16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Elektronizacja zamówień publicznych 2018.

więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych.
  Uczestnicy zdobędą wiedzę, w szczególności na temat, kto odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i rodzajów deliktów dyscypliny finansów publicznych.
  Zaś, przede wszystkim, celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom, w jaki sposób przygotować i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, aby nie narazić się na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  Elektronizacja zamówień publicznych 2018
  Proces elektronizacji implementowany jest sukcesywnie. Pierwszy etap dotyczący Centralnego Zamawiającego - powinien być wdrożony 17 kwietnia 2017 roku. Natomiast kolejne krytyczne daty to 18 kwietnia 2018 roku oraz 18 października 2018 roku.
  Od 18 kwietnia 2018 obowiązywało będzie składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie, zaś od 18 października 2018 roku nastąpi pełna elektronizacja komunikacji, która obejmie wszystkich Zamawiających, bez wyjątków.
  Na przedmiotowym szkoleniu przekazane będą wszystkim uczestnikom podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z obowiązkowej elektronizacji, zostaną zatem omówione szczegółowo przede wszystkim akty prawne związane z elektronizacją.
  Korzyści dla uczestników:

  Szkolenie daje uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych, która pozwoli na przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w taki sposób, aby nie podlegać odpowiedzialności na gruncie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych.

 • Program szkolenia:

  |Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|
  PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.

  1. Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych? (zakres podmiotowy odpowiedzialności).
  2. Kontrola zarządcza a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  3. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (czyn, wina, niedziałanie ustawy wstecz, stosowanie ustawy względniejszej dla sprawcy).
  4. Rodzaje naruszeń dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych:
  a) na etapie przygotowania postępowania:
  -opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;
  -ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części w sposób mający wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych;
  -niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz określenie kryteriów oceny ofert;
  -łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne w celu uniknięcia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych;
  -niedopełnienie obowiązków informacyjnych;
  b) na etapie udzielenia zamówienia publicznego:
  -udzielenie zamówienia wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;
  -udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  -naruszenia związane z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego;
  -inne naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych mające wpływ na wynik postępowania lub zawarcie umowy ramowej;
  c) unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania;
  d) niezapewnienie bezstronności i obiektywizmu osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  e) zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.
  5. Wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  6. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i okoliczności wpływające na wymiar kary.
  7. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania.
  8. Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  9. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia
  Inwestycja:

  1190.00zł netto (+23% VAT)

  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1550 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Projekt szkolenia/warsztatów został przygotowany dla:
  - zamawiających,
  - osób, którym powierzono przygotowywanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Grupa docelowa:
  -pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
  -specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
  -przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
  -przedstawiciele administracji rządowej;
  -wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Izabela Kuciak

Szkolenia o podobnej tematyce