16 Godzin, 2 Dni

Pewne przejście - Outplacement grupowy

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • ETAP I: KOMUNIKACJA PROCESU OUTPLACEMENTU  Czas trwania: 2-3 dni  Na potrzeby realizacji programu PEWNE PRZEJŚCIE – OUTPLACEMENT GRUPOWY konsultanci RESOLUTIO opracowują formę komunikacji – zaproszenie dla Uczestników do udziału w programie. Zaproszenie dystrybuowane jest do potencjalnych Uczestników projektu, aby mogli zapoznać się z proponowanym zakresem działań, czasem trwania, tematyką oraz osobami realizującymi program.

  ETAP II: WARSZTAT  Czas trwania: 16 godzin / 2 dni szkoleniowe

  Uczestnicy: w jednej grupie bierze udział 6-12 osób

  Miejsce: do ustalenia

  ETAP III: KONSULTACJE INDYWIDUALNE  Czas trwania: 1 miesiąc (4 spotkania co tydzień)

  lub

  3 miesiące (8 spotkań co tydzień lub co dwa tygodnie)

  Uczestnicy: osoby, które wzięły udział w warsztacie

  Miejsce: do ustalenia (siedziba pracodawcy lub firmy Resolutio Doradztwo Personalne)

  Cele programu  Celem programu PEWNE PRZEJŚCIE – OUTPLACEMENT GRUPOWY jest udzielenie wsparcia pracownikom zagrożonym zwolnieniem lub będących w okresie wypowiedzenia umów o pracę w zakresie poruszania się po rynku pracy i płynnego przejścia na nowe stanowisko pracy.  Cel ten będzie realizowany poprzez dwukierunkowe działanie:  • wsparcie psychologiczne skoncentrowane na metodach radzenia sobie z sytuacją utraty pracy, diagnozie własnych umiejętności, dostrzeganiu możliwych kierunków działania, pobudzenie aktywnej postawy skoncentrowanej na przyszłości  • wsparcie merytoryczne skoncentrowane na zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu poruszania się po współczesnym rynku pracy, docierania do potencjalnych pracodawców, przygotowania się do spotkania z nową organizacją  Outplacement – korzyści dla pracownika

  • Określenie optymalnych kierunków i możliwości kontynuowania pracy zawodowej

  • Zwiększenie swoich szans na rynku pracy m.in. poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu poruszania się po nim

  • Utrzymanie wysokiego poziomu/wzmocnienie samooceny oraz motywacji dla działania m.in. poprzez identyfikację swoich mocnych stron oraz analizę własnych umiejętności

  • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi osobami będącymi w podobnej sytuacji

  • Efektywność w poszukiwaniu pracy, m.in. poprzez racjonalne zaplanowanie działań zmierzających do objęcia nowego stanowiska

  • Większa szansa na utrzymanie ciągłości zatrudnienia

  • Zmniejszenie poziomu stresu związanego z utratą pracy  Outplacement - korzyści z dla pracodawcy

  • Potwierdzenie i utrzymanie dobrej opinii o firmie wśród personelu pozostającego w organizacji jako pracodawcy dbającego o pracowników również w trudnych sytuacjach, wzrost morale pracowników

  • Zwiększenie zaufania pracowników do pracodawcy dzięki istnieniu wsparcia jakie organizacja może im zaoferować, gdy znajda się w podobnej sytuacji

  • Poprawa atmosfery i stosunków międzyludzkich wewnątrz firmy, która obniża niebezpieczeństwo spadku wydajności pracy pozostającego w niej personelu w okresie zmian i po ich wprowadzeniu

  • Polepszenie wizerunku firmy w oczach kontrahentów

  • Polepszenie wizerunku firmy w oczach społeczności lokalnej oraz instytucji rynku pracy, postrzeganie firmy jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego

  • Redukcja kosztów związanych ze zwolnieniami

 • Tematyka warsztatów

  Racjonalne metody radzenia sobie z sytuacją utraty pracy i związanym z nią stresem
  • Analiza sytuacji. Diagnoza czynników, które spowodowały decyzję firmy o rozwiązaniu umowy (zarówno po stronie firmy, jak i pracownika)
  • Pierwsze zarysy projektu zmian w sposobach działania i odnajdywania się w rzeczywistości zawodowej. Dostrzeżenie nowych szans w nowej sytuacji

  Diagnoza kompetencji i cech. Wzięcie pod lupę własnych atutów, przydatnych na rynku pracy
  • Analiza osiągnięć
  • Diagnoza potencjału
  • Analiza cech osobowości

  Projektowanie kariery
  • Poszukiwanie nowych sposobów realizowania swojego potencjału
  • Identyfikowanie obszarów rynku, gdzie istnieje zapotrzebowanie na umiejętności, wiedzę i cechy posiadane przez Uczestnika
  • Redefiniowanie celów. Planowanie wsteczne – technika projektowania działań
  • Techniki budzenia motywacji i mobilizowania zasobów pozwalających na zrealizowanie planu

  Przygotowanie do ponownego wejścia na rynek pracy
  • Analiza rynku pracy pod kątem zainteresowań uczestnika
  • Źródła informacji o pracy – poruszanie się po rynku pracy, metody poszukiwania ofert pracy, budowanie sieci kontaktów
  • Jak i gdzie szukać szkoleń
  • Metody rekrutacji
  • Sporządzanie CV, formułowanie listów motywacyjnych
  • Rozmowa rekrutacyjna, autoprezentacja


  Jak przetrwać trudny okres
  • Wymiana doświadczeń i praktycznych rad dotyczących sposobów radzenia sobie z trudną sytuacją finansową i psychologiczną związaną z utratą pracy


  Metody pracy: Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi z wykorzystaniem prezentacji, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji, kwestionariuszy i testów, ćwiczeń symulacyjnych.

  Czas trwania: 16 godzin / 2 dni szkoleniowe
  Uczestnicy: w jednej grupie bierze udział 6-12 osób
  Miejsce: do ustalenia


  Tematyka konsultacji indywidualnych

  Określenie indywidualnego celu zawodowego
  • Analiza dotychczasowych doświadczeń
  • Diagnoza umiejętności, kwalifikacji, mocnych i słabych stron, cech osobowości
  • Diagnoza indywidualnych potrzeb oraz możliwości kontynuacji pracy zawodowej
  • Wyznaczenie celu zawodowego w oparciu o kwalifikacje oraz zainteresowania zawodowe

  Opracowanie planu działania
  • Analiza rynku pracy pod kątem wyznaczonego celu indywidualnego
  • Określenie poszczególnych etapów działania

  Przygotowanie do nawiązania relacji z potencjalnym pracodawcą
  • Dostosowanie dokumentów aplikacyjnych
  • Symulacje rozmów kwalifikacyjnych
  • Praca nad prezentacją własnych atutów
  • Przygotowanie do negocjacji z pracodawcą

  Aktywne wejście na rynek pracy
  • Docieranie do ofert pracy zgodnych z oczekiwaniami
  • Budowanie sieci kontaktów
  • Udział w rozmowach kwalifikacyjnych
  • Analiza odbytych spotkań

  Informacja zwrotna
  • Podsumowanie osiągnięć Uczestnika (sukcesów i porażek)
  • Informacja zwrotna na temat stworzonych dokumentów aplikacyjnych
  • Informacja zwrotna na temat funkcjonowania w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej i korekta popełnianych błędów


  Metody pracy: Konsultacje indywidualne prowadzone są przez doświadczonych konsultantów, z wykorzystaniem metod aktywnej pracy samodzielnej oraz z osobami wspierającymi, kwestionariuszy i testów. Podczas realizacji programu, odbywa się systematyczne monitorowanie działań podejmowanych przez Uczestników. Otrzymują oni również zadania do samodzielnego wykonania, które omawiane są z konsultantami podczas indywidualnych spotkań.

  Czas trwania: 1 miesiąc (4 spotkania x 1,5 godz. – co tydzień)
  lub
  3 miesiące (8 spotkań X 1,5 godz. – co tydzień lub co dwa tygodnie)

  Uczestnicy: osoby biorące udział w warsztatach
  Miejsce: do ustalenia

  Uwaga !
  Uczestnicy programu mają możliwość indywidualnego umówienia się na zakres tematyczny oraz czasowy konsultacji, uzależniony od potrzeb każdej osoby oraz możliwości firmy, która decyduje się na program. Warunki formalne do uzgodnienia.

 • Program adresowany jest do Firm planujących zwolnienia grupowe lub indywidualne:

  • pracowników liniowych

  • specjalistów niższego i średniego szczebla

  • menedżerów niższego szczebla

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • udostępnienie sali szkoleniowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Marcjanna Góralczyk-Przychocka – psycholog (dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1990), trener, coach. Od 2000 r. współpracuje z firmami szkoleniowymi i doradczymi, angażując się w projekty mające na celu rozwój zespołów i kompetencji zawodowych menadżerów. Udziela informacji zwrotnej po ocenie metodą 360 stopni oraz Assessment Centre, „specjalizując się” w feedbacku dla menadżerów posiadających szeroki zakres odpowiedzialności i zajmujących najwyższe stanowiska w firmie.Marzena Sadowska–Kawka – psycholog ze specjalizacją doradztwa zawodowego (dyplom Uniwersytetu Łódzkiego, 2001), trener, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz oceny i rozwoju pracowników. Doświadczenie zdobyła m.in. w firmie rekrutacyjnej oraz w organizacji pozarządowej, prowadząc projekty aktywnego poszukiwania pracy oraz kierując Biurem Pośrednictwa Pracy. Aktualnie jako Starszy Konsultant w RESOLUTIO zajmuje się przygotowaniem, realizacją i koordynowaniem projektów Assessment i Development Centre, tworzeniem i rozwijaniem modeli kompetencyjnych, narzędzi oceny kompetencji oraz narzędzi rozwojowych. Pełni role asesora i koordynatora sesji AC/DC, udziela informacji zwrotnej uczestnikom. Prowadzi szkolenia.Karolina Gołacka – psycholog oraz absolwentka zarządzania, doktorantka Instytutu Psychologii PAN i SWPS, studentka studiów podyplomowych z zakresu coachingu. Od ponad czterech lat zajmuje się tematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących na rynku firmach, pracując zarówno w wewnętrznym dziale personalnym, jak i realizując projekty doradcze jako konsultant międzynarodowej firmy doradztwa personalnego. Podczas swojej pracy zajmowała się rekrutacją na stanowiska specjalistyczne oraz menedżerskie, opracowaniem i wdrożeniem systemu ocen okresowych, koordynacją, planowaniem i prowadzeniem szkoleń. Koordynowała i brała udział w procesach Assessment/Development Centre, a także prowadziła indywidualne i grupowe projekty outplacement.

W RESOLUTIO uczestniczy w procesach Assessment/Development Centre jako asesor, bierze udział w wypracowywaniu narzędzi rozwojowych, a także tworzy zadania symulacyjne.

Szkolenia o podobnej tematyce