16 Godzin, 2 Dni

PPO. Warsztaty Zakupów Strategicznych (Strategic Procurement Management)

więcej terminów () mniej terminów
 • Warsztaty Zakupów Strategicznych (Strategic Procurement Management) obejmują najważniejsze zagadnienia zarządzania strategiczną częścią zakupów. Koncentrują się na definiowaniu strategii działania zakupów, analizie rynku dostawców oraz strategii działania dla kupowanych produktów i grup materiałowych. Szczegółowo omawiają zasady doboru i weryfikacji dostawców, w tym audyty dostawców i analizę ryzyka, potrzebę i kryteria okresowej oceny dostawców, a także definiują niezbędne procesy, dokumenty czy narzędzia pomocne w realizacji zadań zakupów strategicznych.

  Cele szkolenia:
  - Zrozumienie zakresu działań zakupów strategicznych i podziału odpowiedzialności
  - Określenie obiektywnych kryteriów selekcji i wyboru dostawcy oraz zakresu okresowej oceny dostawcy
  - Zdefiniowanie prawidłowego procesu ofertowego oraz kryteriów wyboru ofert
  - Zaprojektowanie narzędzi do wyboru dostawców strategicznych bądź krytycznych dla procesu
  - Umiejętność określania kryteriów audytu
  - Zdefiniowanie niezbędnych zapisów kontraktowych oraz załączników do umowy

 • - Poszukiwania dostawców / Budowanie bazy dostawców
  - Analiza środowiska biznesowego – 5 sił Portera
  - Macierz Kraljica – definiowanie strategii działania dla kupowanych produktów
  - Zapytania ofertowe (RFI, RFQ). Analiza ofert i ich podsumowanie
  - Wstępna ocena Dostawcy (Wywiadownia gospodarcza, plik wstępnej oceny, wstępny audyt)
  - Analiza ryzyka wyboru dostawcy
  - Audyt właściwy, audyty sprawdzające – zakres audytu
  - Wybór dostawcy strategicznego / krytycznego dla procesu – Narzędzie klasyfikacyjne: Supplier Ranking Tool
  - Jakie procesy zakupowe powinny być pod nadzorem Zakupów?
  - Ocena dostawcy – kryteria oceny, wyniki, konsekwencje ocen. Tworzenie Supplier Rating - System. Zarządzanie relacjami z dostawcami
  - Negocjacje z dostawcami – zakres i uprawnienia zakupów w tym zakresie
  - Zapisy kontraktów (zabezpieczenia należności, kary umowne, gwarancja wykonania umowy). Prawa i obowiązki stron w zakresie transportu, zdefiniowanie przedmiotu umowy
  - Załączniki do umowy
  - Supplier Quality Assurance , nadzór nad reklamacjami i procesami działań korygujących

 • uczestnictwa

 • Prezentacje i analiza przypadków, ćwiczenia praktyczne.

 • Kupcy strategiczni oraz osoby z działu sourcingu, czy Supplier Quality Assurance. Osoby z doświadczeniem w zakupach, chcące pogłębić swoją wiedzę, jak również Ci którzy od podstaw chcą zbudować swoją wiedzę w aspekcie strategicznych zakupów.

Szkolenia o podobnej tematyce