280 Godzin, 0 Dni

Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości

więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie słuchaczy z problematyką szacowania nieruchomości oraz przygotowanie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny nieruchomości

 • PROGRAM

  I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa (42 godz.)
  1. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości
  2. Stosunki cywilno-prawne
  3. Własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomościami
  4. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  5. Gospodarka nieruchomościami
  6. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
  7. Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych
  8. Zamówienia publiczne
  9. Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

  II. Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości (37 godz.)
  1. Podstawy ekonomii
  2. Nieruchomość jako dobro ekonomiczne
  3. Rynek nieruchomości
  4. Wartość jako kategoria obiektywna i subiektywna
  5. Elementy finansów i bankowości
  6. Elementy rachunkowości
  7. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

  III. Podstawy wiedzy technicznej (23 godz.)
  1. Podstawy budownictwa
  2. Podstawy kosztorysowania

  IV. Podstawy wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej (11 godz.)
  1. Gospodarka przestrzenna
  2. Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej

  V. Podstawy wiedzy z zakresu matematyki, statystyki i ekonometrii (17 godz.)
  1. Podstawy matematyki finansowej
  2. Podstawy statystyki i ekonometrii
  3. Metody masowej wyceny

  VI. Rzeczoznawstwo jako zawód - podstawowe wiadomości z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego (6 godz.)

  VII. Teoria i praktyka wyceny nieruchomości (96 godz.)
  1. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
  2. Źródłą informacji o nieruchomościach
  3. Wycena nieruchomości zurbanizowanych-przykłady
  4. Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych-przykłady
  5. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i roślin ozdobnych oraz gruntów pod wodami
  6. Wycena nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych
  7. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
  8. Wycena maszyn i urządzeń
  9. Wycena nieruchomości w wybranych krajach
  10. Zasady sporządzania operatu szacunkowego

  VIII. Zagadnienia uzupełniające (15 godz.)
  1. Wycena podmiotów gospodarczych
  2. Doradztwo na rynku nieruchomości
  3. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich UE

  IX. Umiejętności interdyscyplinarne (8 godz.)
  1. Sztuka argumentacji
  2. Wybrane zagadnienia dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami

  X. Seminaria dyplomowe i egzamin (25 godz.)


  Razem: 280 godz.


  Program został uzgodniony przez Ministra Budownictwa

 • Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych

 • Osoby z wykształceniem wyższym magisterskim

Zespół pracowników naukowych z wyższych uczelni oraz najlepszych specjalistów danej dziedziny

Szkolenia o podobnej tematyce