, praktyczne aspekty ich wykorzystania

  Podstawy stosowania prawa celnego
  podstawy prawne przywozu/wywozu i tranzytu towarów w Unii Europejskiej,
  przeznaczenia celne,
  procedury celne,
  procedury gospodarcze i procedury zawieszające

  Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą
  SAD (JDA) – wersja elektroniczna
  faktura
  listy przewozowe
  pozostałe dokumenty

  Elementy kalkulacyjne stosowane odprawach celnych:
  pochodzenie towarów
  wartość celna,
  taryfikacja towarów, Wiążąca Informacja Taryfowa – WIT
  praktyczne aspekty stosowania kursów walut


  Pochodzenie towarów – zastosowanie w handlu zagranicznym
  pochodzenie niepreferencyjne
  cel, zakres stosowania i zasady ustalania pochodzenia towaru
  zasady dokumentowania pochodzenia niepreferencyjnego
  uniwersalne świadectwa pochodzenia w niepreferencyjnym obrocie handlowym
  uproszczenie w zakresie dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia towarów w art.49 RWKC wraz z możliwością stosowania procedury „in-blanco”
  pochodzenie preferencyjne
  umowy handlowe, preferencyjne bilateralne i wielostronne, autonomiczne porozumienia
  preferencyjne, w tym dedykowane niektórym krajom i regionom
  ogólny System Preferencji (System GSP)
  produkty całkowicie uzyskane
  istota produktów poddanych wystarczającej i niewystarczającej obróbce lub przetworzeniu
  zasada terytorialności i kumulacji pochodzenia
  zasada transportu bezpośredniego i wymagania jego dokumentowania
  Dokumentowanie pochodzenia
  świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED., ATR, deklaracja na fakturze, świadectwo pochodzenia Form A
  procedura wystawianie świadectw pochodzenia, świadectwa przewozowe wystawiane z mocą wsteczną, duplikaty i świadectwa zastępcze
  warunki sporządzania deklaracji lub deklaracji EUR-MED na fakturze
  upoważniony eksporter
  terminy ważności dowodów pochodzenia
  weryfikacja dowodów pochodzenia
  Wiążąca Informacja o Pochodzeniu towarów (WIP)

  Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO)
  Istota statusu AEO, kogo dotyczy AEO?
  Wytyczne, warunki, normy i kryteria przyznawania świadectw AEO
  Korzyści dla posiadaczy świadectw AEO,
  Aktualne zasady ubiegania się o wydanie świadectwa AEO
  Proces audytu (metody i zakres kontroli) na gruncie najnowszych uregulowań prawnych,
  Skutki prawne świadectw AEO,
  Zawieszanie i cofanie świadectw AEO.

  Procedury celne uproszczone, ich istota w praktyce odpraw celnych
  kryteria oceny przedsiębiorcy ubiegającego się o pozwolenie na stosowanie uproszczonych procedur celnych
  zasady wnioskowania i udzielania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej
  działanie procedury uproszczonej na przykładach
  rola i znaczenie zastosowania przedstawicielstwa bezpośredniego i pośredniego w procedurach uproszczonych
  instytucja pozwolenia pojedynczego SASP

  Postępowanie administracyjne w sprawach celnych
  przedstawicielstwo w sprawach celnych i jego rodzaje – praktyka zastosowania
  kontrola towarów, aspekty prawne kontroli przedsiębiorców
  postępowanie administracyjne, uwagi prawne i aspekty praktyczne

  System kontroli eksportu ECS
  aktualne warunki sporządzania oraz dokonywania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurze wywozu, ich sprostowań i unieważnień
  procedura uzyskiwania klucza do bezpiecznej transmisji danych w systemie ECS i jego stosowanie,
  aktualny przebieg standardowego i uproszczonego procesu obsługi zgłoszenia celnego w systemie
  ECS, aktualne, zmienione zasady dokumentowania wywozu towarów poza obszar celny UE i uzyskiwania potwierdzeń dla potrzeb podatkowych

  Rozliczenie podatku VAT w imporcie w deklaracji podatkowej
  rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów wynikające z art.33a ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracjach podatkowych
  uwarunkowania formalno-prawne stosowania rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej
  zniesienie obowiązku zabezpieczenia należności z tytułu podatku VAT w imporcie w procedurach uproszczonych i korzyści z niego wynikające

  Deregulacja wykonywania zawodu agenta celnego
  korzyści i negatywne aspekty deregulacji


  Dzień II
  SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE wraz z aktualnym stanem prawnym

  Zmiany w systemie INTRASTAT na dany rok kalendarzowy.
  Obowiązek sprawozdawczy w przypadku prowadzenia handlu towarami z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
  System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe).
  Ustalanie obowiązku sprawozdawczego.
  Organizacja systemu, w tym właściwość miejscowa organów celnych, tryb i sposób dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.
  Konieczność dopełnienia niezbędnych nowych formalności w zakresie Podsystemu Danych Referencyjnych (PDR), przy uwzględnieniu zmian obowiązujących od 1 listopada 2012 r.
  Zasady wypełniania deklaracji INTRASTAT, uwzględniające zmiany, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.
  Nomenklatura Scalona (CN) .
  Zasady badania poprawności zadeklarowanych danych.
  Zmiany w deklarowaniu szczególnych przypadków (m.in.: towary przywożone lub wywożone w celu uszlachetniania, naprawy, dzierżawy, zwrotów).
  Uproszczone deklarowanie niektórych rodzajów obrotów towarowych (np. przywozu lub wywozu części składowych zakładu przemysłowego, deklarowanie towarów o małej wartości, dostawy towarów na statki).
  Planowane zmiany w systemie INTRASTAT.
  Część praktyczna, czyli wypełnianie deklaracji INTRASTAT.
  Problemy indywidualne.

 • Pracownicy działów exportu, importu, logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agenci celni i doradcy podatkowi.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 1 300,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce