0 Godzin, 2 Dni

Prawne aspekty rekrutacji oraz procesu ocen pracowników

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy prawnej, niezbędnej dla sprawnej rekrutacji i prowadzenia ocen. Wiedza „twarda” – z zakresu prawa pracy – jest potrzebna do należytego, profesjonalnego realizowania tych przedsięwzięć, a także konieczna dla zabezpieczenia interesów pracodawcy. Istotne jest też usprawnienie poziomu współpracy z kierownikami różnych szczebli w firmie oraz lepsze zarządzanie pracownikami w sytuacjach trudnych, problematycznych. Celem zajęć jest również pokazanie dobrych praktyk dotyczących procedur rekrutacyjnych i procedur ocen oraz omówienie wzorów i przykładów dokumentów – formularzy, zestawów pytań, regulaminów, instrukcji i raportów.

 • Prawo jako podstawa systemu rekrutacji

  Podstawy rekrutacji – zakres swobody pracodawcy, zakres swobody kandydata na pracownika
  Prawo pracy i pozostałe przepisy
  Normy wewnętrzne organizacji – miejsce i znaczenie rekrutacji w systemie
  Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu a rekrutacja
  Kryteria merytoryczne i wymagania osobowościowe
  Przygotowanie ogłoszenia o naborze
  Ustalenie zakresu i treści informacji dla kandydatów
  Określenie kryteriów rozmów kwalifikacyjnych, sposobu ich przeprowadzania oraz ewentualnych dodatkowych elementów
  Sprawdzania przydatności kandydatów
  Testy psychologiczne w rekrutacji – kiedy można je stosować
  Określenie terminów i miejsc przeprowadzania rekrutacji
  Zakres informacji żądanej od kandydatów w procesie rekrutacji
  Informacje wymagane od kandydatów – ograniczone przepisami prawa
  Czy dodatkowe dane lub informacje są w jakiejś formie dopuszczalne?
  Pre-employment Screening (weryfikacja informacji przed zatrudnieniem pracownika)
  Jak postępować z kandydatami do pracy – zasady i wytyczne – podsumowanie

  Właściwa procedura rekrutacyjna

  Procedury rekrutacyjne – wprowadzenie do tematu
  Dlaczego powinny być i jak je przygotowywać
  Dobre praktyki europejskie jako wytyczne
  Przykład procedury rekrutacyjnej (3 przykłady dokumentów)
  Zaawansowane formy procedury rekrutacyjnej – przykłady
  Udział kierowników w procesie rekrutacji – zasady
  Podział obowiązków związanych z rekrutacją w firmie
  Przygotowanie narzędzi dla podmiotów zajmujących się rekrutacją
  Zestaw narzędzi – przykłady:
  Formularze do procesu rekrutacji, zestawy pytań rekrutacyjnych
  Ankiety
  Materiały podsumowujące proces rekrutacji
  Proces decyzyjny – zgodność z prawem i racjonalne zasady
  Odpowiedzialność za wyniki rekrutacji
  Ocena rezultatów rekrutacji – wskaźniki, mierniki, raporty
  Powiązanie rekrutacji z innymi rozwiązaniami systemowymi – przykłady

  Normatywne podstawy ocen okresowych

  Możliwości oceny podwładnych – przepisy i orzecznictwo
  Uzasadnienie dla formalnych ocen
  Obowiązek pracownika – poddanie się ocenie okresowej
  Cele “normatywne” ocen okresowych
  10 zasad właściwego systemu ocen
  Ocena jako powód zwolnień lub zmian warunków pracy

  Kryteria ocen – potencjalne źródło sporów

  Dobór kryteriów – kryteria “bezpieczne” dla pracodawcy
  Kryteria kompleksowe, a kryteria dopasowane – zasady opracowania i wyboru
  Zestawienie najczęściej stosowanych kryteriów ocen okresowych w polskich realiach
  Zasady opracowywania/uzgadniania kryteriów

  Procedura/regulamin ocen okresowych

  Konieczny regulamin oceny pracowników
  Przykład regulaminu/procedury ocen okresowych (przykłady z 3 firm/organizacji)
  Procedura odwoławcza – czy jest niezbędna
  Optymalna zawartość procedury odwoławczej
  Formularze, arkusze ocen (przykłady)
  “Idealny” formularz ocen

  Rozmowa oceniająca – element niezbędny czy fakultatywny

  Rozmowa oceniająca – zagrożenia (ewentualne zarzuty dot. mobbingu)
  Pytania w rozmowie oceniającej
  Formalizacja rozmowy oceniającej – wytyczne/ zestawy pytań dodatkowych
  Krytyka i dyscyplinowanie podwładnych w trakcie oceny

  Powiązanie oceny z innymi decyzjami kadrowymi i organizacyjnymi wobec pracowników

  Ocena a uzasadnianie wypowiedzeń
  Analiza rezultatów ocen – wartość informacyjna i wartość formalno-prawna
  Raporty podsumowujące oceny – raport roczny (przykład)
  Inne dokumenty dotyczące procesu/procedury ocen (informacje dla pracowników i dla menedżerów, komunikaty o charakterze normatywnym, dodatkowe instrukcje postępowania – przykłady)

  Podsumowanie zajęć – konsultacje dla uczestników

 • Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu ilustrowanego przykładami z praktyki (analiza przypadków, omawianie rozwiązań, metod i narzędzi) + konsultacje z uczestnikami.

 • Kierownicy i pracownicy działów kadr, działów personalnych, działów (zespołów) odpowiadających rekrutację i ocenę pracowników. Menedżerowie nadzorujący w ramach swojej funkcji (personalnej lub innej) obszar rekrutacji i/lub ocen okresowych.

  Szkolenie przydatne w szczególności pracownikom działów personalnych realizującym do tej pory wyłącznie „miękkie” zadania HR, dążących do rozszerzenia wiedzy i zakresu obowiązków.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce