6 Godzin, 1 Dni

Podatek dochodowy od osób prawnych z uwzględnieniem zmian w 2015 roku

więcej terminów () mniej terminów
 • Podatek dochodowy od osób prawnych 2014/2015 r.

  1. Zmiany w CIT w 2014 r. oraz zmiany planowane na 2015 r.:
  a) opodatkowanie spółek komandytowo – akcyjnych,
  b) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
  c) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
  d) zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych,
  e) doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych,
  f) inne zmiany.

  2. Przychody podatkowe:
  a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – wykonanie usługi i zbycie rzeczy a moment powstania przychodu,
  b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
  c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych,
  d) refakturowanie a moment powstania przychodu,
  e) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (kary umowne, odszkodowania, koszty sądowe),
  f) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych i częściowo nieodpłatnych (zatrzymane dywidendy, nieodpłatne poręczenia, członkowie organów spółki bez wynagrodzenia),
  g) zasady dotyczące korygowania przychodów,
  h) wpływ zmian w VAT na rozliczanie przychodów w CIT.

  3. Koszty uzyskania przychodów:
  a) koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami,
  b) rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
  c) refakturowanie a moment rozpoznania kosztu,
  d) dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
  e) korygowanie kosztów,
  f) zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów od 2013 r. :
  - zapłata,jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne),
  - zasady dotyczące zmniejszania kosztów uzyskania przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy inny niż kalendarzowy, zakupy na raty, ograniczenia niekorzystnych skutków regulacji).

  4. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT (wynagrodzenia i składki, imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody, działania socjalne, świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe), omówienie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.

  5. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych /targach /szkoleniach /konferencjach), omówienie skutków interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r.

  6. Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (wierzytelności przedawnione, umorzone, odpisy aktualizujące, wierzytelności nieściągalne, zbywanie wierzytelności).

  7. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów).

  8. Samochody w działalności z uwzględnieniem zmian od 1 kwietnia 2014 r.:
  a) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia, leasing itp.), samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”, wpływ nowych regulacji w VAT na rozliczenia w CIT,
  b) samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe rozliczenia na gruncie CIT i PIT,

  9. Amortyzacja:
  a) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zasady ustalania wartości początkowej, metody i stawki amortyzacji, odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych,
  b) remont a ulepszenie, straty w środkach trwałych i likwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i rabatów, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

  10. Różnice kursowe w ujęciu podatkowym.

  11. Podatek u źródła:
  a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy, stawki podatku,
  b) przedmiot opodatkowania – odsetki / należności licencyjne / dywidendy / usługi niematerialne i inne,
  c) certyfikat rezydencji – problemy praktyczne oraz omówienie planowanych zmian na rok 2015 r.
  d) obliczanie i pobór podatku – informacje i zeznania (IFT – 2R, CIT 10 – Z).

 • certyfikat Akademii Biznesu MDDP

 • szkolenie

Szkolenia o podobnej tematyce