16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Planowanie logistyczne

Katowice Termin pewny 1 440,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie metod, technik i zasad planowania. Prezentowany w trakcie szkolenia warsztat narzędziowy planowania logistycznego w poszczególnych obszarach planowania przepływu materiałów – zakupów i zaopatrzenia, zapasów, magazynowania, logistyki produkcji, transportu i dystrybucji - obejmuje metody planowania, procedury i techniki planistyczne oraz algorytmy i zależności obliczeniowe. Podstawą przedstawienia zasad planowania są analizy praktycznych przypadków zastosowania oraz przykłady obliczeń i ćwiczenia rachunkowe.


  Korzyści dla uczestników
  • zapoznanie się ze znaczeniem logistyki dla realizacji planów całej firmy,
  • umiejętność wkomponowania planów logistycznych w strategie dotyczące łańcucha dostaw,
  • poznanie sposobu oddizaływania logistyki na wyniki finansowe firmy,
  • poznanie metod i narzędzi planowania przydatnych w logistyce,
  • umiejętność planowania działań logistycznych pod kątem redukcji kosztów,
  • poznanie metod i narzedzi pomiaru wyników realizacji planów logistycznych.

 • 1. Rola logistyki w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw:
  • koncepcja i cele logistyki,
  • podejście systemowe w logistyce (elementy systemu logistycznego i analiza relacji trade-off),
  • podejście procesowe w logistyce,
  • mapowanie i analiza procesów logistycznych,
  • rola logistyki w łańcuchu dostaw – koncepcja SCM,
  • podstawowe komponenty SCM (dom SCM) a logistyka,
  • zastosowanie koncepcji „lean” i „agile” w łańcuchu dostaw.

  2. Miejsce logistyki w planowaniu działalności przedsiębiorstwa:
  • rodzaje horyzontów planistycznych w przedsiębiorstwie,
  • cykl i okres planowania,
  • miejsce logistyki w strategii firmy,
  • planowanie działań logistycznych na poziomie operacyjnym,
  • formułowanie procedur postępowania w logistyce,
  • planowanie działań logistycznych w perspektywie łańcucha dostaw – sieciowa orientacja w planowaniu logistycznym.

  3. Planowanie logistyczne w obszarze dystrybucji:
  • zadania logistyki w sferze dystrybucji,
  • tworzenie logistycznej sieci dostaw,
  • strategie w sieciach logistycznych,
  • tworzenie długookresowych planów dystrybucji,
  • planowanie zasobów dystrybucji – sterowanie przepływem wyrobów gotowych,
  • planowanie transportu w dystrybucji (opcje i strategie transportowe),
  • planowanie potrzeb transportowych,
  • planowanie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową w sferze dystrybucji.

  4. Planowanie logistyczne w sferze produkcji:
  • tradycyjne a elastyczne systemy produkcji,
  • szczegółowe zadania i cele logistyki w sferze produkcji,
  • rola logistyki w produkcji zgodnej z koncepcją „lean”,
  • SOP jako punkt wyjścia w planowaniu działań produkcyjnych,
  • tworzenie głównego harmonogramu produkcji (MPS),
  • determinanty MRP i planowanie potrzeb materiałowych,
  • uwzględnianie potrzeby optymalizacji kosztów w planowaniu potrzeb materiałowych,
  • planowanie i bilansowanie obciążeń,
  • harmonogramowanie wprzód i w tył,
  • zastosowanie reguł priorytetu w harmonogramach,
  • planowanie przepływów materiałowych w ramach logistyki wewnętrznej,
  • narzędzia wspomagające zarządzanie przepływem informacji w sferze logistyki wewnętrznej.

  5. Planowanie logistyczne w obszarze zaopatrzenia:
  • relacja logistyki i zakupów zaopatrzeniowych,
  • zadania służb zaopatrzeniowych w przedsiębiorstwie,
  • rola logistyki w realizacji wybranych strategii zaopatrzeniowych,
  • tworzenie planu zaopatrzenia,
  • formułowanie budżetów materiałowych,
  • metody planowania dostaw zaopatrzeniowych
  • optymalizacja kosztów logistycznych w sferze zaopatrzenia.

  6. Logistyka w planach finansowych:
  • badanie wpływu logistyki na bilans przedsiębiorstwa,
  • badanie wpływu logistyki na rachunek zysków i strat,
  • budowanie budżetu logistycznego,
  • wyznaczanie ogólnych i cząstkowych celów finansowych dla sfery logistyki,
  • planowanie redukcji kosztów logistycznych w ramach target costing.

  7. Weryfikacja wykonania planów:
  • pomiar efektywności i skuteczności działań logistycznych,
  • rodzaje mierników logistycznych – mierniki proste i złożone,
  • ustalanie i analiza przyczynowo-skutkowa KPI,
  • badanie dynamiki wyników działań logistycznych,
  • raportowanie efektów działalności logistycznej.

 • ukończenia szkolenia

 • Szkolenie z zakresu planowania logistycznego jest kierowane do:
  • specjalistów-planistów i kierowników działów planowania logistycznego,
  • kierowników i specjalistów logistyki,
  • menedżerów i kierowników operacyjnych,
  • specjalistów i kierowników łańcuchów dostaw,
  • specjalistów, planistów i kierowników poszczególnych obszarów logistyki przedsiębiorstwa – zajmujących się:
  • zakupami i zaopatrzeniem,
  • zapasami,
  • logistyką produkcji i przepływem materiałów,
  • magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania,
  • transportem i spedycją,
  • sprzedażą i dystrybucją,
  • controllingiem operacyjnym w przedsiębiorstwie lub controllingiem logistyki.

 • 1 440,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce