20 Godzin, 3 Dni

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE W OBROCIE GOSPODARCZYM

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest: przedstawienie regulacji prawnych dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych w zakresie ochrony , zbywalności, rozpowszechniania, skutków odpowiedzialności za naruszenie tych praw.  Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 13 pkt. szkoleniowych.(zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).

 • 1. Przedmiot ochrony prawa autorskiego, definicja utworu, kategorie utworów.
  2. Utwory nie podlegające ochronie prawa autorskiego
  3. Utwory samoistne, opracowania utworu, dzieła inspirowane
  4. Utwór zbiorowy, zbiór utworów, utwory połączone
  5. Podmioty prawa autorskiego, domniemanie twórczości
  6. Współtwórstwo i konsekwencje prawne z niego wynikające
  7. Utwór pracowniczy
  8. Autorskie prawa osobiste
  9. Pojecie autorskich praw majątkowych i ich charakterystyka
  10. Droid de suite i opłaty od czystych nośników i urządzeń kopiujących
  11. Pojęcie dozwolonego użytku osobistego i użytku publicznego utworów,
  12. Prawo cytatu i jego zakres
  13. Czas trwania autorskich praw majątkowych
  14. Opłaty na fundusz promocji twórczości
  15. Zbywalność autorskich praw majątkowych
  16. Definicja umowy licencyjnej i jej rodzaje
  17. Wynagrodzenie autorskie i jego rodzaje
  18. Prawo autorskie a postęp techniczny, eksploatacja utworów w internecie, odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi w internecie
  19. Pojęcie wizerunku osoby i warunki jego rozpowszechnienia
  20. Warunki rozpowszechniania korespondencji
  21. Pojęcie praw pokrewnych i ich rodzaje, treść praw, czas trwania, dozwolony użytek
  22. Funkcje organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
  23. Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia praw autorskich
  24. Zasady odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich
  Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

 • CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA

 • Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z prezentacją multimedialną oraz warsztatów z pracą własną uczestników szkolenia.

 • Szkolenie skierowane jest do: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prawników prowadzących profesjonalną obsługę podmiotów gospodarczych, aplikantów adwokackich i radcowskich, rzeczników patentowych, i innych zainteresowanych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL w Lublinie, wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Studium Podyplomowego „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowcy przedmiotu Ochrona własności intelektualnej" UMCS w Lublinie, wykładowca na szkoleniach organizowanych m. in. dla sędziów i prokuratorów. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji i prawa mediów. Referendarz sadowy w VI Wydz. Cywilnym Sadu Rejonowego w Lublinie (e"sąd).

Szkolenia o podobnej tematyce