16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu). Szkolenie w formie warsztatów i analiz.

6 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest wyposażenie Uczestników w specjalistyczną więdzę i praktyczne umiejętności w zakresie:
  Głównych zobowiązań Beneficjentów wynikających z Umowy o dofinansowanie
  Zasad rozliczenia końcowego projektu
  Kontroli na zakończenie projektu
  Monitorowania projektu w okresie jego trwałości
  Monitorowania dochodowości projektów na etapie ich eksploatacji
  Korekt finansowych

 • DZIEŃ 1
  1.Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latachSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  § Obowiązek realizacji Projektu z należytą starannością zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa i procedurami w ramach Programu Operacyjnego
  § Obowiązek i formy prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej
  § Obowiązek i terminy archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu
  § Zasady opisywania dowodów księgowych
  § Obowiązek ujawniania wszystkich dochodów powstałych w związku z realizacją projektu
  § Obowiązek i terminy utrzymania trwałości projektu

  2. Rozliczenie końcowe projektu w perspektywie finansowejSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  § Termin złożenia Wniosku o płatność końcową
  § Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu
  § Omówienie pól sprawozdawczych we wniosku o płatność
  § Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe
  § Prezentacja wniosku o płatność końcową oraz przykładów dokumentów rozliczeniowych
  § Załączniki do Wniosku o płatność
  § Obsługa systemu informatycznego służącego składaniu Wniosków o płatność
  § Typowe błędy w toku procesu rozliczeń końcowych
  § Warsztaty - Studium przypadku
  o Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych
  o Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków
  o Sporządzanie Wniosku o płatność końcową na podstawie zadań rozliczeniowych
  o Ustalanie finalnej wysokości kosztów kwalifikowanych i wysokości należnego dofinansowania,

  3. Kontrola na zakończenie projektu
  § Podstawowe reguły przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu
  § Metodyka doboru obszarów do kontroli na zakończenie realizacji projektu
  § Zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzanej na dokumentach dla wszystkich projektów
  § Zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzanej na miejscu realizacji projektu
  § Warsztaty - kontrola zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu oraz osiągnięcia założonych wskaźników produktu.

  DZIEŃ 2
  1. Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013
  § Nowa definicja trwałości projektu
  § Okoliczności powodujące naruszenie trwałości projektu:
  o zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
  o zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
  o istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów
  § Weryfikacja podwójnego finansowania projektu (w tym związanego z odzyskaniem podatku VAT)
  § Kontrola sposobu prowadzenia działań promocyjnych
  § Kontrola sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu

  2. Trwałość instytucjonalna
  § Dopuszczalne przekształcenia prawno-własnościowe Beneficjenta
  § Zasada (nie)oszukańczego bankructwa
  § Zmiana Operatora / podmiotów zarządzających produktami projektu
  § Następstwo prawne a wymogi trwałości instytucjonalnej projektu

  3. Wskaźniki realizacji celów projektu
  § Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie
  § Dokumentowanie postępu rzeczowego i osiągnięcia zakładanych wskaźników w projekcie
  § Monitorowanie wskaźników na poziomie Beneficjenta
  § Dokumentacja sprawozdawcza w zakresie realizacji wskaźników
  § Sankcje w przypadku nieutrzymania wskaźników produktu oraz
  § Sposób eksploatacji aparatury zakupionej ze środków projektu w okresie trwałości
  § Obowiązek w zakresie odtworzenia i lub wymiany dofinansowanej infrastruktury
  § Sankcje z tytułu nieosiągnięcia wskaźników rezultatu
  § Zasada „siły wyższej i wyjątkowych okoliczności”

  4. Trwałość finansowa
  § Nowa definicja projektu generującego dochód
  § Monitorowanie dochodu oraz kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących dochód
  § Metoda luki w finansowaniu
  § Postepowanie w przypadku zryczałtowanych procentowych stawkach dochodów
  § Monitorowanie dochodu generowanego wyłącznie podczas wdrażania projektu
  § Trwałość finansowa projektów objętych pomocą publiczną

  5. Warsztaty - Monitorowanie obszarów szczególnego ryzyka: studia przypadku i ćwiczenia
  § Zmiana lokalizacji projektu
  § Zmiana wysokości wskaźników realizacji projektu (produktów i rezultatów)
  § Zmiany sposobu użytkowania części powierzchni w ramach infrastruktury objętej wsparciem
  § Zmiany podmiotów zarządzających produktami projektu
  § Obowiązek w zakresie odtworzenia i lub wymiany dofinansowanej infrastruktury
  § Kwestie dodatkowych i nieplanowanych dochodów
  § Naruszenie zakazu podwójnego finansowania
  § Zmiana zasad rozliczania podatku VAT
  § Kwestia siły wyższej i wyjątkowych okoliczności
  § Zmiana warunków udzielenia pomocy publicznej.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1250 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1590 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:

  pracownicy administracji publicznej i samorządowej zaangażowani w proces realizacji poszczególnych projektów unijnych;
  projektodawcy;
  beneficjenci pomocy;
  oraz wszystkie osoby dla których proces zamknięcia projektu unijnego wymaga analizy praktycznych zagadnień, niezbędnych w zakresie pełnionych obowiązków.
  Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak aby w zajęciach mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie procesu zamykania projektów unijnych, jak również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem zamykania projektów dotowanych z Unii Europejskiej.

 • 6000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu
  elementy integracyjne
  udostępnienie sali szkoleniowej

Bartosz Wolański

Specjalizacja trenerska:
Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera. Ceniony wykładowca i ekspert w zakresie projektów unijnych. Wybitny ekspert w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Szkolenia o podobnej tematyce