8 Godzin, 16 Dni

Prawne aspekty windykacji wierzytelności

4,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Wszystkie podane w programie zagadnienia są przekazywane słuchaczom jako informacje ogólne (szkolenie 1 dniowe) pozwalające im zorientować się o przysługujących im prawach w procesie windykacji (windykatorzy, pracownicy kancelarii windykacyjnych). Uzyskanie tych informacji umożliwi także skuteczną pertraktację z dłużnikiem przez przedstawienie mu argumentacji przemawiającej za wykonaniem przez niego zobowiązania oraz korzyściami wynikającymi z poza sądowego wykonania zobowiązania. Powyższe zagadnienia ilustrowane są licznymi przykładami, co pozwala na prawidłowe zrozumienie ww. problematyki szczególnie przez osoby, która nie mają wykształcenia prawniczego. W niektórych przypadkach podejmujemy się organizacji zajęć bardziej szczegółowych (2 dni) pod kątem specyficznych wymagań klienta określonych wcześniej podczas procesu definiowania potrzeb w powyższej tematyce.

 • I. Zagadnienia cywilnoprawne.

  1.1. Wierzytelność (pojęcie)
  1.2. Odsetki (pojęcie i sposoby obliczania)
  1.3. Prawne możliwości prowadzenia pozasądowej windykacji
  1.4. Granice pozasądowej windykacji – zgodne z prawem metody prowadzenia windykacji
  1.5. Niedopuszczalność prowadzania windykacji - przykłady
  1.6. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem prowadzenie windykacji

  2.1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie jako sposób zabezpieczenia należności kredytodawcy
  2.2. Sposób zaspokojenia się z przewłaszczonej rzeczy
  2.3. Koszty zaspokojenia się z przedmiotu przewłaszczenia

  3.1. Posiadanie
  3.2. Naruszenie posiadania – dozwolone sposoby odebrania rzeczy
  3.3. Przeniesienie posiadania
  3.4. Windykacja z rzeczy, która została zbyta przez kredytobiorcę osobie trzeciej
  3.5. Windykacja z innych rzeczy należących do dłużnika, które nie zostały zakupione w systemie ratalnej sprzedaży – udzielanie pełnomocnictwa do sprzedaży rzeczy.
  3.6. Windykacja z rzeczy, która nie należy do dłużnika

  4.1. Zagadnienia związane z zaciągnięciem kredytu przez jednego z małżonków
  4.2. Śmierć dłużnika i odpowiedzialność za długi spadkowe
  4.3. Ochrona dóbr osobistych dłużnika – dozwolony sposób prowadzenia wywiadu wśród sąsiadów itp.

  5. Zagadnienia procesowe, w szczególności z zakresie kosztów postępowania sadowego i egzekucji jako argument przemawiający za korzystnym dla dłużnika pozasądowym wykonaniem zobowiązania

  6.1. Sposób dokumentowania odbioru pieniędzy i rzeczy od dłużnika
  6.2. Sposób dokumentowania istniejącego jeszcze długu przez dłużnika – uznanie długu, które ma szczególne znaczenia przy ewentualnych sporze sądowym, a które umożliwia dochodzenie należności w postępowaniu nakazowym preferującym wierzyciela
  6.3. Weksel jako zabezpieczenie nieziszczonej kwoty długu – wypełnienie urzędowego formularza weksla oraz sporządzenie weksla, gdy urzędowy formularz nie jest dostępny
  6.4. Poręczenie – odebranie poręczenia za spłatę długu od domowników dłużnika

  7. Podstawy prawne żądania wynagrodzenia windykatora za prowadzenie windykacji

  8. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną dłużnikowi

  9. Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych i tajemnicy bankowej

  II. Zagadnienia karnoprawne

  1.1. Pojęcie przestępstwa wykroczenia
  1.2. Dozwolone zachowanie wobec agresji dłużnika
  1.3. Obrona konieczna
  1.4. Stan wyższej konieczności

  2.1. Przestępstwa, które mogą być popełnione przez dłużnika w związku z odmową zapłaty długu (wyłudzenie, „przywłaszczenie art. 284 k.k.” przewłaszczonej rzeczy w przypadku jej sprzedaży osobie trzeciej) – uświadamianie dłużnika może jednym z argumentów w prowadzeniu windykacji
  2.2. Przestępstwa, które mogą być popełnione przez windykatora – groźba karalna, zmuszanie, naruszenie miru domowego

  3. Sposób dokumentacji zdarzeń, które miały miejsce podczas windykacji

  4. Sposób postępowania – procedura prawna – na wypadek wystąpienia agresywnego zachowania dłużnika.

 • Zaświadczenia

 • Cwiczenia, wykłady, przykłady

 • 4 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb

 • 4 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce