6 Godzin, 0 Dni

Prawo autorskie a twórczość projektowa - 27.09.2012

więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie z zakresu prawa autorskiego i twórczości projektowej.

 • Przedmiot ochrony:
  projekt jako utwór - ogólne przesłanki ustawowe,
  wyłączenia ustawowe z ochrony,
  szczególne zasady ochrony projektów architektonicznych,
  programy komputerowe wykorzystywane w działalności projektowej,
  prawo autorskie a prawo własności przemysłowej,

  Podmioty uprawnione:
  Projektant jako twórca
  Aspekty współautorstwa,
  Zróżnicowanie praw do projektów - prawa osobiste, prawa majątkowe
  Dziedziczenie praw do projektów
  Projektanci jako pracownicy - uprawnienia pracodawców

  Obrót umowny prawami do projektów
  Ograniczenia dotyczące praw osobistych,
  Nabywanie uprawnień majątkowych - licencje albo nabywanie praw wyłącznych,
  Pola eksploatacji,
  Prawa zależne - przeróbki projektów,
  Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówionego projektu,
  Wynagrodzenia projektanta.

  Odpowiedzialność prawna
  Odpowiedzialność za wady prawne projektu,
  Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw osobistych,
  Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw majątkowych,
  Ugodowe rozstrzyganie sporów z projektantem,
  Odpowiedzialność karna ze szczególnym uwzględnieniem plagiatu.

 • tak

Rafał Golat - radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autor licznych publikacji na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej (prawa autorskiego), prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.

Szkolenia o podobnej tematyce