16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 20

Pełnomocnictwa Jak tworzyć bezpieczny system pełnomocnictw w spółce, organizować dokumenty, nadawać i nadzorować uprawnienia?

Trwa nabór 1 670,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapraszamy Państwa na dwudniowe warsztaty podczas których:

  Dowiesz się, w jaki sposób zarządzać procesem nadawania pełnomocnictw w organizacji
  Zdobędziesz informacje o tym, jak dostosować uprawnienia pełnomocnika/prokurenta do indywidualnych potrzeb organizacyjnych spółki
  Zdobędziesz kompleksową wiedzę o tym: jak zabezpieczyć działania pełnomocnika w kontraktach handlowych, jaka jest odpowiedzialność pełnomocników wobec spółki, co zrobić, kiedy pełnomocnik przekroczy swoje uprawnienia?

 • 09.00-09.30 rejestracja i powitalna kawa i herbata
  09.30 rozpoczęcie zajęć

  REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE PEŁNOMOCNICTW

  Kodeks cywilny podstawowym źródłem w zakresie uregulowania instytucji pełnomocnika.
  Wewnętrzne regulacje w firmie dot. zasad udzielania / odwoływania pełnomocnictw.
  Case study: procedura wewnętrzna dotycząca udzielania/odwoływania pełnomocnictw – czy potrzebna, czy pomocna a może to zbędny dokument?
  Treść regulacji wewnętrznej - co powinna zawierać procedura aby skutecznie mogła być wykorzystana w firmie?
  Czy warto stworzyć wzory pełnomocnictwa funkcjonujących w przedsiębiorstwie?

  PO CO FIRMIE PEŁNOMOCNIK?

  Kiedy firma powinna skorzystać z instytucji pełnomocnika?
  Czym jest pełnomocnictwo? Różnice w formach działania w imieniu i na rzecz spółek – członkowie Zarządu, pracownicy, pełnomocnicy.
  Czy pełnomocnik to zawód – świadczenie usług czy funkcja w firmie.
  Case study: pełnomocnik chce wynagrodzenia, czy należy wynagradzać pracownika za dodatkową funkcję?
  Różnice między pełnomocnictwem a upoważnieniem.
  Definicja czynności prawnej a czynności faktycznej – do których czynności konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa?
  Rodzaje pełnomocnictw: pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe czy szczególne. Jak prawidłowo wybrać rodzaj?

  SKUTECZNE UDZIELENIE I ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

  Prawidłowa reprezentacja spółek kluczowa dla ważności dokumentu.
  Case study: dane Zarządu w KRS są niezgodne ze stanem faktycznym (odwołanie poszczególnych członków) – czy ma to wpływ i ewentualnie jaki na ważność udzielonego pełnomocnictwa?
  Udzielanie pełnomocnictw. Kto może skutecznie udzielić pełnomocnictwa w firmie?
  Forma pełnomocnictwa – kiedy jest ważne, czy zawsze musi być na piśmie?
  Reprezentacja firmy w zakresie obowiązków na stanowisku. Czy to wystarczy, aby móc np. złożyć wiążącą ofertę klientowi spółki?
  Czy pełnomocnictwo udzielone ustnie jest ważne? Jak udowodnić treść ustnego pełnomocnictwa?
  Case study: Jakie akty staranności firma powinna podjąć, aby z właściwymi osobami ze strony kontrahenta mogła zawrzeć umowę?
  Case study: Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo do zawarcia w imieniu spółki umowy sprzedaży towarów/ usług dla dyrektora Finansowego? Czy i jaką ponosi on odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy w imieniu firmy?
  Case study: Czy można skutecznie ograniczyć prokurenta do zawierania w imieniu firmy jedynie umów na kwotę nie przekraczającą 100.000 Euro?
  Skuteczne odwołanie pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego.
  Case study: Śmierć mocodawcy podczas postępowania cywilnego: obowiązki pełnomocnika, losy postępowania
  Case study: Pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego. Czy taka forma jest wymagana do jego skutecznego odwołania?
  Case study: Odwołanie pełnomocnictwa poprzez utrwalenie oświadczenia o odwołaniu na poczcie głosowej w telefonie – orzecznictwo sądów, praktyka, ryzyka.

  OGRANICZENIA PEŁNOMOCNIKA W DZIAŁANIU

  Ograniczenia co do zakresu
  Ograniczenia kwotowe
  Ograniczenia czasowe

  SZCZEGÓLNE RODZAJE PEŁNOMOCNICTW

  Prokura - jakie są różnice? Kompetencje prokurenta a pełnomocnika. Ich obowiązki oraz odpowiedzialność.
  Czase study: problemy z prokurą łączną niewłaściwą „mieszaną” - stanowisko Sądu Najwyższego, praktyka w innych firmach, rekomendacja.
  Członek Zarządu pełnomocnikiem spółki. Czy to rozwiązanie warte jest wdrożenia w firmie?
  Case study: czy prokurent może być pełnomocnikiem do zawierania umów z członkami zarządu? Sprzeczne stanowiska sądów w tym zakresie.
  Pełnomocnictwo udzielone na czas nieokreślony – czy warto ponosić ryzyko?
  Falsus procurator - skutki działania rzekomego pełnomocnika dla spółki

  TREŚĆ PEŁNOMOCNICTWA ZAPEWNIAJĄCA BEZPIECZEŃSTWO FIRMY – WARSZTATY I PRACA NAD DOKUMENTEM

  Gdy w obiegu jest kilka egzemplarzy takiego samego pełnomocnictwa – na co zwracać uwagę? – konieczne zapisy w treści pełnomocnictwa.

  PROWADZENIE REJESTRU PEŁNOMOCNICTW – OBOWIĄZEK CZY MOŻLIWOŚĆ

  Zakres i forma rejestru prowadzonego w firmie.
  Po co nam ten rejestr?

  ZAKOŃCZENIE PEŁNOMOCNICTWA / PROKURY

  Wygaśnięcie pełnomocnictwa – czy zawsze należy wpisać ważność pełnomocnictwa datą kalendarzową?
  Case study: udzielenie pełnomocnictwa na czas trwania stosunku pracy – rekomendacja w zakresie zastosowania takiej formy. Co gdy taki pracownik / pełnomocnik jest w okresie wypowiedzenia? rozwiązanie stosunku pracy a wpływ na udzielone pełnomocnictwo – analiza przypadków praktycznych.
  Niebezpieczne zapisy art. 105 k.c. – jak uniknąć wpadki?
  Odwołanie pełnomocnictwa / prokury – skuteczna forma.
  Jak powiadomić kontrahentów o odwołaniu pełnomocnictwa / prokury?
  Rezygnacja pełnomocnika / prokurenta – kiedy jest skuteczna?

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ INDYWIDUALNA OSÓB PODPISUJĄCYCH KONTRAKTY (CZŁONKOWIE ZARZĄDU FIRMY, PEŁNOMOCNICY, PROKURENCI)

  Case study: pełnomocnik jednocześnie pracownikiem spółki – jakie konsekwencje można przewidzieć, gdy dokona czynności prawnej na szkodę spółki?

  16.00 Zakończenie szkolenia

 • Otrzymywane po ukończeniu szkolenia.

 • Szkolenie prowadzone w formie wykładów połączonych z warsztatami. Liczne analizy przepisów, przypadków, dokumentów, połączone z dyskusją zostały dobrane w taki sposób, aby pokazać szeroki wachlarz rozwiązań i aby zapewnić uczestnikom zdobycie umiejętności zarządzania pełnomocnictwami w firmie.

 • Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

  Dyrektor Departamentu Organizacji i Obsługi Prawnej
  Menedżerów i specjalistów ds. obsługi władz spółki
  Specjalistów ds. organizacyjnych
  Specjalistów w działach prawnych
  Asystentów zarządu i rady nadzorczej
  Osoby pełniące funkcję prokurentów i pełnomocników
  Osoby odpowiedzialne za nadawanie pełnomocnictw

 • 1 670,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie

dr hab. Marta Litwińska - Werner

Wykładowca i praktyk. Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na Podyplomowym Studium Prawa Spółek na tej uczelni, a także na Akademii Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej. Stypendystka Instytutu Max’a Planck’a w Hamburgu. Zajmuje się także szeroko pojętą praktyką prawniczą, jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie ,aktualnie pełni funkcję of counsel w kancelarii Röhrenschef.
Specjalizuje się w prawie spółek, umowach handlowych - krajowych i międzynarodowych, zabezpieczeniach wierzytelności, papierach wartościowych, prywatyzacji. Opiniuje różnorodne projekty z zakresu stosunków korporacyjnych, a także doradza przy konstruowaniu umów handlowych oraz w sprawach z zakresu prowadzenia sporów sądowych (sądy powszechne i arbitraż), w tym przede wszystkim o charakterze międzynarodowym. Wielokrotnie występowała jako wykładowca na seminariach, konferencjach, a także szkoleniach dla praktyków, w tym także dla sędziów, aplikantów notarialnych i radcowskich.
Jest autorką uważanego za jedno z najlepszych na rynku opracowań tego typu, Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wyd.C.H.Beck, wyd.3, Warszawa 2007, a także licznych opracowań książkowych (także jako współautor) oraz artykułów, komentarzy i glos do orzeczeń Sądu Najwyższego (łącznie ponad 100) na łamach czasopism profesjonalnych takich jak: Przegląd Prawa Handlowego, Prawo Papierów Wartościowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.

Szkolenia o podobnej tematyce