12 Godzin, 2 Dni

Płace dla zaawansowanych warsztaty praktyczne w zakresie płac, świadczeń chorobowych z ubezpieczenia społecznego i rozliczeń składkowo-podatkowych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie płac, zapoznanie Uczestników z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, podparte praktycznymi przykładami ze wskazaniem na najczęściej popełniane błędy i sposobami ich rozwiązywania. Szkolenie ma charakter warsztatów, a każda z osób biorących udział w szkoleniu będzie mogła w sposób czynny w nim uczestniczyć.

 • DZIEŃ I

  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

  1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym:
  – pracowników,
  – zleceniobiorców,
  – osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
  – innych grup ubezpieczonych.

  2. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ubezpieczonych wymienionych w pkt.1.

  3. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych wymienionych w pkt. 1.

  4. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

  5. Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy.

  6. Zasady opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  DZIEŃ II

  PŁACE DLA ZAAWANSOWANYCH – WARSZTATY PRAKTYCZNE

  ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

  1. Zasady ustalania prawidłowej podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników w przypadku:
  – zmiany wymiaru czasu pracy – przeliczenie premii kwartalnych i rocznych,
  – zmiany regulaminu premiowania,
  – przyznania składników wynagrodzenia na czas określony,
  – likwidacji składnika wynagrodzenia,
  – przekroczenia limitu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  – wypłaty premii i nagród nieuregulowanych przepisami płacowymi.

  2. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla ubezpieczonych niebędących pracownikami w przypadku gdy:
  – niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia,
  – niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczenie było poprzedzone ubezpieczeniem z innego tytułu.

  3. Wyrównanie zasiłków w razie błędnego ustalenia podstawy jego wymiaru a korekty dokumentów rozliczeniowych.

  4. Skutki przekwalifikowania zasiłku chorobowego na wynagrodzenie za czas choroby.

  5. Konsekwencje nieprawidłowego ustalenia okresu zasiłkowego przez pracodawcę.

  6. Rozliczenie nadpłaty wynagrodzenia po dostarczeniu zwolnienia lekarskiego po terminie a składki ZUS.

  7. Zwrot składek emerytalno-rentowych w związku z przekroczeniem rocznego limitu:
  – ustalenie rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych,
  – przekroczenie rocznego limitu w okresie pobierania przez pracownika zasiłku macierzyńskiego, dodatkowego i rodzicielskiego,
  – zwrot składek członkom rodziny zmarłego pracownika,
  – zwrot składek byłemu pracownikowi,
  – opodatkowanie nadpłaconych składek.

  8. Składniki wynagrodzenia wypłacane w trakcie choroby a składki ZUS.

  9. Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika.

  10. Sposób dokonania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, świadczeń o charakterze socjalnym, umów zleceń i zasiłków:
  – potrącenia alimentacyjne,
  – potrącenia pozaalimentacyjne.

 • certyfikat Akademii Biznesu MDDP

 • wykłady

 • Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści oraz specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Magdalena Czapska

Szkolenia o podobnej tematyce