7 Godzin, 1 Dni

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - aktualne przepisy i zmiany od 1.01.2018 r.

więcej terminów () mniej terminów
 • Na szkoleniu omówimy aktualnie obowiązujące przepisy oraz wchodzące w życie zmiany od 1 stycznia 2018 roku.

  Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która obowiązuje od 1.01.2014 roku, wprowadziła nowe rozwiązania prawne, które dotychczas nie były stosowane w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

  Celem szkolenia jest omówienie przepisów nowego prawa, w tym dotychczasowych obowiązków, które w podobnej postaci są obecne w nowej ustawie, jak też zwrócenie uwagi i przedstawienie całkiem nowych rozwiązań w zakresie obowiązków dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych.

  Wykładowca przedstawi również i omówi rozporządzenia, wydane do nowej ustawy, które obowiązują od 1 stycznia 2015.

  Na szkoleniu przedstawimy m.in:
  • nowy zakres opakowań podlegających przepisom,
  • nowe sposoby realizacji obowiązków, szczególnie w kontekście opakowań środków niebezpiecznych oraz opakowań wielomateriałowych,
  • nowe obowiązki nałożone na wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, w tym m.in. w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych,
  • nowe obowiązki sprawozdawcze.

  Szkolenie obejmuje również omówienie procesów samego zagospodarowania odpadów opakowaniowych przez prowadzących odzysk i recykling, w tym przybliżenie nowej dokumentacji potwierdzającej przetworzenie odpadów i nowych zasad jej wystawiania a także nowych form kontroli prowadzenia tych procesów.

  W trakcie szkolenia zostanie również omówiony projekt ustawy o zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, którego uchwalenie jest planowane w 2017 roku. Zmiany te w głównej mierze dotyczyć będą objęcia torebek foliowych odrębnymi regulacjami ale planowane są również dodatkowe zmiany obecnie obowiązujących przepisów.

  Więcej informacji: http://www.jgt.pl/szkolenia/ochrona-srodowiska-2017ops

 • Część I,

  1. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
  o Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe.
  o Wymagania zasadnicze dla opakowań.
  o Nowe oznakowanie opakowań.
  o Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
  o Nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań.
  o Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
  o Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków.
  o Pomoc de minimis w zakresie zwolnienia z opłaty produktowej.
  o Rejestr przedsiębiorców.
  o Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
  o Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
  o Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych.
  o Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań.
  o Nowe obowiązki organizacji odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
  o Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
  o Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych aktualne na rok 2017.
  o Nowa dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania.
  o Jednostkowe stawki opłat produktowych.
  o Nowy wzór sprawozdania obowiązujący za rok 2015 i 2016 o opakowaniach wprowadzonych do obrotu, uzyskanych poziomach odzysku i recyklingu oraz o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzany przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych limitów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych - przykłady wypełniania sprawozdań.
  o Nowe rozporządzenia obowiązujące od 1 stycznia 2015 wydane do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

  2. Nowa - stara ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
  o rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy,
  o nowy sposób rozliczania wprowadzonych do obrotu produktów,
  o rejestr przedsiębiorców,

  3. Projektowane zmiany w zakresie opakowań oraz gospodarki odpadami opakowaniowymi wynikające ze zmiany prawa UE oraz doprecyzowujących obecnie obowiązujące przepisy, w tym m.in.:
  o objęcie torebek foliowych szczególnymi regulacjami,
  o doprecyzowujące przepisów w zakresie obliczania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu,
  o określenie konsekwencji, jakie będą wynikać z przeprowadzonych audytów,
  o doprecyzowanie regulacji dotyczących rozliczania opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych przez porozumienia,
  o zmiany w zasadach wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk i recykling.

  4. Panel dyskusyjny – pytania, dyskusja.

  Część II

 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

 • Szkolenie oparte będzie na analizie dotychczasowych i planowanych sposobów realizacji obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu poparte szeregiem praktycznych przykładów realizacji tych zadań. Szczegółowe omówienie tych przepisów pozwoli przedsiębiorcom dostosować się do nowego stanu prawnego oraz przyjąć optymalny sposób realizacji ustawowych obowiązków właściwy dla profilu danej działalności gospodarczej.

  Uwaga: ostatnia godzina zajęć jest przeznaczona na konsultacje z trenerem.

 • Adresaci szkolenia:
  • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, a więc: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów,
  • podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych czyli prowadzące ich odzysk i recykling,
  • organizacje odzysku opakowań,
  • administracja publiczna, w szczególności urzędy marszałkowskie, których rola w systemie zagospodarowania odpadów opakowaniowych zdecydowanie wzrosła od 2014 roku.

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisów o bateriach i akumulatorach oraz przepisów o odpadach opakowaniowych, pracownik administracji publicznej, występuje jako ekspert w komisjach sejmowych, doświadczony wykładowca.

Szkolenia o podobnej tematyce