Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Oferta szkolenia ma charakter autorski i została przygotowana przy założeniu jego otwartego charakteru, ponieważ jest ono dedykowane dla szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z pracą w administracji rządowej, samorządowej lub w jednostkach sektora finansów publicznych.
  Cel szkolenia:
  Szkolenie ma służyć przedstawieniu w przystępnej formie specyfiki sytemu odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, katalogu osób mogących ponosić tego rodzaju odpowiedzialność, poszczególnych czynów stanowiących naruszenia, kar jakie można ponieść za ich popełnienie oraz przebiegu postępowania związanego z ustaleniem potencjalnej odpowiedzialności.

 • Pojęcie dyscypliny finansów publicznych i podstawowe regulacje prawne
  Podmiotowa odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  zasada indywidualizacji
  kto może odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza praktyczna
  Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  omówienie najczęściej popełnianych czynów zabronionych i praktyczna analiza ich znamion (w tym na bazie aktualnego orzecznictwa komisji orzekających, Głównej Komisji Orzekającej, WSA oraz NSA)
  relacja norm sankcjonujących do norm sankcjonowanych
  Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  przesłanki odpowiedzialności – analiza praktyczna
  zasada odpowiedzialności za czyn określony w ustawie;
  zasada odpowiedzialności za zawinione działania albo zaniechania (odpowiedzialność oparta na winie a nie na zasadzie ryzyka);
  zasada prymatu stosowania ustawy nowej
  Przesłanki wyłączające odpowiedzialność – analiza praktyczna
  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
  podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia
  wymogi formalne zawiadomienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne)
  braki w zawiadomieniu (pozostawienie bez rozpoznania zawiadomienia, obligatoryjny zwrot zawiadomienia, fakultatywny zwrot zawiadomienia)
  czym jest tzw. informacja o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  jak napisać prawidłowe zawiadomienie – wspólne opracowanie praktycznego wzoru do wykorzystania
  Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych
  Zasady postępowania
  Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
  Etapy postępowania
  Prawa osoby, w stosunku do której wszczęto postępowanie wyjaśniające
  Postępowanie przed komisją orzekającą
  Zasady postępowania
  Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
  Etapy postępowania
  Prawa osoby obwinionej
  Rodzaje kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i dyrektywy ich wymiaru
  Postępowanie odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego
  Przedawnienie i zatarcie skazania

 • szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe, ale przede wszystkim praktyczne warsztaty dotyczące tematyki szkolenia
  szkolenie ilustrowane praktycznymi przykładami „z życia” (casy study),
  analiza przydatnego orzecznictwa komisji orzekających, Głównej Komisji Orzekającej, WSA oraz NSA
  prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk oraz dyskusja z uczestnikami.

 • kierownicy jednostek sektora finansów publicznych
  główni księgowi w jednostkach sektora finansów publicznych
  pracownicy jednostek sektora finansów publicznych
  osoby, które niedawno podjęły pracę w sektorze jednostek sektora finansów publicznych
  wszyscy zainteresowani

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce