12 Godzin, 2 Dni

Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem nowelizacji od 01 stycznia 2017 r.

więcej terminów () mniej terminów
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji jest szczególną sferą działalności administracji publicznej, ze względu na swój cel i stosowanie tzw. przymusu administracyjnego. Szeroki katalog źródeł prawa w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym i zakres zastosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rosnąca liczba obowiązków administracyjnych wymagających wyegzekwowania w tym trybie i liczne zmiany przepisów prawnych w tym obszarze powoduje, że tematyka objęta szkoleniem wymaga solidnego przygotowania merytorycznego i praktycznego oraz ciągłego doskonalenia posiadanej wiedzy i umiejętności.

  Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest dostarczenie kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

  Celem szkolenia jest również:
  • zdobycie umiejętności praktycznych, pozwalających na samodzielne prowadzenie czynności wierzyciela lub organu egzekucyjnego, w szczególności poprzez analizę stanu prawnego, orzecznictwa i posiłkowanie się konkretnymi przykładami (kazusami),
  • zapoznanie uczestników z ostatnimi zmianami przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 905), które znowelizowały ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dniem 01 stycznia 2017 r.

  Więcej informacji: http://www.jgt.pl/szkolenia/postepowanie_egzekucyjne_w_administracji_2017egu

 • DZIEŃ I

  1. Zagadnienia ogólne - istota postępowania egzekucyjnego w administracji:
  o pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego a egzekucji administracyjnej,
  o źródła prawa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  o zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji.

  2. Zakres przedmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:
  o obowiązek administracyjny i jego rodzaje,
  o wymagalność obowiązku administracyjnego, w tym wykonalność decyzji administracyjnej,
  o wyłączenia spod egzekucji administracyjnej.

  3. Podmioty postępowania egzekucyjnego w administracji:
  o wierzyciel, zobowiązany, organ egzekucyjny i ich właściwość,
  o organy nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  4. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji:
  o stadia postępowania egzekucyjnego w administracji,
  o termin wszczęcia egzekucji administracyjnej.

  5. Czynności wierzyciela zmierzające do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji:
  o ustalenie wymagalności obowiązku administracyjnego,
  o upomnienie,
  o formy działań informacyjnych wobec zobowiązanego,
  o skarga na bezczynność wierzyciela,
  o wystawienie tytułu wykonawczego – w tym jego wymagana treść i forma przesłania oraz obowiązek aktualizacji tytułu wykonawczego.

  6. Wszczęcie i przebieg egzekucji administracyjnej:
  o termin wszczęcia egzekucji administracyjnej,
  o badanie dopuszczalności egzekucji przez organ egzekucyjny,
  o przyczyny nieprzystąpienia do egzekucji,
  o uprawnienia organu egzekucyjnego i egzekutora w ramach przeprowadzania egzekucji administracyjnej.

  7. Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji:
  o termin wniesienia,
  o przesłanki i tryb rozpatrzenia,
  o konsekwencje uznania zarzutów.

  DZIEŃ II

  1. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w administracji:
  o przesłanki,
  o skutki zawieszenia
  o forma,
  o podjęcie na nowo zawieszonego postępowania egzekucyjnego.

  2. Umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji:
  o przesłanki,
  o skutki prawne,
  o forma.

  3. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej:
  o przesłanki zbiegu,
  o tryb postępowania,
  o obowiązki organu egzekucyjnego, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji.

  4. Analiza wybranych środków egzekucyjnych należności pieniężnych:
  o egzekucja z pieniędzy,
  o z wynagrodzenia za pracę,
  o ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego,
  o a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych, z ruchomości i z nieruchomości.

  5. Środki egzekucyjne należności niepieniężnych:
  o grzywna w celu przymuszenia,
  o wykonanie zastępcze,
  o odebranie rzeczy ruchomej,
  o odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń,
  o przymus bezpośredni.

  6. Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji:
  o podmioty zobowiązane do ich uiszczenia,
  o rodzaje kosztów i wydatków egzekucyjnych,
  o możliwość ich umorzenia,
  o tryb ich określenia,
  o środki zaskarżenia.

  7. Case study, warsztaty, konsultacje.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

 • Metodyka: wykład, case study, warsztaty, konsultacje.
  Po zakończeniu omawiania poszczególnych punktów programu szkolenia, odbywają się warsztaty, omawiane są przypadki a także wykładowca wyjaśnia wątpliwości i odpowiada na pytania uczestników.

 • Ze względu na zakres merytoryczny szkolenie jest dedykowane w szczególności dla pracowników organów administracji publicznej występujących w roli wierzycieli, organów administracji publicznej, ale także dla prawników, w tym radców prawnych i adwokatów oraz innych osób, które są zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka aplikacji legislacyjnej. Od 2003 r. związana z organami administracji publicznej, od 2007 pełni funkcję dyrektora biura prawnego.

Wykładowa postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego na uczelniach wyższych, prowadzi również szkolenia dla organów administracji rządowej i samorządowej (łącznie ponad 1000 godzin przeprowadzonych szkoleń i wykładów).

Ekspert w ramach projektów bliźniaczych w Turcji, Chorwacji i na Ukrainie mających na celu dostosowanie systemów prawnych ww. państw do prawa Unii Europejskiej. Autorka publikacji książkowych i artykułów a także komentarzy do ustaw.

Szkolenia o podobnej tematyce