16 Godzin, 2 Dni

Praktyczne wykorzystanie metodyki PRINCE 2 w zarządzaniu projektami

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Skuteczne zarządzanie projektami stanowi najlepszy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów i osiągania zakładanych celów na konkurencyjnym obszarze biznesu, nowoczesnej administracji czy też forum społecznego działania.  Jednym z warunków do sukcesu w tym zakresie jest zdobycie wiedzy o metodach zarządzania projektami i umiejętności praktycznego działania w stosowaniu sprawdzonych metodyk, pozwalających realizować projekty. Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego. Podstawowym narzędziem służącym osiąganiu tych celów będzie prezentowana na szkoleniu metodyka zarządzania projektami PRINCE2TM powstała na bazie dobrych praktyk po analizie wielu projektów, zarówno tych, które zakończyły się sukcesem jak i tych, które zakończyły się porażką. Metodyka ta, prezentuje brytyjskie podejście do Zarządzania Projektami. Uczestnikom szkolenia zostanie ona przedstawiona w porównaniu do innych standardów zarządzania projektami z uwzględnieniem polskiej specyfiki oraz wymogów określonych regulacjami Unii Europejskiej.

  Uczestnicy szkolenie uzyskają odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

  * Jak kontrolować i organizować rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie projektu?

  * Za pomocą, jakich procedur i technik przeprowadzać regularne przeglądy postępów prac w stosunku do planu i założeń biznesowych?

  * Z czego wynikają kłopoty i porażki projektów?

  * Jak stosować metodykę PRINCE 2 w projektach typu soft i hard?

  * Na czym polega znaczenie i w jaki sposób wykorzystywać tzw. elastyczne punkty decyzyjne?

  * Z czego wynika i na czym opiera się funkcjonowanie automatycznej kontroli wszelkich odchyleń od planu?

  * Jak wykorzystywać metodykę PRINCE 2 w połączeniu z standardami wymaganymi przy realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej?

  Korzyści dla uczestników:  Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami z zastosowaniem metodyki Prince 2, poprzez wnikliwą analizę studiów przypadków, praktyczne ćwiczenia oraz zapoznanie z przykładami konkretnych rozwiązań, dających się bezpośrednio zastosować w pracy. Poznanie technik autoprezentacji i umiejętności ich wykorzystania w praktyce w powiązaniu z wiedza o zarządzaniu projektami. Program tego szkolenia zapewnia kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności, poprzez etap przygotowawczy, na którym definiujemy wymogi projektu, opracowanie struktury i logistyki realizacyjnej, system weryfikacji, aż po zamknięcie i rozliczenie projektu. Kolejną korzyścią z poznania i stosowania PRINCE2 TM w organizacji jest z promowanie efektywności działania, z nastawieniem na uzyskane wyniki.

  Cel szkolenia:  * Zdobycie wiedzy umiejętności w zakresie wykorzystania metodyki PRINCE, 2 jako jednego ze standardów zarządzania projektami

  * Poznanie i opanowanie kluczowych zasad i technik dotyczących planowania i działania, które musi być podjęte, aby wdrożyć tę metodykę

  * Przedstawienie i wyjaśnienie elementów składowych metodologii PRINCE 2 na konkretnych przykładach i porównanie ich do innych standardów zarządzania projektami

  * Zrozumienie i opanowanie w praktyce reguł wynikających z różnicy pomiędzy podejściem procesowym a podejściem projektowym

  * Zdobycie umiejętności dokładnego wyznaczania relacji i granic pomiędzy projektem a kontekstem biznesowym działań projektowych

  * Przygotowanie uczestników szkolenia do praktycznego wykorzystania zdobytej podczas szkolenia wiedzy na temat metodologii PRINCE2

  Efektem szkolenia będzie:

  * Poznanie dobrych praktyk zarządzania projektami ( porównanie standardów)

  * Uporządkowanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami w odniesieniu do metodyki PRINCE2

  * Zdobycie umiejętność wykorzystania podstawowych narzędzi wspierających zarządzanie

  * projektami; Poznanie metodyki na poziomie egzaminu certyfikującego

 • I dzień

  1. Podstawowe definicje zarządzania projektami (przedsięwzięciami)

  2. Charakterystyka i definicja projektu oraz klasyfikacja i rodzaje projektów - przykłady

  3. Podstawy zarządzania projektami i ograniczenia projektu

  4. Obszary zarządzania projektami

  5. Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek

  6. Ćwiczenie I: przegląd pytań testowych z omówionego zakresu (pytania z egzaminu na certyfikat)

  7. Analiza projektu - podejście PRINCE2 na tle innych standardów PRINCE2 - PMI - ZCP - przedstawienie- porównanie standardów

  8. Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów

  9. Analiza problemu i celów projektu - uzasadnienie biznesowe
  Metoda matrycy logicznej – wnioski dla projektów UE

  10. Cykl życia projektu wg. PRINCE2 - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze

  11. Struktura organizacyjna projektu a struktura organizacyjna firmy - pola synergii i pola konfliktów

  12. Ćwiczenie II: przegląd pytań testowych z omówionego zakresu (pytania z egzaminu na certyfikat)

  13. Zespół Zarządzania Projektem - budowa zespołu zarządzania projektem - procedura

  14. Rola i zadania kierownika projektu - porównanie standardów

  15. Pozycja kierownika projektu w strukturze organizacyjnej

  16. Kwalifikacje i cechy kierownika projekt

  17. Struktura organizacyjna PRINCE2

  18. Określenie ról w projekcie

  19. Konstruowanie Zespołu Zarządzania Projektem - zasady, procedury, pułapki

  20. Test: Podatność na działania manipulacyjne

  21. Style zarządzania Zespołem - role grupowe

  22. Cykl życia zespołu

  23. Podsumowanie dnia


  II dzień
  24. Techniki, Komponenty, Procesy

  25. Osiem procesów PRINCE2

  26. Ogólne omówienie procesów

  27. Zlecenie opracowania założeń projektu PZP

  28. Organizacja Projektu

  29. Uzasadnienie biznesowe

  30. Ćwiczenie III: przegląd pytań testowych z omówionego zakresu (pytania z egzaminu na certyfikat)

  31. Inicjowanie Projektu

  32. Elementy sterowania

  33. Plan Komunikacji - zasady, procedury, problemy

  34. Test Kilmana

  35. Dokument inicjujący projekt - DIP

  36. Procesy planowania i realizacji projektu

  37. Strukturalizacja przedsięwzięcia: definiowanie produktów

  38. PRINCE2 - technika planowania oparta na produktach

  39. Opisy Produktów - studium przypadku (projekty twarde i miękkie)

  40. Struktura Produktowa

  41. Diagram następstwa produktów

  42. Szacowanie zasobów (czasu, pracochłonności, kosztów)

  43. Koszty bezpośrednie i pośrednie

  44. Analiza opłacalności inwestycji w odniesieniu do uzasadnienia biznesowego

  45. Harmonogramowanie prac

  46. Diagram sieciowy

  47. Ścieżka krytyczna

  48. Wykres Gantta

  49. Monitorowanie projektu

  50. Odchylenie od planu bazowego

  51. Metoda wartości wypracowanej

  52. Ćwiczenie IV: przegląd pytań testowych z omówionego zakresu (pytania z egzaminu na certyfikat)

  53. Zarządzanie ryzykiem projektowym i zmianami w projekcie

  54. Definicja i wartościowanie ryzyka
  o Planowanie ryzyka
  o Identyfikacja i analiza ryzyka
  o Planowanie reakcji na ryzyko
  o Monitorowanie ryzyka
  55. Podsumowanie dnia


  III dzień

  56. Sterowanie etapem (SE)

  57. Zmiany w projekcie, proces zarządzania zmianami

  58. Określanie Tolerancji

  59. Określenia i sterowanie odpowiedzialnością Kierownika Projektu

  60. Test sylwetki zawodowej

  61. Komitet Sterujący a zmiany w projekcie

  62. Zarządzanie Strategiczne projektem (ZS)

  63. Decyzje Strategiczne a Decyzje Doraźne

  64. Ćwiczenie V: przegląd pytań testowych z omówionego zakresu (pytania z egzaminu na certyfikat)

  65. Zarządzanie wytwarzaniem produktów (WP)

  66. Zarządzanie zakresem etapu (ZE)

  67. Planowanie etapów

  68. Plan nadzwyczajny

  69. Zarządzanie Zmianą w metodyce PRINCE2

  70. Ćwiczenie VI: przegląd pytań testowych z omówionego zakresu (pytania z egzaminu na certyfikat )

  71. Zamykanie Projektu - fazy procesu zamykania projektu
  o Raport końcowy projektu
  o Raporty doświadczeń
  o Przegląd oceniający projekt
  o Działania następcze
  o Plany wycofania

  72. Bezpieczne zamknięcie

  73. Skonsolidowanie wiedzy o metodyce PRINCE2

  74. Środowisko klient - dostawca

  75. Test końcowy - podsumowujący

  76. Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów

 • Certyfikat ukończenia szkolenia AVENHANSEN

 • Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych projektów. Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

 • Program przeznaczony jest dla pracowników, specjalistów oraz kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania. Program szkolenia, w tym testy i ćwiczenia, będą dostosowywane do profilu grupy uczestników. Szkolenie jest skierowane także do tych pracowników firmy, którzy przygotowują lub realizują projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Włodzimierz Gawroński

Włodzimierz Gawroński »

"Tylko taka wiedza jest naprawdę przydatna, która zmienia się w umiejętność skutecznej realizacji zamierzeń."


Trochę historii

Ukończyłem między innymi:
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • Magisterskie Studia Menedżerskie - typu MBA
 • Międzynarodowe Studia Doktoranckie - Zarządzanie Kapitałem

Z wykształcenia jestem prawnikiem, finansistą i menedżerem. Specjalizuję się w praktyce i teorii zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki skutecznej realizacji projektów i zarządzania ryzykiem. Karierę zawodową zaczynałem w administracji państwowej, kierowałem firmami produkcyjnymi, realizowałem przedsięwzięcia inwestycyjne. Od wielu lat jestem trenerem biznesu.

O sobie

Wyznaję zasadę, że, najlepszą formą zdobywania wiedzy i umiejętności jest praktyka wsparta przygotowaniem teoretycznym a jedynym tego sprawdzianem jest skuteczna realizacja.

Kariera zawodowa W swojej karierze zawodowej zajmowałem się zarówno zarządzaniem, administrowaniem i szkoleniem. Prawnik i ekonomista, długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach prawa europejskiego, zarządzania projektami i ryzykiem.
Posiadam dużą wiedzę i praktykę w zakresie bankowości, którą zdobyłem między innymi, jako:
 • Akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli
 • Ekspert Banku PKO BP
 • Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”
 • W latach 1998- 2001 wiceprezydent Miasta Wałbrzycha, od sierpnia 2000 do stycznia 2001 - pełniący obowiązki prezydenta Miasta
 • Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Promocji Związku Miast Polskich 1998 - 2001
 • Stały przedstawiciel w Departamencie XVI (Generalna Dyrekcja Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
Posiadam dużą wiedzę i praktykę w zakresie procedur lobbingowych, którą zdobyłem między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli.
Jestem autorem i współautorem 17 pozytywnie rozpatrzonych projektów kierowanych do funduszy pomocowych Komisji Unii Europejskiej, m.in. : Allan (Strategia Funduszy Regionalnych), Typin (Telematic Young People in Network), Cyber Skills (Cybernetyczne umiejętności);

Szkolenia z FIDIC

Po raz pierwszy zetknąłem się z tymi zagadnieniami w 1997 roku w Brukseli, podczas tygodniowego szkolenia zorganizowanego przez Departament XVI K.E. Byłem wówczas reprezentantem strony polskiej w projekcie "TYPIN" ( Telematic Young People In Network ).
Następnie prowadziłem kolejne dwa szkolenia (w 1998). Praktycznym rezultatem tych szkoleń było zrealizowanie projektów Tor 10 Banku Światowego ( między innymi : Centrum Szklenia MSP, Inkubator Przedsiębiorczości ).
W latach 1998 -2001 jako Wiceprezydent Miasta odpowiedzialny za inwestycje i zamówienia publiczne nadzorowałem kilkanaście dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, z których znaczna część była realizowana w procedurach FIDIC. (Szczególnie te, które dotyczyły Specjalnej Strefy Ekonomicznej ).
W latach 2001 - 2007 jako ekspert Banku PKOBP odpowiedzialny za jednostki samorządowe i projekty europejskie - szkoliłem wielokrotnie pracowników samorządowych i bankowych w zakresie procedur FIDIC w powiązaniu z Prawem Zamówień Publicznych.
Wielokrotnie szkoliłem Grupy Inżyniera (Kontraktu), realizujące inwestycje - ostatnio : Grupę Inżyniera (Kontraktu) "EnergoPomiar Gliwice", Budowa Bloku Łagisza 640 MW.

Przygotowane i przeprowadzone bloki szkoleniowe:

 • Cykl szkoleń w zakresie technik sprzedaży i procedur negocjacyjnych (dla pracowników banków). Produkty: kredyty inwestycyjne, konsorcjalne, hipoteczne, konsumpcyjne, obligacje, obligacje komunalne, akredytywy, produkty leasingowe, usługi rozliczeniowe itd.

 • Szkolenia z zakresu zarządzania projektami, w tym procedury FIDIC.
 • Prowadzenie przez okres trzech lat szkoleń na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
 • Przygotowanie dla bankowców, programów szkoleniowych w zakresie zarządzania ryzykiem projektów, przeprowadzenie 5 pełnych cykli edukacyjnych zakończonych egzaminami.
 • Szkolenia w zakresie praktycznych procedur dotyczących zamówień publicznych (jednostki samorządowe, banki i firmy).
 • Opracowania dotyczące między innymi: Strategii innowacyjnych i Parków Technologicznych wg wymogów „Cordis”.
 • Przygotowanie dydaktyczne i przeprowadzenie 160 - godzinnego szkolenia, zakończonego egzaminem państwowym, dla grupy 26 doradców Banku PKO BP S.A. w zakresie absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie kilkunastu szkoleń w zakresie autoprezentacji i kontaktów z mediami.

 • Udział w charakterze wykładowcy, prezentującego lub moderatora w licznych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Autor i współautor 6 pozytywnie rozpatrzonych projektów finansowanych z linii Banku Światowego i Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju; między innymi: Inkubatora Przedsiębiorczości, Funduszu Kredytowego dla MSP, Centrum Wiedzy o Biznesie itp.


 • Prezentacja naszego Trenera:

  Doskonała konferencja prasowa

 • @@@SMARTY:TRIM:SCRIPT@@@

  @@@SMARTY:TRIM:SCRIPT@@@


 • Prezentacja naszego Trenera:

  Gwiazdorstwo w firmie

 • @@@SMARTY:TRIM:SCRIPT@@@

  @@@SMARTY:TRIM:SCRIPT@@@


 • Prezentacja naszego Trenera:

  Bezpieczne słowa

 • @@@SMARTY:TRIM:SCRIPT@@@

  @@@SMARTY:TRIM:SCRIPT@@@

Szkolenia zamknięte

Szkolenia o podobnej tematyce