16 Godzin, 2 Dni

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 2-dniowe warsztaty praktyczne. 26-27 lutego 2015r. Poznań

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Postępowanie egzekucyjne w administracji ma na celu zrealizowanie świadczenia publicznoprawnego w drodze przymusu. Celem niniejszego szkolenia jest wskazanie zasad i mechanizmów skutecznej egzekucji wszelkich należności administracyjnoprawnych aspektów także przedstawienie praktycznych aspektów postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków wierzyciela. • Program szkolenia:

  1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres egzekucji w administracji.
  2. Zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną – sposoby rozstrzygnięcia w praktyce. Case study.
  3. Podmioty postępowania egzekucyjnego- organ egzekucyjny, wierzyciel, zobowiązany i inne podmioty.
   właściwość miejscowa,
   właściwość rzeczowa i funkcjonalna.
  4. Egzekucja należności pieniężnych - szczegółowe omówienie mechanizmów egzekwowania, uprawnień i poszczególnych etapów.
   Egzekucja z pieniędzy,
   Egzekucja z wynagrodzenia,
   Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego,
   Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
   Egzekucja z innych wierzytelności,
   Egzekucja z weksla i udziału w spółce z o.o.,
   Egzekucja z nieruchomości i ruchomości i inne,
  5. Egzekucja należności pieniężnych - szczegółowe omówienie mechanizmów egzekwowania, uprawnień i poszczególnych etapów.
   Grzywna w celu przymuszenia,
   Wykonanie zastępcze,
   Odebranie rzeczy ruchomej,
   Odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń,
   Przymus bezpośredni.
  6. Wszczęcie postępowania- wymogi formalne, organy właściwe, obowiązki wierzyciela. Czy wnioski egzekucyjne mogą być przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego?
  7. Okoliczności uwarunkowujące przerwanie biegu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
  8. Istota tytułu wykonawczego – tytuł jednolity i zagraniczny. Nowe obowiązki związane z tworzenie odpisów tytułów wykonawczych. W jakie sytuacji tworzy się dalszy tytuł wykonawczy a w jakiej ponowny w miejsce utraconego?
  9. Upomnienie - obowiązek umieszczenia daty doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wymagane, podstawę prawną braku tego obowiązku.
  10. Postępowanie w sytuacji gdy tytuł wykonawczy nie spełnia wymogów formalnych bądź obowiązek nie podlega egzekucji.
  11. Konsekwencje wszczęcie i prowadzenie egzekucji niezgodnej z prawem – dla wierzyciela i organu egzekucyjnego.
  12. Omówienie najistotniejszych przesłanek umorzenia i zawieszenia występujących
  w praktyce i podstaw ich zaskarżania przez wierzyciela.
  13. Wyłączenia spod egzekucji – czego nie może zająć organ egzekucyjny i jakie konsekwencje wynikają z tego dla wierzyciela
  14. Postępowanie uproszczone.
  15. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym.
   Zarzuty
   Zażalenie
   Skarga na czynności egzekucyjne
   Wniosek o wyłączenie spod egzekucji
   Żądanie zmiany lub uchylenie postanowienia w trybie przepisów KPA.
  16. Środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  17. Koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego (opłaty, a wydatki egzekucyjne, zasady ich ustalania i pobierania, możliwości zmniejszenia kosztów egzekucyjnych przez wierzyciela)
  18. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów postępowania:
   Odpowiedzialność odszkodowawcza,
   Odpowiedzialność porządkowa.

  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Inwestycja:
  1250 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

  Cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Zgłoszenie:

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).

  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:

  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Adres strony został usunięty


  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA

  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

  Uwaga:

  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • interaktywny wykład

   prezentacja PP

   indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe

   case study  Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:

  Szkolenie polecamy dla:

  pracowników jednostek administracji publicznej,

  urzędów skarbowych,

  izb skarbowych,

  urzędów celnych,

  zakładów ubezpieczeń społecznych zajmujących się prowadzeniem egzekucji administracyjnej, jak i pełniących funkcję wierzyciela w toczących się postępowaniach egzekucyjnych w administracji

  wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener:

Specjalizacja trenerska:

Magister prawa, radca prawny, Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu, członek Kolegium Izby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Uczestnik konferencji i seminariów naukowych, autor artykułów, opracowań i publikacji książkowych o zróżnicowanym charakterze dotyczących tematyki prawa finansowego, administracyjnego oraz cywilnego (opracowania problemowe, analiza wybranych zagadnień przedmiotowych, zbiory orzeczeń wraz z komentarzem, dokonywana na tle indywidualnych stanów faktycznych wykładania przepisów powszechnie obowiązujących). Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Szkolenia o podobnej tematyce