14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Planowanie energetyczne w gminie

1 250,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • 2 – dniowe szkolenie ma na celu przybliżenie rozwiązań mających na celu efektywne zarządzanie energią w gminie. Nacisk kładziony jest na merytoryczne przygotowanie z zakresu nowoczesnych rozwiązań energetycznych oraz sposobów pozyskiwania środków finansowych na realizację tych inwestycji w gminie.

 • 1. Zagadnienia prawne mające wpływ na gospodarkę energetyczną w gminie
  • Ustawodawstwo międzynarodowe
  • Ustawodawstwo krajowe

  2. Dokumenty gminne dot. gospodarowania energią
  • Założenia do planu zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  • Plany gospodarki niskoemisyjnej
  • Strategie energetyczne

  3. Gospodarka energetyczna w gminie
  • Opracowywanie i aktualizowanie dokumentów energetycznych gminy
  • Analiza zasobów własnych
  • Określenie potencjału gminy w zasoby energetyczne
  • Wdrażanie działań poprawiających efektywność energetyczną
  • Wdrażanie inwestycji w energetykę odnawialną
  • Racjonalizacja zakupu i zużycia energii oraz poszanowanie energii w gminie
  • Współpraca z podmiotami gospodarczymi w obszarze energetyki
  • Promocja wdrażanych działań
  • Zwiększanie świadomości mieszkańców gminy na temat energetyki Współpraca z mieszkańcami na temat rozwoju energetycznego gminy

  4. Konsultacje społeczne
  • Rola akceptacji społecznej dla nowych inwestycji
  • Interesariusze w procesie inwestycyjnym
  • Lokalne konflikty związanych z inwestycjami energetycznymi
  • Sposoby partycypacji społecznej w gminie

  5. Funkcjonowanie rynku energii
  • Zasady funkcjonowania rynku detalicznego
  • Struktura rynku energii w Polsce
  • Regulacje rynku energii
  • Nowoczesne strategie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej

  6. Bezpieczeństwo energetyczne na szczeblu lokalnym
  • Dywersyfikacja źródeł energii
  • Energetyka odnawialna
  • Efektywność energetyczna

  7. Aspekty planowania przestrzennego dla energetyki w gminie
  • Lokalizacja inwestycji: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy czy decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Dokumenty sporządzone w postępowaniu planistycznym dotyczącym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
  • Monitoring środowiskowy przedrelizacyjny i porealizacyjny
  • Rola i obowiązki gminy oraz inwestora w procesie planowania przestrzennego

  8. Energetyka odnawialna
  • Słoneczna
  • Wiatrowa
  • Wodna
  • Geotermalna
  • Biomasa

  9. Aspekty finansowe energetyki na szczeblu gminnym
  • Wydatki energetycznych w gminie
  • Analiza ekonomiczna inwestycji energetycznych
  • Źródła finansowania wydatków i inwestycji energetycznych
  • Pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji energetycznych
  • ESCO

  10. Doradztwo w zakresie realizacji przedsięwzięć energetycznych

 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu

 • Szkolenia dopasowane są do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników, które badane jest kilka dni przed jego realizacją. W zależności od zagadnienia, szkolenia prowadzone są w formie warsztatów, wykładu, dyskusji, pracy indywidualnej oraz analizy sytuacji zastanej (studia przypadków).

 • • Przedstawiciele samorządów terytorialnych (JST) odpowiedzialni za procesy inwestycyjne oraz gospodarowania mieniem gminnym
  • Przedstawiciele administracji rządowej
  • Inwestorzy z branży energetycznej
  • Osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat zarządzania energią w jednostkach samorządu terytorialnego

 • 1250 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  konsultacje do 3 dni po szkoleniu

 • Cena obejmuje: • materiały dydaktyczne - autorski podręcznik • materiały piśmiennicze • świadectwo ukończenia • indywidualne konsultacji po szkoleniu • przerwy kawowe i obiadowe • każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez ABC SUN ENERGY • rabat 10% dla drugiej osoby z tej samej instytucji

Anna Dyląg

Mgr inż. Anna Dyląg jest absolwentką licznych studiów na Politechnice Łódzkiej oraz Uniwersytecie Łódzkim. W chwili obecnej finalizuje doktorat na Politechnice Łódzkiej dotyczący zarządzania energią w gminie. Będąc Ekspertem Komisji Europejskiej ds. energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej, ocenia składane wnioski oraz realizację projektów finansowanych z unijnych środków. Wspiera również Komisję Europejską w opracowaniu polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE oraz w realizacji programów UE. Będąca zarówno właścicielem firmy zajmującej się wykonawstwem instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych jak również naukowcem, kładzie szczególny nacisk na gruntownie przygotowane, funkcjonalne szkolenia dla różnych odbiorców. Swoje umiejętności trenerskie szlifuje podczas licznie realizowanych szkoleń (ok. 1000h) oraz pracy dydaktycznej w Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Łodzi (ok. 1500h).

Szkolenia o podobnej tematyce