10 Godzin, 2 Dni

Podatek VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych w 2006 roku -

więcej terminów () mniej terminów
 • PROGRAM:

  Dzień I

  Podatek dochodowy od osób prawnych – wybrane zagadnienia

  Prowadzący: Paweł Rybaczyk  1. Zasady rozpoznawania przychodów podatkowych według zasady memoriału.

  - wystawienie faktury a przychód należny (czy wystawienie faktury zawsze powoduje automatyczne powstanie przychodu należnego ?),

  - rozpoznawanie przychodów należnych przy umowach leasingu, najmu i dzierżawy oraz w usługach ciągłych (energia, woda, gaz, telekomunikacja itp.),

  - problemy praktyki skarbowej ze wskazaniem przychodów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (odszkodowania, kary umowne, świadczenia nieodpłatne, odsetki za nieterminową zapłatę należności, kwoty podlegające zwrotowi przez pracownika z tytułu kształcenia finansowanego przez pracodawcę, prawo w umowie najmu do zwrotu nakładów na lokal lub budynek, itp.).  2. Nowa (od 2005 r.) kategoria przychodu z częściowo odpłatnego otrzymania rzeczy i praw oraz z innych świadczeń częściowo odpłatnych; w szczególności:

  - rozpoznawanie przychodu z korzystnego nabycia towarów, praw majątkowych i usług (nabycie w ramach promocji sprzedaży a także ze znacznym upustem lub rabatem, nabycie na wyprzedaży lub sprzedaży likwidacyjnej, nabycie w drodze licytacji w egzekucji administracyjnej, itp.),

  - kiedy wartość świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych nie stanowi przychodu podatkowego ?

  - zasady ustalania wartości przychodu ze świadczeń częściowo odpłatnych,

  - zasady opodatkowania przychodu ze zbycia rzeczy i praw nabytych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie oraz ze zbycia innych świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych,

  - amortyzacja podatkowa środków trwałych nabytych częściowo odpłatnie

  - korzystanie z usług pracy nieodpłatnej lub częściowo odpłatnej (praca członka zarządu spółki, skierowanie do pracy przez urząd pracy, praktyki zawodowe i studenckie itp.),

  - rozpoznawanie przychodów w przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo.  3. Wybrane uwarunkowania podatkowe w zakresie kosztów uzyskania przychodów:

  - nowe zmiany w Ordynacji podatkowej a koszty poniesione w celu uzyskania przychodów (obrona przez podatnika tezy, iż wydatki były poniesione w celu uzyskania przychodów),

  - modyfikacja od 2005 r. kosztowych zasad memoriału i kasy – rozszerzenie obszaru stosowania zasady kasy na wydatki ze stosunku pracy a także na składki ZUS, FP, FGŚP (skutki zmiany i kontrowersje prawne),

  - wydatki na reprezentację i reklamę oraz promocję i sponsoring (najważniejsze kwestie w świetle praktyki),

  - wydatki na podróże służbowe pracowników i innych osób,

  - wydatki na używanie obcych samochodów w firmie (samochód pracownika, menedżera, zleceniobiorcy, samochód wynajęty),

  - wydatki na ubezpieczenie pracowników,

  - wydatki na wynagrodzenia pracowników, premie, kształcenie, użycie samochodu prywatnego pracownika, zapewnienie lokalu mieszkalnego oraz użycie samochodów i telefonów służbowych do celów prywatnych,

  - uwarunkowania prawne i interpretacyjne zakazu uznawania za koszt uzyskania przychodów wydatków na zapewnienie świadczeń medycznych pracownikom,

  - rozpoznawanie kosztów uzyskania przychodu przy usługach ciągłych,

  - podatek VAT należny i naliczony jako koszt uzyskania przychodów,

  - koszty w jednoosobowych spółkach z o.o. (ryzyko zarzutu o zawarcie umów „z samym sobą”,

  - koszty podatkowe przy cenach transferowych (szczególna dokumentacja podatkowa i porozumienia cenowe).  4. Problemy podatkowe z rozliczeniem różnic kursowych od zobowiązań i należności.  5. Stosowanie zwolnienia od podatku dochodowego w odniesieniu do wypłat za granicę (odbiorcy w krajach UE) należności licencyjnych, odsetek i dywidend.  Dzień II

  Podatek od towarów i usług – wybrane problemy ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2005 roku oraz zmian planowanych na 2006 r. wynikających z projektu nowelizacji ustawy o VAT.  Prowadzący: Grzegorz Mularczyk  1. Nieodpłatne przekazanie towarów – podatkowe traktowanie czynności wykonywanych na potrzeby reprezentacji i reklamy

  • rodzaje czynności podlegających opodatkowaniu

  • wyłączenia dla próbek, prezentów o małej wartości i drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych

  • podstawa opodatkowania – kwestia podwójnego opodatkowania czynności wykonywanych nieodpłatnie

  • przekazanie towarów za granicę (czy i kiedy wystąpi eksport towarów lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów)  2. Opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło

  • pojęcie działalności wykonywanej samodzielnie

  • ustawowe przykłady czynności wykonywanych „niesamodzielnie”

  • wątpliwości związane z opodatkowaniem podatkiem VAT działalności wykonywanej samodzielnie w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych

  • zmiany do ustawy  3. Obowiązek podatkowy

  • moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku nadpłat

  • ustalenie obowiązku podatkowego dla transakcji, z tytułu których podatnikiem jest nabywca towaru lub usługi

  • zmiany dotyczące niektórych rodzajów czynności podlegających opodatkowaniu  4. Zasady ustalania miejsca opodatkowania czynności w zakresie dostaw towarów i świadczenia

  • zasady ogólne dla dostaw towarów i świadczenia usług

  • pośrednictwo w dostawie towarów i świadczeniu usług  5. Podstawa opodatkowania

  • zasady dokumentowania i rozliczania różnego rodzaju rabatów i premii pieniężnych

  • zasady ustalania podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (w tym uwzględnianie rabatów, korekty obrotu, rozliczenie importu usług zwiększającego wartość WNT)  6. Zmiany dotyczące odliczeń podatku naliczonego

  • zakres odliczeń z tytułu nabycia samochodów osobowych

  • limity zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w związku z wykonywaniem czynności niepodlegających opodatkowaniu dających prawo do odliczenia podatku naliczonego

  • ograniczenia odliczeń podatku naliczonego

  • zmiany dotyczące rozliczeń podatku naliczonego tzw. współczynnikiem sprzedaży oraz korekt podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych  7. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (tzw. ulga na złe długi)  8. Prawo podatnika do wystawiania, przechowywania i przesyłania faktur w formie elektronicznej  9. Inne zmiany do ustawy o VAT dotyczące:

  • ograniczeń stosowania sankcji za wykazanie w deklaracji kwoty zobowiązania podatkowego lub zwrotu różnicy podatku w nieprawidłowej wysokości

  • ewidencji w zakresie obrotu towarowego z krajami należącymi do UE

  • schematu opodatkowania marży przy dostawie towarów używanych, dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich  6. Pytania i odpowiedzi. • tak

 • wykłady z praktycznymi przykładami

doradza podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku VAT, autor wielu książek, w tym komentarzy do ustawy o podatku od towarów i usług, a także kilkudziesięciu artykułów poruszających tę tematykę. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. w Arthur Andersen, Ernst & Youngdoradca podatkowy, prawnik absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego); od 1995 r. czynnie wykonujący pracę w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (początkowo w Ministerstwie Finansów a następnie w spółce doradztwa podatkowego, obecnie partner w spółce doradztwa podatkowego Modzelewski Mularczyk Rybaczyk Sp z o.o.); autor szeregu publikacji na tematy podatkowe, wieloletni wykładowca w zakresie problematyki podatkowej, głównie w obszarze podatków dochodowych.

Szkolenia o podobnej tematyce