14 Godzin, 2 Dni

Optymalizacja zasobów pracy i analiza ryzyka personalnego

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Po zajęciach uczestnicy szkolenia będą w stanie odpowiedzieć na następujące pytania:

  jakie cele optymalizacji są brane pod uwagę w realiach przedsiębiorstw, czy jest wskazane i możliwe określenie ram czasowych, jakie czynniki mają decydujący wpływ na proces optymalizacji, podział czynników na pozytywne/negatywne,

  jakie są uwarunkowania zasobów ludzkich w odniesieniu do procesów optymalizacyjnych w przedsiębiorstwie, jak ma się do tego wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny pracodawcy,

  jak możemy podejść do struktur występujących w firmie, w jaki sposób przejść przez analizę wielkości zespołów/rozpiętości kierowania, jak zastanowić się nad możliwościami optymalizacji wielkości zespołów,

  jak wybrać właściwą metodę analizy stanu obecnego,

  jak powiązać optymalizację z przedsięwzięciami w zakresie wynagradzania (np. wartościowanie), czy potrzebne jest rozważenie przedsięwzięć dodatkowych (mini – audyt, ankiety),

  jak powinno wyglądać typowanie “dobrych” wskaźników oraz wybór wskaźników, metod ewaluacji możliwych do zastosowania w realiach przedsiębiorstwa,

  jak powinno wyglądać wdrażanie procesu w realiach przedsiębiorstwa oraz jego dokumentacja, dlaczego potrzebne jest korzystanie z “sojuszników”, jaki powinien być wybór modelu zaangażowania kadry, jaki ma być sposób komunikacji dla przedsięwzięć optymalizacyjnych

  czym kończy się proces optymalizacji, co otrzymujemy w jego efekcie.

 • Wprowadzenie

  Kluczowe pojęcia: optymalizacja, audyt organizacyjny
  Cele optymalizacji w firmie
  Czynniki ogólnofirmowe mające wpływ na działania optymalizacyjne w firmie
  Proces optymalizacji – ramy czasowe
  Czym jest przerost zatrudnienia w organizacji
  Zasady racjonalnego ograniczania przerostów zatrudnienia

  Czynniki dotyczące zasobów kadrowych, które muszą być brane pod uwagę przy optymalizacji

  Pula kapitału intelektualnego/zasobów wiedzy – w trzech perspektywach
  Pula talentów
  Pula potencjału demograficznego
  Kwestia ponownego pozyskiwania pracowników i kwestia wizerunku pracodawcy

  Czynniki zespołowe
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Optymalizacja – pożądana wielkość zespołu
  Praca zespołowa – 8 kluczowych elementów
  Ilu pracowników na kierownika – znaczenie rozpiętości kierowania w dzisiejszych realiach biznesowych
  Wskaźniki rozpiętości kierowania w różnych typach organizacji i różnych rodzajach struktur – przykłady


  Metody analizy pracy/ zatrudnienia – przegląd metod i stosowanych narzędzi, zalety i wady

  a) Analiza ogólnofirmowa
  Pozyskiwanie danych – źródła, ich wady i zalety
  Analiza dokumentów i analiza wskaźnikowa
  Określenie planu funkcji w przedsiębiorstwie, podział na funkcje kluczowe i pomocnicze, przypisanie wag poszczególnym funkcjom
  Wskaźniki dotyczące procesu pracy/ zatrudnienia – ogólnofirmowe
  Kontynuacja analizy ogólnofirmowej po zebraniu danych szczegółowych

  b) Analiza szczegółowa
  5 metod szczegółowej analizy pracy
  Analiza pracy – obciążeniowa – przykład formularza dla pracowników
  Analiza pracy dotycząca realizowanych obowiązków i zadań – przykład formularza dla kierowników/ pracowników
  Gradacja zadań/obowiązków – matryca do zastosowania w opisie/ formularzu


  Efektywność wynagrodzeń a kwestii optymalizacja potencjału pracy

  Co to znaczy wynagrodzenie efektywne
  Możliwości i ograniczenia efektywności wynagrodzeń
  Kluczowe wskaźniki związane z obszarem wynagrodzeń
  Brak informacji i nadmierne rozbudowanie świadczeń i bonusów – racjonalizacja podejścia do oczekiwań pracowników
  Możliwości analiz (audytów) dotyczących wynagrodzeń (z wyłączeniem procesu wartościowania)

  Wskaźniki/ ewaluacja w procesie optymalizacji zasobów pracy

  Kompleksowe wskaźniki i parametry stosowane w odniesieniu do procesów optymalizacyjnych dotyczące zatrudnienia
  Wskaźniki dotyczące procesu pracy/ zatrudnienia – szczegółowe, wskaźniki rekomendowane do doraźnego zastosowania oraz wskaźniki długoterminowe
  Ewaluacja miękka – przykłady (komunikacja, nastroje pracowników, atmosfera pracy)

  Organizacja procesu optymalizacjiSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Formalno-prawne aspekty procesu optymalizacji, normy wewnętrzne powiązane z procesem, znaczenie podziału zadań i odpowiedzialności – szczególna rola i szczególne zobowiązanie kadry kierowniczej
  Wytyczne dla komunikacji wewnętrznej (przykłady komunikatów dla kadry i dla pracowników)
  Wykorzystanie dotychczasowych narzędzi kadrowych – możliwości i ograniczenia
  Pułapki outsourcingu – przykłady związane z restrukturyzacją
  Rezultaty diagnozy – podejmowanie decyzji co dalej
  Pole manewru” organizacji a uzależnienie od możliwości menedżerów
  Ewolucyjna racjonalizacja czy rewolucyjna zmiana kadrowa
  Szanse i zagrożenia związane z radykalnymi decyzjami
  Opcje łagodzące przebieg procesu
  Sposoby angażowania kierowników
  Ustalenie zasad podejmowania decyzji jako kwestia kluczowa
  Zakres prac zespołu i jego uprawnienia/obowiązki,
  Regulamin prac zespołu ds. optymalizacji – przykład dokumentu
  Przykład procedury optymalizacyjnej
  Co “kończy” optymalizację, co powinno znaleźć w dokumencie podsumowującym (raport)

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce