0 Godzin, 1 Dni

Pierwszy raport roczny wg MSR/MSSF

750,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • 10.00-10.30
  Jak wykorzystać Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej do budowania wartości spółki
  prof. Waldemar Frąckowiak - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, HLB Frąckowiak i Wspólnicy

  10.30-12.30
  Zastosowane zasady rachunkowości – skonsolidowane sprawozdanie wg MSR/MSSF
   prezentacja polityki rachunkowości spółki i adekwatny dobór zasad rachunkowości (MSSF/MSR) do profilu prowadzonej działalności spółki ze szczególnym uwzględnieniem momentu ujęcia zdarzeń gospodarczych w bilansie spółki i zastosowanych metod wyceny
   jakość i zakres informacji dodatkowej wychodzącej zwłaszcza poza ramy obligatoryjnej informacji oraz prezentacja zobowiązań pozabilansowych i zdarzeń po dacie bilansu
   nadzór nad prawidłowością sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF (rola audytora)
   prezentacja transakcji między stronami powiązanymi
   MSSF1 – wymogi informacyjne i prezentacyjne
   metody wyceny w MSSF. Na co warto zwrócić uwagę?
   prezentacja różnic w poszczególnych pozycjach bilansowych (skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg ZUoR a MSSF/MSR) – rola zarządu
   prezentacja różnic w poszczególnych pozycjach bilansowych – specyfika banków

  dr Radosław Ignatowski - Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego
  Mirosław Szmigielski - Dyrektor w Dziale Audytu i Doradztwa Księgowego PricewaterhouseCoopers
  Przemysław Kędzia – Partner HLB Frąckowiak i Wspólnicy
  Witold Czyż - Partner Ernst & Young
  Barbara Misterska-Dragan – Prezes Misters Audytor
  Robert Naczyński - Menedżer KPMG

  12.30-13.30
  Lunch

  13.30-16.00
  Przygotowanie pisemnego sprawozdania zarządu z uwzględnieniem propozycji IASB
   prezentacja jednostki sprawozdawczej i jej działań
   charakterystyka branży
   syntetyczne dane finansowe spółki za ostatnie lata
   informacja o kursie akcji
   strategia rozwoju spółki
   informacja o profilu ryzyka operacyjnego i finansowego
   informacja o istotnych zdarzeniach w ciągu roku jak, w tym o inwestycjach dokonanych i planowanych mających wpływ na sytuację finansową spółki zarówno w minionym roku jak i w przyszłości
   prognozy i długoterminowe plany finansowe

  Artur Sierant – Wiceprezes Zarządu PARKIET MEDIA S.A.
  Tomasz Orlik – TFI Pioneer
  Michał Wojciechowski – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
  Tomasz Prusek - Gazeta Wyborcza

  Użyteczność raportu rocznego dla akcjonariuszy
   informacje o przyszłości z uwzględnieniem czynników ryzyka (strategia, prognozy)
   jakość relacji inwestorskich
   kompletność i spójność oraz jasna i logiczna prezentacja danych
   dostępność raportu rocznego w internecie

  Krzysztof Grabowski – Radca Generalny w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
  Jarosław Dominiak – Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

 • 750 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce